میگرداند. در واقع، تولد یوسف به جدایی آن میانجامد و حسن را با یوسف، عشق را با زلیخا و حزن را با یعقوب همدم میکند. البته باید توجه کرد که حُسن غیر از صورت حَسن است. آنچه در عالم مادی …

پژوهش –
بررسی تطبیقی جایگاه عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی- قسمت ۱۶
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: ,

محبت صادقین و عارفان: اینان چون به این آگاهی رسیدهاند که خداوندِ قدیم و ازلی، از ازل محبت داشته و در محبت خود به علتی نیاز ندارد، خداوند را بدون علتهایی که پیش از این یافت شد، دوست میدارند (حقیقت، ۱۳۷۸: …

پژوهش –
بررسی تطبیقی جایگاه عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی- قسمت ۱۷
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با:

افلاطون معتقد است، عشق، عشق به زیبایی است و تنها زیبایی، شایستهی عشق و ستایش ماست (همان، ۹۵). در ادامه، به اعتقاد افلاطون، دو اصل در آدمیان پیوسته با هم در زد و خوردند؛ یکی عقل است و دومی هوای …

دسته بندی علمی – پژوهشی :
بررسی تطبیقی جایگاه عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی- قسمت …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , ,

پس تنها راه حل برای ادامهی وجود خود، تولید موجود دیگری از نوع خویشتن است و این معنای اروس به عنوان محرک جسمانی برای نیل به جاودانگی است. همین قانون در مورد طبیعت روحی آدمی است. هر گونه اروس روحی، …

بررسی تطبیقی جایگاه عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی- قسمت ۱۰ ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: ,

عقل عشق آفرین است. امام علی (ع) میفرمایند وقتی انسان عقل خود را به کار گیرد، راه را از چاه میشناسد؛ سلوک سعادت را از سقوط شقاوت باز مییابد؛ خانهی جانان را از کاشانهی شیطان جدا میسازد و حتی عشق …

بررسی تطبیقی جایگاه عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی- قسمت ۸ ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , ,

(فروغی، بیتا: ۲۰).عشق اکبر: (ترکیب وصفی) در اصطلاح فلاسفه، اشتیاق به لقای حق و معرفت ذات و شهود صفات در ذات است. فلاسفه و عرفا میگویند: اگر عشق عالی نمیبود، موجودات مضمحل میشدند و آن چه حافظ ممکنات و معلولات …

متن کامل –
بررسی تطبیقی جایگاه عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی- قسمت …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,

عقل بالفعل: مرتبهی سوم از مراتب نفس آدمی است. در این مرتبه، عقل به کمک معقولات اول و بدیهی، معقولات دوم را که اکتسابی هستند، بدست میآورد و آن معلومات در نفس انسان ذخیره شده و هر زمان که بخواهد میتواند …

بررسی تطبیقی جایگاه عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی- قسمت ۴ ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,

۱-۱- اهمیت و ضرورت تحقیقاز آنجا که عقل و عشق در واقع دو ویژگی و دو امتیاز خاص انسان محسوب میشوند و هر دو در به کمال رساندن آدمی نقش اساسی و محوری دارند، قطعاً شناخت ماهیت، قلمرو و عملکرد …

متن کامل –
بررسی تطبیقی جایگاه عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: ,

انواع اعتماد سازمانی برخی از محققان عنوان می‌کنند که درروابط سازمانی سه نوع اعتماد وجود دارد:ـ اعتماد بر پایه بازدارندگی: این شکل از اعتماد بر پایه ترس از لطمه خوردن به هنگام خدشه دار شدن روابط استوار است. این شیوه …

پژوهش –
بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نمودار ۴-۳: توزیع تأهل ۹۴نمودار ۴-۴: توزیع تحصیلات ۹۵نمودار ۴-۵: توزیع نوع استخدام ۹۶نمودار ۴-۶: توزیع سابقه خدمت ۹۷نمودار ۴-۷: تأثیر رگرسیونی متغیر اعتماد سازمانی بر انتقال دانش در بیمه آسیا ۹۹نمودار ۴-۸: تأثیر رگرسیونی متغیر اعتماد سازمانی بر خلق …

بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی بیمه … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,