۱۹۸۹ عملکرد عبارتست از کارآیی و اثربخشی در وظایف محوله کمپل ۱۹۹۰ فرایندی است که اعم از رفتار است و از نتایج مجزا می باشد آمسترانگ ۱۹۹۴ دست یابی به اهدافی که کمیت و کیفیت آنها تعیین شده است برنادین …

بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , ,

۱۹۸۹ عملکرد عبارتست از کارآیی و اثربخشی در وظایف محوله کمپل ۱۹۹۰ فرایندی است که اعم از رفتار است و از نتایج مجزا می باشد آمسترانگ ۱۹۹۴ دست یابی به اهدافی که کمیت و کیفیت آنها تعیین شده است برنادین …

سامانه پژوهشی –
بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , ,