تمرکز زدایی قدرت سیاسی. تمرکز زدایی شرط کارایی سیاسی است؛ زیرا در اینجا به جریان اطلاع رسانی از پایین به بالا و نیز به رسمیت شناختن خودمختاری نیاز داریم. کشاکش میان تمرکز زدایی و کانون سیاسی، نوعی بده بستان نیست. …

عوامل مرتبط با اعتماد شهروندان تهرانی نسبت به اخبار و برنامه های سیاسی سیمای … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,

در پایان میتوان نظرات گیدنز را در مورد اعتماد به شرح زیر خلاصه کرد: اعتماد، اطمینان به اعتمادپذیری یک شخص یا نظام، با توجه به یک رشته پیامدها یا رویدادهای معین می باشد. ۴-جنبههای پویایی دوران مدرنیته و نقش روز …

عوامل مرتبط با اعتماد شهروندان تهرانی نسبت به اخبار و برنامه های سیاسی سیمای ج.ا.ا- … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , ,

گیدنز معتقد است اگر این اعتماد در کودکی به خوبی شکل گرفت و کودک به اعتمادپذیری شخصیت والدین اعتماد کرد، پایه و بنیاد همه گونه اعتماد بعدی در زندگی فرد میشود و بالعکس، اگر اعتماد بنیادی به کودک داده نشود …

علمی :
عوامل مرتبط با اعتماد شهروندان تهرانی نسبت به اخبار و برنامه های سیاسی سیمای ج.ا.ا- قسمت …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , ,