یکی از جنبه­های مشترک میان همه ما بدون توجه به میزان تحصیلات، سیاست ها یاتعهدات­مان، این است که همگی مصرف­کننده هستیم و در مقطعی از زمان به منزله مشتریان ومصرف­کنندگان محصولات مختلف مطرح می­شویم. ما بر مبنای نظم خاصی غذا، …

بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم خرید پوشاک توسط جوانان ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۲-۲۲ تحقیقات داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۷۲-۲۳ تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۰فصل سومروش تحقیق۳-۱مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۴۳-۲جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۴۳-۳ نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۴۳-۴ قلمرو زمانی ومکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………۷۵۳-۵ روش جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………..۷۵۳-۵-۱ مطالعات کتابخانه ای……………………………………………………………………………………………………………………………….۷۵۳-۵-۲ روش میدانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۵۳-۶ ابزار اندازه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۵۳-۶-۱ مقیاس عملکرد شغلی……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۵۳-۶-۲ مقیاس رویکرد های یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………..۷۶۳-۶-۳ مقیاس سبک رهبری……………………………………………………………………………………………………………………………….۷۶۳-۶-۴ …

علمی :
بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,

۲-۲۲ تحقیقات داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۷۲-۲۳ تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۰فصل سومروش تحقیق۳-۱مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۴۳-۲جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۴۳-۳ نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۴۳-۴ قلمرو زمانی ومکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………۷۵۳-۵ روش جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………..۷۵۳-۵-۱ مطالعات کتابخانه ای……………………………………………………………………………………………………………………………….۷۵۳-۵-۲ روش میدانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۵۳-۶ ابزار اندازه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۵۳-۶-۱ مقیاس عملکرد شغلی……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۵۳-۶-۲ مقیاس رویکرد های یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………..۷۶۳-۶-۳ مقیاس سبک رهبری……………………………………………………………………………………………………………………………….۷۶۳-۶-۴ …

مقاله دانشگاهی –
بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,