جعفری ، فاطمه؛گل تاجی ، مرضیه (۱۳۹۱) .”مطالعه وضعیت علمی دانشگاه علوم انسانی،هنر و علوم دانشگاهی دولتی کشور”.فصل نامه علمی پژوهشی ،پژوهشکده علوم وفناوری .اطلاعات ایران ،دوره ۲۷ ،شماره ۳،ص ۵۶۲٫جلالی، محمدعلی (۱۳۷۷). بررسی تأثیرات نگرش های شغلی بر عملکرد …

مقاله –
بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جعفری ، فاطمه؛گل تاجی ، مرضیه (۱۳۹۱) .”مطالعه وضعیت علمی دانشگاه علوم انسانی،هنر و علوم دانشگاهی دولتی کشور”.فصل نامه علمی پژوهشی ،پژوهشکده علوم وفناوری .اطلاعات ایران ،دوره ۲۷ ،شماره ۳،ص ۵۶۲٫جلالی، محمدعلی (۱۳۷۷). بررسی تأثیرات نگرش های شغلی بر عملکرد …

پژوهش دانشگاهی –
بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

بشناسند.(علامه ، مقدمی ،۱۳۸۹ ،ص ۷۶).در سالهای اخیر توجه زیادی به یادگیری سازمانی در کشور های توسعه یافته ودر حال توسعه شده است . بیشتر پژوهشگران معتقد هستند که یادگیری سازمانی زمانی به مزایای رقابتی مفید برای کارمندان منجر می …

بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , ,

روش های متداول ارزشیابی در سیر تاریخی خود از روش های ساده ذهنی آغاز و به روش های نسبتاً دقیق تر رسیده است. با این وجود هنوز بشر به ابزاری که بتواند با دقت کافی به چنین امری مبادرت نماید، …

جستجوی مقالات فارسی –
بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , ,

۱۹۸۹ عملکرد عبارتست از کارآیی و اثربخشی در وظایف محوله کمپل ۱۹۹۰ فرایندی است که اعم از رفتار است و از نتایج مجزا می باشد آمسترانگ ۱۹۹۴ دست یابی به اهدافی که کمیت و کیفیت آنها تعیین شده است برنادین …

سامانه پژوهشی –
بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , ,

۴٫ایجاد انگیزه از طریق ایجاد نقاط تشویق و شبیه منطقی و انگیزش برای کارکنان۵٫کاهش نارضایتی ، وقتی ارزشیابی ملاک تصمیم گیری و نصب و عزل باشد علایق و سلایق شخصی از بین رفته ، نارضایتی به میزان بسیار بالایی کاهش …

دسترسی به منابع مقالات :
بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , ,

۱۹۸۹ عملکرد عبارتست از کارآیی و اثربخشی در وظایف محوله کمپل ۱۹۹۰ فرایندی است که اعم از رفتار است و از نتایج مجزا می باشد آمسترانگ ۱۹۹۴ دست یابی به اهدافی که کمیت و کیفیت آنها تعیین شده است برنادین …

بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , ,

شکل ۲-۱ الگوی بیگز…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲شکل ۴-۱ مدل عملکرد شغلی خروجی لیزرل……………………………………………………………………………….۸۸شکل ۴-۲ مدل آزمون شده عملکرد شغلی…………………………………………………………………………………….۸۹فصل اولکلیات تحقیق۱-۱ مقدمهدانشگاه سازمانی است که توما به فعالیت آموزشی و پژوهشی می پردازند . در کنار آن ، دانشگاهیان به عنوان قشر اندیشمند …

سامانه پژوهشی –
بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
3d robot hand typing keyboard

۲-۱۰-۲-۵ تحقیقات میشیگان ………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴۲-۱۰-۲-۶ شبکه مدیریت …………………………………………………………………………………………………………………………………۳۴۲-۱۰-۲-۷ چهار نظام مدیریت ………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴۲-۱۰-۲-۸ تحقیقات اسکاندیناوی……………………………………………………………………………………………………………………..۳۵۲-۱۰-۳ تئوری های اقتضایی ……………………………………………………………………………………………………………………………۳۵۲-۱۰-۳-۱ نظریه مسیر-هدف……………………………………………………………………………………………………………………………۳۵۲-۱۰-۳-۲ الگوی فیدلر……………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۵۲-۱۰-۳-۳ تئوری مبتنی بر تبادل نظر رهبر با اعضا………………………………………………………………………………………….۳۵۲-۱۰-۳-۴ زنجیره رفتاری رهبری …………………………………………………………………………………………………………………….۳۶۲-۱۰-۳-۵ مدل سه بعدی اثر بخشی رهبری……………………………………………………………………………………………………۳۶۲-۱۰-۳-۶ مدل …

بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , ,
3d illustration of a synapse part of a neuron or nerve cell

۱-۵-۱- فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۱ -۵-۲-فرضیه فرعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳ تعاریف متغیر ها………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۱-۶-۱ تعرف نظری ومفهومی متغیر ها …………………………………………………………………………………..۱۴۱-۶-۲ تعریف عملیاتی متغیر ها………………………………………………………………………………………………۱۵فصل دومادبیات تحقیقبخش اول : عملکرد شغلی۲-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۲-۲ مفاهیم وابعاد عملکرد شغلی ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۲-۳ اهمیت ارزشیابی عملکرد شغلی ………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۲-۴ مزایایی ارزشیابی عملکرد شغلی …

جستجوی مقالات فارسی –
بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , ,