اخیراً LLLT برای تحریک Healing و پیشرفت ادم به علت خصوصیات ضدالتهابی آن مورد استفاده قرار گرفته است که این فعالیت ضدالتهابی می‌تواند در کاهش عوارض اکسپوژرهای پالپی مرتبط با تروما سودمند باشد(۷۴). مطالعات بر روی پالپ دندانی نشان داده …

بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر میزان Revascularization … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , ,

یافته های هیستولوژیک و رادیوگرافیک پالپ در گروههای فوق با یکدیگر تفاوتی ندارند.فصل دوممواد و روش هاروش‌‌ کار و موادمطالعه حاضر یک مطالعه مداخلهای حیوانی از نوع Prospective Randomized Controlled Trial بود که در واحد پژوهش حیوانات در مرکز تحقیقات …

مقاله علمی با منبع :
بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر میزان Revascularization پالپی …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , ,

در صورتیکه از لحاظ کلینیکی دندان اینفرا اکلوژن شده باشد و یا علائم رادیوگرافی و کلینیکی انکلیوز مشاهده شود با روش قطع تاج (Decoronation) در نظر گرفته شود.کنترل: در فواصل یک هفته، یک ماه، سه ماه، شش ماه، ۱۲ ماه …

سایت مقالات فارسی –
بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر میزان Revascularization پالپی …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , ,