تحقیق با موضوع پلاسمایی، تحلیل واریانس، فعالیت بدنی، سطوح نوروپپتید