٧- اﯾﺠﺎد ﺗﻴﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ایجاد داﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رهبرﯼ(یانا و گا،[۱۷] ۲۰۰۲: ۴۶۰)۲-۲-۴-۲- انگیزه برای تلاش های دانش محوربسیاری از مطالعات و بررسی ها نشان داده اند که برنامه های انگیزشی، نقش مهمی را در موفقیت مدیریت دانش ایفا می …

دسته بندي علمی – پژوهشی :
عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان- قسمت ۶
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متغیرها میانگین انحراف معیار عدالت توزیعی ۶/۲ ۹۸۷/۰ عدالت رویه ای ۸/۲ ۸۳۷/۰ عدالت مراوده ای ۰۵/۳ ۸۰۷/۰ رفتار شهروندی سازمانی ۳/۳ ۶/۱ با توجه به نتایج فصل چهارم و از آنجاییکه هر سه فرضیه فرعی و فرضیه اصلی تایید …

سایت مقالات فارسی –
بررسی تاثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی آنها- …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , ,

متغیرها میانگین انحراف معیار عدالت توزیعی ۶/۲ ۹۸۷/۰ عدالت رویه ای ۸/۲ ۸۳۷/۰ عدالت مراوده ای ۰۵/۳ ۸۰۷/۰ رفتار شهروندی سازمانی ۳/۳ ۶/۱ با توجه به نتایج فصل چهارم و از آنجاییکه هر سه فرضیه فرعی و فرضیه اصلی تایید …

متن کامل –
بررسی تاثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی آنها- قسمت ۳۶
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , ,

۶- توانمند سازی سازمان برای انطباق موثرتر با تغییرات محیطی (نوابخش، ۱۳۹۰، ص ۱۲۲)۲-۶-۶ مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانیمفاهیم مهم در شهروند مداری سازمانی عباتند از : تقابل ، اعتماد ، مشروعیت و عدالت سازمانی . هرکدام از این …

بررسی تاثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی آنها- … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

با توجّه به مطالب فوق الذکر می توان نتیجه گرفت که عدالت سازمانی جزء حوزه عدالت اجتماعی بوده ضمن این که در سطح بندی عدالت اجتماعی نیز بیشتر در چارچوب سطح رابطه فرد با گروه، گروه با فرد قرار می …

دسترسی متن کامل –
بررسی تاثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی آنها- …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , ,
3d illustration of compass background

۱-۵ اهداف تحقیقهدف اصلی این تحقیق با توجه به مسئله تبیین شده، اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر است:سنجش میزان اجرای عدالت سازمانی ادراک شده توسط کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان رودسرسنجش میزان رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان اداره آموزش …

بررسی تاثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی آنها- قسمت … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , ,

قلمرو موضوعی تحقیق حاضر در حوزه و چارچوب اصول و مفاهیم علمی مدیریت رفتار سازمانی درحوزه عدالت سازمانی است۱-۸-۲ قلمرو مکانیاین تحقیق در اداره آموزش و پرورش شهرستان رودسر انجام شده و جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان این اداره …

مقاله دانشگاهی –
بررسی تاثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی آنها- قسمت …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , ,

جدول ۴-۶- توصیف متغیر عدالت توزیعی …………………………………………………………………………………………. ۸۵جدول ۴-۷- توصیف متغیر عدالت رویه ای ………………………………………………………………………………………… ۸۶جدول ۴-۹- توصیف متغیر رفتارهای شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………….. ۸۷جدول ۴-۱۰-رابطه بین ادراک کارکنان از عدالت توزیعی و رفتارهای شهروندی سازمانی …………………………. ۸۹جدول ۴-۱۱- رگرسیون متغیر …

فایل –
بررسی تاثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی آنها- …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , ,
3d render of textile color swatch lying on wooden desk. Living coral. Color of the year 2019.

کلیّات تحقیق۱-۱ مقدّمهعدالت و اجرای آن یکی از نیاز های اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ وجود آن بستری مناسب جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است. نظریات مربوط به عدالت به موازات گسترش و پیشرفت …

مقاله –
بررسی تاثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی آنها- قسمت ۶
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,