همچنین دفلور، هدف از التزام به عینیگرایی را دستیابی به سه عامل میداند: «۱- جدا ساختن واقعیت از عقاید ۲- ارائۀ اخبار به دور از احساسات ۳- دادن فرصت مناسب و یکسان به طرف‌های هر ماجرا تا اطلاعات کامل در …

پژوهش –
عوامل مرتبط با اعتماد شهروندان تهرانی نسبت به اخبار و برنامه های …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , ,

تمرکز زدایی قدرت سیاسی. تمرکز زدایی شرط کارایی سیاسی است؛ زیرا در اینجا به جریان اطلاع رسانی از پایین به بالا و نیز به رسمیت شناختن خودمختاری نیاز داریم. کشاکش میان تمرکز زدایی و کانون سیاسی، نوعی بده بستان نیست. …

عوامل مرتبط با اعتماد شهروندان تهرانی نسبت به اخبار و برنامه های سیاسی سیمای … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,

در سال ۲۰۰۶ لین و همکارانش مدل دیگری را شامل سه قابلیت چابکی که عبارتند از مدیریت سازمانی چابک، طراحی محصول چابک و تولید محصول چابک را تعریف کردند.برای هرکدام از این قابلیتهای اصلی سه معیار که هرکدام به طور …

اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با استفاده از تصمیم گیری … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,