قابلیت اعتماد

قابلیت اعتماد

این روش برای محاسبه هماهنگی‌های درونی ابزارهای اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمون‌هایی که خصیصه‌های مختلفی را اندازه‌گیری می‌کنند به کار می‌رود. ضریب آلفای کرونباخ توسط کرونباخ ابداع شده و یکی از متداول‌ترین روش‌های اندازه‌گیری اعتمادپذیری یا پایایی پرسشنامه‌ها است (حافظ نیا، 1384).
در این پژوهش با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS، آلفای کرونباخ پرسشنامه و سوالات محاسبه گردیده است. پس از جمع اوری نمونه مقدماتی(30 عدد پرسشنامه) ، پایایی با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ برای هر متغیر و کل پرسشنامه محاسبه گردید. که این عدد برای تمامی ابعاد مختلف مورد سوال بالاتر از 85/0 بدست آمده است که این نشاندهنده پایایی بسیار بالای پرسشنامه می باشد.
10-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها
داده های حاصل از پرسشنامه با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در بخش توصیفی؛ فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار مورد بررسی قرار گرفته و نتایج در قالب جدول و نمودار گزارش شده است. در بخش تحلیلی نیز به منظور انتخاب آزمون آماری مناسب ابتدا توزیع فراوانی متغیرها و مقیاس سوالات بررسی گردید. جهت بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شده است. و با توجه به توزیع غیر نرمال داده ها از آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون یک نمونه ای برای تحلیل سوالات استفاده گردیده است.
11-3- ملاحظات اخلاقی
رضایت شفاهی از کلیه پاسخگویان اخذ گردید و به آنها اطمینان داده سد که اطلاعاتشان محرمانه خواهد ماند و آنها می توانند از پاسخ به هر سوالی که بخواهند اجتناب ورزند. همچنین کلیه اطلاعات بدون ذکر نام و به صورت محرمانه جمع آوری گردید.
فصل 4: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
مقدمه
پژوهش به فرآیندی اشاره دارد که برای گردآوری و تحلیل داده‌ها استفاده می‌شود، تا فهم ما نسبت به موضوع مورد مطالعه افزایش یابد. تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده با ابزارهای معتبر، یکی از پایه‌های اصلی هر مطالعه و بررسی است. پس از گردآوری داده‌ها، مرحله جدیدی از فرآیند تحقیق که به مرحله تجزیه و تحلیل داده‌ها معروف است، آغاز می‌شود. این مرحله در تحقیق اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان دهنده تلاش‌ها و زحمات فراوان گذشته است. در این مرحله با استفاده روش‌های مختلف و با تکیه بر معیار عقل سعی می‌کند داده‌ها را در جهت آزمون فرضیات و ارزیابی آن مورد بررسی قرار دهد(دانایی فرد و همکاران، 1390).
در این فصل ابتدا به بررسی پایایی پرسشنامه و پس از آن به تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه ها پرداخته می شود در ابتدا مطابعات جمعیت شناختی پژوهش بررسی شده و سپس توزیع فراوانی متغیرها به کمک آزمون کولموگراف – اسمیرنوف مورد بررسی قرار می گیرد. برای متغیرهایی که توزیع آنها نرمال نیست از آرمون ناپارمتریک ویلکاکسون یک نمونه ای و برای متغیرهایی که توزیع آنها نرمال است از آزمون t استیودنت استفاده می شود. در نهایت گویه های هر متغیر بر اساس آزمون فریدمن و میانگین رتبه ها، رتبه بندی شده اند.
1-4- بررسی پایایی پرسشنامه
پایایی یک وسیله اندازه‌گیری، عمدتاً به دقت نتایج حاصل از آن اشاره می‌کند. پایایی به: دقت، اعتمادپذیری، ثبات یا تکرارپذیری نتایج آزمون اشاره می‌کند (مومنی، 1389). پایایی ابزار، عبارت است از این که اگر یک وسیله اندازه‌گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه‌گیری، ویژگی‌های باثبات آزمودنی یا ویژگی‌های موقتی و متغیر وی را می‌سنجد. برای تعیین پایایی پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی‌های درونی ابزارهای اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمون‌هایی که خصیصه‌های مختلفی را اندازه‌گیری می‌کنند به کار می‌رود. ضریب آلفای کرونباخ توسط کرونباخ ابداع شده و یکی از متداول‌ترین روش‌های اندازه‌گیری اعتمادپذیری یا پایایی پرسشنامه‌ها است (حافظ نیا، 1384).
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سؤال‌های پرسشنامه یا زیر آزمون و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با بهره گرفتن از رابطه زیر مقدار ضریب آلفای کرونباخ را محاسبه کرد(دانایی فرد و همکاران، 1390):
α= ضریب پایایی کل آزمون
J= تعداد سؤالات پژوهش
j2= واریانس مربوط به سؤال jام
= واریانس کل سؤالات آزمون
هر چه این معیار به مقدار یک نزدیک‌تر باشد نشان‌دهنده پایایی بالا و هر چه این مقدار به صفر نزدیک‌تر باشد نشان‌دهنده عدم پایایی پرسشنامه می‌باشد. کرونباخ، ضریب پایایی 45% را کم، 75% را متوسط و قابل قبول و ضریب پایایی 95% را زیاد پیشنهاد کرده است.
در این پژوهش با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS، آلفای کرونباخ پرسشنامه و سوالات محاسبه گردیده است. پس از جمع اوری نمونه مقدماتی(30 عدد پرسشنامه) ، پایایی با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ برای هر متغیر و کل پرسشنامه محاسبه گردید. مقدار آلفای محاسبه شده برای کل پرسشنامه در جدول 4-1 آورده شده است.

جدول 4- 1: آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه
ابعاد پرسشنامه
آلفای کرونباخ
برنامه ریزی
86/0
تامین زمین
92/0
تامین مالی
93/0
هدایت و کنترل ساخت و ساز
92/0
سیاست گذاری
87/0
سازماندهی و هدایت نقش آفرینان مسکن
94/0
ظرفیت قانونی
96/0
ظرفیت سازمانی
94/0
ظرفیت نهادی

 
 
95/0
ظرفیت اجتماعی
91/0
چون مقدار آلفای کرونباخ ابعاد پرسشنامه بیشتر از 85/0 بدست آمده است بنابراین پرسشنامه از پایایی خیلی بالایی برخوردار است.
2-4- تحلیل توصیفی(ویژگی های جمعیت شناختی)
1-2-4- بررسی جنسیت پاسخ دهندگان
از میان پاسخ گویان 61 درصد مرد و 35 درصد را زنان تشکیل داده اند همچنین در هر سه جامعه مورد مطالعه بیشتر پاسخگویان را مردان تشکیل داده اند. جدول 4-2 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنسیت را نشان می دهد.
جدول 4- 2: توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنسیت
کل
متخصصان
وزارت راه و شهرسازی
شهرداری تهران
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
جنسیت
83/61
۸۱
5/62
20
15/71
37
06/51


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

24
مرد
11/35
۴۶
5/37
12
84/28
15
42/40
19
زن
05/3
۴
0
0
0
0
51/8
4
اظهار نشده
۱۰۰

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*