۴- در یک گروه و زمان یعنی چه مقدار ارزش مبادله‌ای دارد (ارزش مبادله‌ای)( مکی، ۱۳۸۷).تعریف عملیاتی ارزش: عوامل و متغیرهایی که بر ادراک مشتری برای رضایت هر چه بیشتر از اپراتور تلفن همراه تاثیر دارد و بر وفاداری مشتری نسبت …

دسته بندي علمی – پژوهشی :
بررسی ارزش از دیدگاه مشتریان شرکت ایرانسل
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
3d illustration refresh on abstract futuristic network technology background

جدول ۴-۱۹ تعیین میزان رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان مرد و زن میانگین انحراف معیار سطح معنی داری زن مرد زن مرد ۶۱۳/۰ ۲۶/۳ ۳۶/۳ ۰۷/۱ ۰۷/۱ با توجه به نتایج جدول فوق و سطح معنی داری به دست آمده (۶۱۳/۰: …

بررسی تاثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی آنها- قسمت … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , ,

جدول ۴-۱۹ تعیین میزان رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان مرد و زن میانگین انحراف معیار سطح معنی داری زن مرد زن مرد ۶۱۳/۰ ۲۶/۳ ۳۶/۳ ۰۷/۱ ۰۷/۱ با توجه به نتایج جدول فوق و سطح معنی داری به دست آمده (۶۱۳/۰: …

متن کامل –
بررسی تاثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی آنها- قسمت …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , ,

۸/۸۰ عدالت رویه ای ۸/۷۳ عدالت مراوده ای ۳/۷۴ رفتار شهروندی سازمانی ۹/۸۰ ۳-۹ روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیقپس از این کـه پژوهشگـر روش تحقیق خـود را مشخص کـرد و با استفاده از ابزارهای مناسب،داده های مورد نیاز …

سایت مقالات فارسی –
بررسی تاثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی آنها- قسمت …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , ,

جدول ۴-۶- توصیف متغیر عدالت توزیعی …………………………………………………………………………………………. ۸۵جدول ۴-۷- توصیف متغیر عدالت رویه ای ………………………………………………………………………………………… ۸۶جدول ۴-۹- توصیف متغیر رفتارهای شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………….. ۸۷جدول ۴-۱۰-رابطه بین ادراک کارکنان از عدالت توزیعی و رفتارهای شهروندی سازمانی …………………………. ۸۹جدول ۴-۱۱- رگرسیون متغیر …

فایل –
بررسی تاثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی آنها- …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , ,