دانلود پایان نامه

۳-۹-۱) متغیر مستقل ۶۰
۳-۹-۲) متغیرهای وابسته ۶۰
۳-۱۰) روش اندازه گیری متغیرهای پژوهش ۶۰
۳-۱۰-۱) روش اندازه گیری متغییر های وابسته ۶۱
۳-۱۰-۱-۱) روش اندازه گیری NPW ۶۱
۳-۱۰-۱-۲) روش اندازه گیری هورمون کورتیزول ۶۱
۳-۱۰-۱-۳) روش اندازه گیری هورمون T4 ۶۱
۳-۱۱) روش اندازه گیری ترکیبات سرخ ولیک , سیاه ولیک با استفاده از GC-MS : ۶۲
۳-۱۲) روش ها آماری ۶۲

فصل چهارم- تجزیه وتحلیل
۴-۱) مقدمه ۶۵
۴-۲) توصیف داده ها ۶۵
۴-۲-۱) مشخصات آزمودنی های حیوانی ۶۵
۴-۲-۲) یافتههای مربوط به متغیرهای مورد مطالعه ۶۶
۴-۳) تجزیه و تحلیل استنباطی یافتههای پژوهش ۶۶
۴-۳-۱) یافته های مربوط به نوروپپتید W پلاسمایی ۶۸
۴-۳-۲) یافته های مربوط به نوروپپتید w کبدی ۷۲
۴-۳-۳) یافته های مربوط به کورتیزول پلاسمایی ۷۶
۴-۳-۴) یافته های مربوط به هورمون تیروئید T4 ۸۱
فصل پنجم- بحث ونتیجه گیری
۵-۱) مقدمه ۸۸
۵-۲) خلاصهی پژوهش ۸۸
۵-۳) بحث و بررسی(نوروپپتید w پلاسمایی و کبدی ، هورمون کورتیزول و T4 ۸۹
۵-۴) نتیجهگیری ۹۳
۵-۵) پیشنهادات برای پژوهشهای بیشتر ۹۴
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۵
چکیده انگلیسی ۱۱۲

فهرست شکل
عنوان صفحه
شکل ۲- ۱) تنظیمات جبرانی دریافت و مصرف کالری ۱۵
شکل ۲ – ۲) طراحی شماتیک ساده از مناطق هیپوتالاموس ۱۷
شکل ۲ – ۳) گردش هورمون های موثر بر تعادل انرژی از طریق هسته کمانی ۲۰
شکل ۲-۴ ) تنظیم مصرف غذا ۲۳
شکل ۲-۵) فعال سازی سلول های عصبی NPY / AGRP ۲۵
شکل ۲-۶) گرلین قبل و بعد از دریافت غذا ۲۸
شکل ۲- ۷ ) لپتین ۳۰
شکل ۲- ۸) فرق نوروپتیید ۲۳- w و نوروپتیید ۳۰- w ( انسان ، خوک ، رت ، موش) ۳۲
شکل ۲- ۹ ) تصویر شماتیک بر اساس یافته های مطالعات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی تنظیم اشتها در هیپوتالاموس توسط سلول های عصبی NPW و پپتید مرتبط با تغذیه در هیپوتالاموس ۳۶
شکل ۳-۱) مراحل اجرای طرح تحقیق در موش های صحرایی نر ۵۸

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول ۲-۱) مولکول های سیگنالی کاندید در هموستاز انرژی در CNS ۲۲
جدول ۳-۱) حجم نمونه و مشخصات آزمودنی های هر گروه ۵۶
جدول ۳- ۲) پروتکل تمرین ۸ هفته ای ۵۹
جدول ۳- ۳) مقادیر متغیر های مربوطه برای استخراج الکلی روغن سرخ ولیک ۶۳
جدول ۴-۱)، میانگین و انحراف استاندارد وزن موش های مورد پژوهش ۶۵
جدول ۴-۲) شاخص های توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش ۶۶
جدول (۴-۳)، نتایج آزمون لون جهت بررسی هم واریانسی گروه های تحقیق ۶۷
جدول۴-۴) آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه نوروپپتید W پلاسمایی ۶۸
جدول۴-۵) آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه نوروپپتید W کبدی ۷۲
جدول۴-۶) آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه کورتیزول پلاسمایی ۷۶
جدول ۴-۷) نتایج آزمون توکی برای بررسی تفاوت بین گروه ها در کورتیزول پلاسمایی ۷۷
جدول۴-۸)، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه هورمون تیروئید T4 ۸۱
جدول( ۴-۹) نتایج آزمون توکی برای بررسی تفاوت بین گروه ها در هورمون تیروئید T4 ۸۲

فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
نمودار (۴-۱)، مقایسه سطوح نوروپپتید w پلاسمایی گروه های تحقیق ۷۱
نمودار (۴-۲)، مقایسه سطوح نوروپپتید w کبدی گروه های تحقیق ۷۵
نمودار (۴-۳)، مقایسه سطوح کورتیزول پلاسمایی گروه های تحقیق ۸۰
نمودار (۴-۴)، مقایسه سطوح هورمون تیروئید T4 گروه های تحقیق ۸۵

۱-۱: مقدمه
تغییر سبک زندگی و عدم توجه به برنامه های غذایی، جوامع امروزه را به سمت افزایش وزن، چاقی و عدم مدیریت اشتهای کاذب و به همراه آن به سوی بی تحرکی سوق داده است. چاقی و افزایش بیش از حد بافت چربی یکی از مشکلات سلامت در کشورهای مختلف جهان است که به دنبال تغییر شرایط زندگی و کاهش فعالیت فیزیکی و در نتیجه عدم تعادل انرژی دریافتی و مصرفی رخ می دهد. در سالهای اخیر، چاقی شیوع رو به افزایشی داشته است ]۲،۱[. چاقی، به عنوان بحران سلامت عمومی شناخته می شود ]۳[.
شیوع چاقی و پیشرفت سریع آن موجب شده که پژوهش ها به سمت تنظیم و تعادل وزن بدن پیش رود. در اصل، چاقی و اضافه وزن نتیجه عدم تعادل انرژی است که به موجب آن انرژی دریافت شده بیشتر از انرژی مصرف شده است. یکی از عوامل تاثیرگذار بر چاقی میزان دریافت غذاست. دریافت غذا رفتار پیچیده ای است که سطوح مختلف کنترلی و تنظیمی را در بر می گیرد ]۴[. افزایش وزن و یا چاقی که خود مقدمه بسیاری از بیماری های انسانی و مرگ و میر شده است. امروزه در حوزه بهداشت، سلامت و شیوع شناسی و به تازگی در حوزه فیزیولوژی ورزش با عنایت بر تاثیر فعالیت بدنی و ورزشی در اشکال مختلف در مدیریت وزن و تنظیم و تعادل انرژی، توجهات در جهت ساز و کارهای اصلی درگیر جلب شده است. اگر چه هنوز معادله انرژی، هزینه کرد و انرژی دریافتی جزء پایه ای پژوهش های حوزه سلامت تلقی می شود. اما تغییرات در نوع منبع بکارگیری جهت تامین انرژی های سلولی در بدن که بخش قابل ملاحظه ای از آن توسط هیپوتالاموس و بخش دیگری که از اهمیت نیز برخوردار است، توسط عوامل محیطی کنترل می شود. در دهه های گذشته تا قبل از کشف و معرفی تعدادی از پروتئین ها و پپتیدهای موثر در تنظیم انرژی، عقیده بر این بوده است که دستگاه عصبی مرکزی، به ویژه هیپوتالاموس تنها اندام درگیر در تنظیم تعادل انرژی و سوخت و ساز است. اکنون دیگر مطلق بودن حاکمیت هیپوتالاموس در کنترل تعادل و تنظیم انرژی جای خود را به همگرایی مرکز و محیط داده است، به همین خاطر پژوهشگران پپتیدهای مرتبط با کنترل و تنظیم انرژی و اشتها، دریچه ای نو را به سوی این دنیای عظیم موثر بر روند زندگی سالم باز کرده اند]۷،۶،۵[.
با این وجود، به نظر می رسد که هنوز هیپوتالاموس محوریت لازم را در کنترل تعادل انرژی، سوخت ساز قند و اشتها داشته باشد. شاید به این خاطر باشد که تعداد زیادی از نورپپتیدهای مترشحه (AGRP1،NPY2،CART3،POMC4 ، اورکسین۵، MCH6 ، گالانین۷ ، پپتید شبه گلوکاکن۸، عامل رهایی کورتیکوتروپین۹) از این اندام در مقایسه با اندامهای محیطی دیگر مشارکت بیشتری را در این امر دارند ]۸[. نوروپپتید w یکی از این نوروپپیدهاست که نقش مهمی در متابولیسم تغذیه و انرژی دارد ]۹[.
۱-۲: بیان مسئله:
تمرین و فعالیت بدنی به عنوان یکی از عوامل موثر در تحلیل منابع انرژی سلولی از جمله گلوکز و گلیکوژن است، که می تواند تغییراتی در پپتیدهای و هورمون های موثر بر تنظیم و تعادل انرژی بوجود آورد. همچنین اظهار شده است که بازسازی و ریکاوری آنی ذخایر انرژی از جمله گلوکز و گلیکوژن نیز می توانند بر غلظت این پپتیدها اثرگذار باشند. در صورت عدم بازسازی مناسب و به موقع با مشکلاتی چون تغییر در غلظت پپتیدهای موثر بر تنظیم انرژی مواجه خواهیم شد. عدم تعادل بین پپتیدهای مهارگر و تحریک کننده دریافت غذا مانند لپتین۱۰، AGRP,NPY,CART,POMC, و گرلین۱۱ به عنوان عوامل دخیل در روند سازوکاری می تواند به افزایش درصد چربی بدن، چاقی و غلبه روند اشتهاآوری بر ضد اشتهایی شود. اتخاذ راه کاری صحیح و آنی برای مقابله با این عدم تعادل می تواند از اختلالات سوخت و سازی تعادل و تنظیم انرژی (افزایش وزن یا کاهش غیرمنطقی، اتلاف انرژی) جلوگیری نماید. هرچند نوروپپتیدw در انسان اخیرا کشف شده است]۱۰[ اما از زمان کشف نروپپتایدها، دانش ما از تنظیم وزن، اشتها و تعادل انرژی به نحو چشمگیری افزایش یافت. بسیاری از متخصصان حوزه سلامت، بهداشت و به خصوص تنظیم وزن، امیدوارند که با شناسایی جنبه های مهم و ناشناخته این نروپپتایدها و عوامل موثر بر آنها به روش های درمانی کارآمد و کشف داروهای جدیدی را برای امراضی چون چاقی دست یابند .امروزه تقریبا تاثیر نوروپپتیدها بروی هورمون ها ثابت شده است. از طرفی تغییر در هورمون ها نیز باعث تغییر در وزن بدن می شود.گزارش های رسیده نیز نشان می دهد که NPW نه تنها در تنظیم انرژی بلکه در هموستاز هورمونی نیز نقش دارد، ]۱۱[
هورمون ها نقش مهمی در تنظیم اشتها، متابولیسم بدن و تنظیم سطح انرژی دارند]۱۲[. فعالیت و تمرینات ورزشی روی سطوح خونی هورمون ها تاثیر می گذارند و به کاهش یا افزایش سطح برخی از هورمون ها نسبت به حالت استراحت منجر می شوند. در واقع این نوسانات هورمونی را می توان واکنش بدن در برابر فشارهای تمرینی قلمداد کرد، تا حالت هموستاز بدن برقرار شود ]۱۳،۱۴[. عدم تعادل در سطح هورمون ها در گیر در اشتها ( انسولین ، گلوکاگون ، کورتیزول و هورمون‌های غده تیروئید) می تواند به افزایش وزن منجر شود.
هورمون کوتیزول که یک گلوکوکورتیکوئید۱۲ است ، و از بخش قشری غدد فوق کلیوی ترشح می شود، نقش بسزایی در برقراری این هموستاز دارد ]۱۵[ . کورتیزول به طور مستقیم بر ذخیره چربی و افزایش وزن در افراد تاثیر دارد . یکی از اثرات مهم کورتیزول، نقش آن روی سوخت و ساز کربوهیدرات ها، پروتئین ها و چربی ها است.این هورمون فرآیند گلوکونئوژنز را از اسیدهای آمینه تسهیل، لیپوژنز کبد را کاهش و چربی های موجود در بافت چربی را به حرکت در می آورد . کورتیزول سوبسترای لازم را برای عمل گلوکرنئوژنز (اسیدهای آمینه) و سوخت های جایگزین را برای متابولیسم انرژی عضله اسکلتی (اسیدهای چرب) تامین کند]۱۶،۱۷،۱۸،۱۹[
هورمون تیرکسین یکی از هورمون های مهم متابولیسمی بدن است ]۲۰[. که توسط غده ی تیرویید که تحت تاثیر محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- تیرویید ( H-P-T)13 است ،تنظیم می شود ]۲۱[ . در بررسی های متعدد ، اثر بسیاری از عوامل مانند دمای محیط ، استرس ، هورمون های دیگر ، ترکیبات شیمیایی ، نوسانات شبانه روزی ،… بر محور نامبرده به اثبات رسیده است. هورمون تیرویید ارتباط ویژه ای با رشد ، اشتها ، متابولیسم ، تنظیم اسمزی و تولید مثل دارد ]۲۲[ افزایش میزان سوخت و ساز پایه، اثر اصلی هورمون های تیروئید است. عمل عمده ی این

مطلب مشابه :  خرید پایان نامه :واقعیت درمانی
 

دیدگاهتان را بنویسید