[۶۴] ۲۰۱۱ مسأله تحقق همزمان اهداف تأمین کننده و خریدار در حالت چند هدفه مدل سازی کرده¬اند و از یک روش ابتکاری برای حل استفاده نموده¬اند. اهداف مسأله از هم مستقل هستند و تأثیر آنها بر یکدیگر مورد مطالعه قرار …

منابع مقالات علمی :
تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت صنایع …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , ,
3d illustration: A young Golden Crescent moon over the planet earth and a star shed a blessed green light on the world of devout Muslims. Arabian peninsula. middle East.

در مدل‌های تک محصولی خریدار به دنبال تأمین‌کنند‌ه‌ی مناسب تنها برای یک محصول است ولی در حالت چند محصولی خریدار برای چند محصول تأمین‌کنند‌ه تقاضا دارد و تأمین‌کنند‌ه می‌کوشد تا توجه خریدار را با ارایه‌ی شرایط خاصی مانند ارایه‌ی انواع …

سامانه پژوهشی –
تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت صنایع برق …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: ,