[۱۰۵] واحد برنامه ریزی و تولید صنایع برق زاویر. پیوست ۱نرم افزار Matlab برای کسانی که با محاسبات عددی و بویژه جبر خطی سر و کار دارند تهیه شده است و همچنین ابزار پرقدرتی برای ترسیم داده ها ، برنامه …

علمی :
تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , ,

برای اطمینان از مناسب بودن جواب عدد بزرگی در نظر گرفته شده است.MR= 7/0 همانطور که در فصل قبل توضیح داده شد، اگر عدد تصادفی مقداری بین ۷/۰- ۰ داشته باشد ترکیب رخ میدهد و بین ۱- ۷/۰ جهش رخ …

سایت مقالات فارسی –
تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت صنایع برق …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,

همانطور که در نمودار زیر مشخص است هر چه α مقدار کمتر و δ مقدار بیشتری داشته باشد، تابع هزینه ما مقدار کمتری خواهد داشت.تأثیر تغییر پارمترهای α,β و δ روی هزینه نهاییبنابراین علاوه بر اینکه توجه همزمان به منافع …

تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت صنایع … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , ,

پس از طی شدن مراحل بالا، ۸ عضو جدید به جامعه اضافه میشوند (۲ فرزند از روش اول و ۳*۲=۶ فرزند از روش دوم). در اینجا مجدداً جمعیت به شکل صعودی مرتب میشود و ۸ جواب آخر حذف میشوند.این عملیات …

سامانه پژوهشی –
تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت صنایع برق زاویر- …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با:

(۵۵)(۵۶)(۵۷)با جایگذاری در تابع هدف خواهیم داشت:(۵۸)با توجه به اینکه ها عدد صحیح هستند تابع هدف ما گسسته خواهد بود. از طرفی میتوان اثبات کرد که تابعی محدب است، بنابراین تابع هدف مسأله با فرض مشخص نمودن مقادیر محدب خواهد …

مقاله علمی با منبع :
تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , ,

انتخاب[۳۲]: در این عمل از هر جمعیت تعدادی کروموزوم برای تولید نسل بعدی انتخاب می شوند که به آنها والدین میگویند. بدیهی است که شانس انتخاب افرادی که مسأله به ازای آنها تابع هدف بهتری دارد، بیشتر است.ترکیب[۳۳]: در این …

مقاله –
تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت صنایع …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با:

[۶۴] ۲۰۱۱ مسأله تحقق همزمان اهداف تأمین کننده و خریدار در حالت چند هدفه مدل سازی کرده¬اند و از یک روش ابتکاری برای حل استفاده نموده¬اند. اهداف مسأله از هم مستقل هستند و تأثیر آنها بر یکدیگر مورد مطالعه قرار …

منابع مقالات علمی :
تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت صنایع …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , ,

برای حل مسأله‌‌ی انتخاب تأمین‌کنند‌گان از روش‌های تلفیقی هم استفاده شده است از جمله در [۳] که با تلفیق نتایج حاصل از روش AHP در یک برنامه‌ریزی خطی به انتخاب تأمین‌کنند‌گان و تخصیص سفارش می‌پردازد و مزیت آن استفاده‌ی همزمان …

تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت صنایع … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , ,

در خصوص مدلهای برنامهریزی ریاضی استفاده از بستههای نرمافزاری مانند Lingo، Gams، Excel Solver برای حل گسترش یافته است. اگر مسأله از نوع NP-Hard باشد، تابع هدف محدب نباشد یا استفاده از بستههای نرمافزاری برای رسیدن به جواب زمانبر باشد …

دسترسی به منابع مقالات :
تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت صنایع …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , ,