آبا ۶, ۱۳۹۹
1 min read

۴۰۰۰۰/۲۸- واریانس های دو گروه نابرابر ۵۵۳/۳- ۳۹۵/۱۰۰ ۰۰۱/۰ ۴۰۰۰۰/۲۸- نمودار جعبه ای زیر نشان می دهد که میانه انگیزه...

1 min read

نمودارهای زیر نشان می دهند که خود کارآمدی تحصیلی وخرده مقیاس های آن در پیش آزمون و پس آزمون افزایش...

1 min read

بنا برگزارش بیچر(۱۹۸۸) تحقیقات در یادداشت برداری با بحث های کرافورد۲ در سال ۱۹۲۵ آغازشده است.کرافورد مطالعاتش را در سال ۱۹۲۰شروع...