بر اساس نتایج تجزیه واریانس اثر سطوح مختلف تراکم کاشت بر طول سنبله در سطح احتمال یک درصد معنیدار شده است (جدول ۱-۴). نتایج مقایسه میانگین نشان داد که با افزایش تراکم بوته طول سنبله کاهش یافت (شکل ۲-۴). بیشترین …

تراکم های مختلف کاشت بر میزان عملکرد دانه و علوفه جو تاثیر معنی … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,