No category

تحقیق با موضوع توزیع شده، تحلیل ساختاری، تحلیل ساختار، نام گذاری

با ابستاتین منجر به تعادل انرژی منفی از راه کاهش دریافت غذا و تخلیه ی معده می شود. بنابراین برخی پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که گرلین و ابستاتین اثرات متضادی بر تنظیم وزن دارند و... متن کامل

توسط 92، قبل
No category

تحقیق با موضوع درون داده، هورمون رشد، فعالیت بدنی، نقش تنظیمی

غذا درهسته های مختلف هیپوتالاموس مطرح هستند]۴۵۴۶۴۷۴۸۴۴[ ۲-۲-۶:سیستم کنترل مرکزی سیگنال های نماینده چاقی در CNS یکپارچه می شوند. در داخل CNS دریافت غذا و تنظیم وزن به طور موثری انجام می... متن کامل

توسط 92، قبل
No category

تحقیق با موضوع سیستم عصبی، مصرف انرژی، فعالیت بدنی، شبکه های عصبی

و نظریه های علمی است که بیان کننده کمیت و کیفت اطلاعات موجود در رابطه با موضوع پژوهشی می باشد و به تشریح پژوهش های مرتبط با موضوع می پردازد . در این فصل پژوهشگر ابتدا به بررسی و مطالعه... متن کامل

توسط 92، قبل
No category

تحقیق با موضوع عصاره آبی، سطوح نوروپپتید، پلاسمایی، فعالیت بدنی

هورمون ها افزایش سوخت و ساز قندها و چربیها است]۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۳۲۳۳۳۴۴[. متاسفانه درکشور ما نیز، چاقی شیوع گسترده ای دارد. بر اساس پژوهش های صورت گرفته در ایران، بررسی ???? فرد سنین... متن کامل

توسط 92، قبل
No category

منابع پایان نامه ارشد با موضوع قیمت گذاری، بازاریابی، قیمت تمام شده، عناصر آمیخته بازاریابی

مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی است و باید قیمت گذاری را یک استراتژی تاثیر گذار در بازاریابی شرکت بدانیم، زیرا قیمت گذاری بر بسیاری از عوامل دیگر در شرکت از جمله موضع یابی، کانالهای... متن کامل

توسط 92، قبل
No category

منابع پایان نامه ارشد با موضوع حمل و نقل، بازاریابی، کامپیوترها، رضایت مشتری

اداره سفارشات، فاکتورها و آماده نمودن و به ادارات مختلف می فرستد بعضی سفارشات در نوبت قرار گرفته و بعضی دیگر به همراه اسناد حمل، آماده حمل شده و کپی اسناد به ادارات مختلف ارسال می... متن کامل

توسط 92، قبل
No category

تحقیق با موضوع پلاسمایی، تحلیل واریانس، فعالیت بدنی، سطوح نوروپپتید

۳-۹-۱) متغیر مستقل ۶۰ ۳-۹-۲) متغیرهای وابسته ۶۰ ۳-۱۰) روش اندازه گیری متغیرهای پژوهش ۶۰ ۳-۱۰-۱) روش اندازه گیری متغییر های وابسته ۶۱ ۳-۱۰-۱-۱) روش اندازه گیری NPW ۶۱ ۳-۱۰-۱-۲) روش اندازه گیری... متن کامل

توسط 92، قبل
No category

منابع پایان نامه ارشد با موضوع بازاریابی، حمل و نقل، سودآوری، مواد غذایی

رود. بعضی واسطه ها کانالها را ترک می کنند و بعضی دیگر توسط شرکت بازاریابی صنعتی اخراج می شوند. از این رو انتخاب اعضای کانال، بخشی از طراحی کانال به شمار نمی رود. از نظر توان جلب همکاری... متن کامل

توسط 92، قبل
No category

منابع پایان نامه ارشد با موضوع کانال توزیع، افزایش فروش، اطلاعات بازار، بهای تمام شده

تعداد سطوح وابسته مورد استفاده در آن کانال می باشد. عرض کانال شامل تعداد موسساتی است که در یک سطح مثلاً سطح خرده فروشی محصول را عرضه می کنند (Reinecke .1989:208) رفتار خرید بازار هدف و ماهیت... متن کامل

توسط 92، قبل
No category

منابع پایان نامه ارشد با موضوع کانال توزیع، بازاریابی، مصرف کننده، مصرف کنندگان

اداری: مراحل تولید و توزیع از طریق اعمال قدرت یکی از اعضای موجود در کانال توزیع، و نه از طریق مالکیت با بستن قرارداد هماهنگ می شود. شرکتهای بزرگی نظیر جنرال الکتریک، به راحتی همکاری و... متن کامل

توسط 92، قبل