پیش از مدرن مدرن زمینه عمومی: اهمیت شدید اعتماد محلی زمینه عمومی: روابط اعتماد مبتنی بر نظام های انتزاعی از جا کنده شده محیط اعتماد ۱-روابط خویشاوندی به عنوان یک وسیله سازمان دهنده برای برقراری روابط اجتماعی در پهنه زمان …

عوامل مرتبط با اعتماد شهروندان تهرانی نسبت به اخبار و برنامه های سیاسی … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , ,

اینکه تغییرات خارجی و محیطی چگونه منجر به احساس نیاز سازمان برای توسعه سازمان ، فراینده نیروی انسانی و نظایر این‌ها برای دستیابی به چابکی می‌شود را می‌توان با مراجعه به اطلاعات حاصل از معیارهای بهینه کاری که توسط گلدمن[۳۶] و …

اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با استفاده از تصمیم … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , ,

برای اطمینان از مناسب بودن جواب عدد بزرگی در نظر گرفته شده است.MR= 7/0 همانطور که در فصل قبل توضیح داده شد، اگر عدد تصادفی مقداری بین ۷/۰- ۰ داشته باشد ترکیب رخ میدهد و بین ۱- ۷/۰ جهش رخ …

سایت مقالات فارسی –
تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت صنایع برق …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,

همانطور که در نمودار زیر مشخص است هر چه α مقدار کمتر و δ مقدار بیشتری داشته باشد، تابع هزینه ما مقدار کمتری خواهد داشت.تأثیر تغییر پارمترهای α,β و δ روی هزینه نهاییبنابراین علاوه بر اینکه توجه همزمان به منافع …

تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت صنایع … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , ,

بنابراین متوسط موجودی تأمینکننده iام در مدت زمان برابر است با و هزینه نگهداری موجودی تأمین کننده iام در مدت زمان در هر پریود برابر است با:(۱۸)با توجه به تعداد پریودها ()، هزینه سالیانه نگهداری موجودی تأمین کننده iام () …

سایت مقالات فارسی –
تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت صنایع …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , ,

[۶۴] ۲۰۱۱ مسأله تحقق همزمان اهداف تأمین کننده و خریدار در حالت چند هدفه مدل سازی کرده¬اند و از یک روش ابتکاری برای حل استفاده نموده¬اند. اهداف مسأله از هم مستقل هستند و تأثیر آنها بر یکدیگر مورد مطالعه قرار …

منابع مقالات علمی :
تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت صنایع …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , ,