3d illustration of a part of RNA chain from which the deoxyribonucleic acid or DNA is composed

در پایان میتوان نظرات گیدنز را در مورد اعتماد به شرح زیر خلاصه کرد: اعتماد، اطمینان به اعتمادپذیری یک شخص یا نظام، با توجه به یک رشته پیامدها یا رویدادهای معین می باشد. ۴-جنبههای پویایی دوران مدرنیته و نقش روز …

عوامل مرتبط با اعتماد شهروندان تهرانی نسبت به اخبار و برنامه های سیاسی سیمای ج.ا.ا- … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , ,