محل رسيده و در دفتر توزیع اظهار نامه و صورتمجلس تحديد حدود قيد مي گیرد و چنانچه نسبت به همين ملك پس ازخاتمه عمليات ثبتي ثبت دفتر املاك نيز صورت پذيرفته و سند مالكيت صادر وتسليم شده... متن کامل

محل رسيده و در دفتر توزیع اظهار نامه و صورتمجلس تحديد حدود قيد مي گیرد و چنانچه نسبت به همين ملك پس ازخاتمه عمليات ثبتي ثبت دفتر املاك نيز صورت پذيرفته و سند مالكيت صادر وتسليم شده... متن کامل

بايست داراي شرايطي باشد.هر گاه اين رابطه فاقد يك يا بعضي از شرايط صحت باشد، باطل و در دیگر موارد غیر نافذ و قابل فسخ است. موارد اصلی که باعث فسخ قرارداد است یکی عدم رعايت مقرارت ويادر... متن کامل

بايست داراي شرايطي باشد.هر گاه اين رابطه فاقد يك يا بعضي از شرايط صحت باشد، باطل و در دیگر موارد غیر نافذ و قابل فسخ است. موارد اصلی که باعث فسخ قرارداد است یکی عدم رعايت مقرارت ويادر... متن کامل

تحليل وبررسي حقوقي قرار نگرفته است و نقش بالقوه اي كه سر دفتر به عنوان يك مقام رسمي در توسعه وتحول نظام حقوق كشورمان مي تواند برعهده گيرد اغلب مورد بي توجهي قرار گرفته است. اين امر با... متن کامل

تحليل وبررسي حقوقي قرار نگرفته است و نقش بالقوه اي كه سر دفتر به عنوان يك مقام رسمي در توسعه وتحول نظام حقوق كشورمان مي تواند برعهده گيرد اغلب مورد بي توجهي قرار گرفته است. اين امر با... متن کامل

434-1-1-1- آثارجانمايي املاك برروي سيستم کاداستر 434-1-1-1-1- جلوگيري ازثبت ملك بصورت معارض ... متن کامل

434-1-1-1- آثارجانمايي املاك برروي سيستم کاداستر 434-1-1-1-1- جلوگيري ازثبت ملك بصورت معارض ... متن کامل

سيستم كاداستر در چارچوب قوانين و مقررات روزآمد، ساماندهي و با توسعه ثبت رسمي ضامن و حامي حقوق مالكيت مشروع و قانوني اشخاصحقيقي و حقوقي خواهد بود.مأموريت و اهداف بنیادین سازمان ثبت... متن کامل

سيستم كاداستر در چارچوب قوانين و مقررات روزآمد، ساماندهي و با توسعه ثبت رسمي ضامن و حامي حقوق مالكيت مشروع و قانوني اشخاصحقيقي و حقوقي خواهد بود.مأموريت و اهداف بنیادین سازمان ثبت... متن کامل

موارد اصلی که باعث فسخ قرارداد است یکی عدم رعايت مقرارت ويادر نظر نگرفتن بعضي از آنها و دیگری عدم مهارت درتنظيم ونگارش قراردادهاي مربوط به خريدوفروش املاك است كه هر دو آنها موجب مي... متن کامل

موارد اصلی که باعث فسخ قرارداد است یکی عدم رعايت مقرارت ويادر نظر نگرفتن بعضي از آنها و دیگری عدم مهارت درتنظيم ونگارش قراردادهاي مربوط به خريدوفروش املاك است كه هر دو آنها موجب مي... متن کامل

434-1-1-1-1- جلوگيري ازثبت ملك بصورت معارض 444-1-1-1-2- جلوگيري ازثبت ملك خارج محدوده ... متن کامل

434-1-1-1-1- جلوگيري ازثبت ملك بصورت معارض 444-1-1-1-2- جلوگيري ازثبت ملك خارج محدوده ... متن کامل

ومراتب كسر مالكيت متقاضي متعاقباً‌به اطلاع شهرداري خواهد رسيد. 4-1-2-ثبت اطلاعات مالک رسمی درسیستم کاداستر 4-1-2-1- ثبت اطلاعات مالکین از طریق صدورسند در بانک جامع املاک بواسطه... متن کامل

ومراتب كسر مالكيت متقاضي متعاقباً‌به اطلاع شهرداري خواهد رسيد. 4-1-2-ثبت اطلاعات مالک رسمی درسیستم کاداستر 4-1-2-1- ثبت اطلاعات مالکین از طریق صدورسند در بانک جامع املاک بواسطه... متن کامل

وادوات مورد نياز آن همچنين روش هاي پيش رو در خصوص نحوه انجام كاداستربه روش كتابخانه اي تحقيق را شروع ودر ادامه كار به جهت كاربرد آن در سازمان ثبت با مشورت از اساتيد و همكاران در اداره... متن کامل

وادوات مورد نياز آن همچنين روش هاي پيش رو در خصوص نحوه انجام كاداستربه روش كتابخانه اي تحقيق را شروع ودر ادامه كار به جهت كاربرد آن در سازمان ثبت با مشورت از اساتيد و همكاران در اداره... متن کامل

وتفويض رسيدگي ها به مراجع غير قضايي به دليل موقعيت اداري اين مراجع حتي راي قطعي آن وصف «اداري»‌دارد ونهايتا چنين آرايي نزد عالي ترين مرجع قضايي اداري يعني ديوان عدالت اداري قابل... متن کامل

وتفويض رسيدگي ها به مراجع غير قضايي به دليل موقعيت اداري اين مراجع حتي راي قطعي آن وصف «اداري»‌دارد ونهايتا چنين آرايي نزد عالي ترين مرجع قضايي اداري يعني ديوان عدالت اداري قابل... متن کامل