شاید یکی از دلایل انتخاب چابکی در زنجیره تامین نقشی است که این موضوع در پیشبرد استراتژی های تامین و تحقق اهداف آن ایفا می نماید.مفهوم چابکی در مدیریت زنجیره تامین به توانایی در پاسخگویی تاکید دارد. ادبیات موجود در …

پژوهش –
اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , ,

اینکه تغییرات خارجی و محیطی چگونه منجر به احساس نیاز سازمان برای توسعه سازمان ، فراینده نیروی انسانی و نظایر این‌ها برای دستیابی به چابکی می‌شود را می‌توان با مراجعه به اطلاعات حاصل از معیارهای بهینه کاری که توسط گلدمن[۳۶] و …

اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با استفاده از تصمیم … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , ,
3d illustration of a synapse part of a neuron or nerve cell

در سال ۲۰۰۶ لین و همکارانش مدل دیگری را شامل سه قابلیت چابکی که عبارتند از مدیریت سازمانی چابک، طراحی محصول چابک و تولید محصول چابک را تعریف کردند.برای هرکدام از این قابلیتهای اصلی سه معیار که هرکدام به طور …

اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با استفاده از تصمیم گیری … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

همانطور که در نمودار زیر مشخص است هر چه α مقدار کمتر و δ مقدار بیشتری داشته باشد، تابع هزینه ما مقدار کمتری خواهد داشت.تأثیر تغییر پارمترهای α,β و δ روی هزینه نهاییبنابراین علاوه بر اینکه توجه همزمان به منافع …

تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت صنایع … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , ,

برای اطمینان از مناسب بودن جواب عدد بزرگی در نظر گرفته شده است.MR= 7/0 همانطور که در فصل قبل توضیح داده شد، اگر عدد تصادفی مقداری بین ۷/۰- ۰ داشته باشد ترکیب رخ میدهد و بین ۱- ۷/۰ جهش رخ …

سایت مقالات فارسی –
تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت صنایع برق …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,

بنابراین متوسط موجودی تأمینکننده iام در مدت زمان برابر است با و هزینه نگهداری موجودی تأمین کننده iام در مدت زمان در هر پریود برابر است با:(۱۸)با توجه به تعداد پریودها ()، هزینه سالیانه نگهداری موجودی تأمین کننده iام () …

سایت مقالات فارسی –
تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت صنایع …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , ,

زمان تا دریافت وجود ندارد.تأمینکننده سفارشهای خود را در مقادیر بزرگتر انجام میدهد و در مقادیر کوچک برای خریدار ارسال میکند.همانطور که مشخص است مشخصات مدل بالا با شرایط واقعی مطابقت ندارد بنابراین محققان در مطالعات آتی، این مدل اولیه …

دسترسی متن کامل –
تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت صنایع …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: ,

برای حل مسأله‌‌ی انتخاب تأمین‌کنند‌گان از روش‌های تلفیقی هم استفاده شده است از جمله در [۳] که با تلفیق نتایج حاصل از روش AHP در یک برنامه‌ریزی خطی به انتخاب تأمین‌کنند‌گان و تخصیص سفارش می‌پردازد و مزیت آن استفاده‌ی همزمان …

تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت صنایع … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , ,

یک زنجیره تأمین کلیه فرایندهای تأمین مواد اولیه تا ساخت محصول و تحویل آن به مشتری را شامل میشود. بنابراین زنجیره تأمین میتواند بهصورت مجموعهای از نهادها که در تعامل با هم در پی تولید محصول مناسب از مواد اولیه …

پژوهش –
تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت صنایع …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , ,

در خصوص مدلهای برنامهریزی ریاضی استفاده از بستههای نرمافزاری مانند Lingo، Gams، Excel Solver برای حل گسترش یافته است. اگر مسأله از نوع NP-Hard باشد، تابع هدف محدب نباشد یا استفاده از بستههای نرمافزاری برای رسیدن به جواب زمانبر باشد …

دسترسی به منابع مقالات :
تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت صنایع …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , ,