الف – دولتی بودن خبر: کنترل دولت روی بخشهای مختلف خبری به نحوی که رسانهها تنها سخنگوی دولت باشند.ب – خطی بودن رسانه: که عمدتاً به دلیل وابستگی رسانهها به یک گروه و یا حزب خاص اتفاق میافتد که نتیجه …

عوامل مرتبط با اعتماد شهروندان تهرانی نسبت به اخبار و برنامه های سیاسی … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , ,

۶-در شرایط مدرینیت، این اعتماد وجود دارد که همگان فعالیت بشری را خصوصاً در جهان مادی، زاییده اجتماع بشری میدانند نه ماهیت اشیاء یا تأثیر الهی. همچنین مخاطره جای مفهوم سرنوشتساز را و تکالیف اخلاقی انسانی و علت‌های طبیعی و …

عوامل مرتبط با اعتماد شهروندان تهرانی نسبت به اخبار و برنامه های سیاسی … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , ,