۱-۵ اهداف تحقیقهدف اصلی این تحقیق با توجه به مسئله تبیین شده، اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر است:سنجش میزان اجرای عدالت سازمانی ادراک شده توسط کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان رودسرسنجش میزان رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان اداره آموزش …

بررسی تاثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی آنها- قسمت … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , ,

قلمرو موضوعی تحقیق حاضر در حوزه و چارچوب اصول و مفاهیم علمی مدیریت رفتار سازمانی درحوزه عدالت سازمانی است۱-۸-۲ قلمرو مکانیاین تحقیق در اداره آموزش و پرورش شهرستان رودسر انجام شده و جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان این اداره …

مقاله دانشگاهی –
بررسی تاثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی آنها- قسمت …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , ,

عدالت مراوده ای، بر مبنای انصاف ادراک شده از ارتباطات بین شخصی مرتبط با رویه های سازمانی و کیفیت ارتبـاطات بیـن شخصـی تعـریف مـی شـود. این نوع عدالت سازمانی، منصفانه بودن رفتار تصمیم گیرندگان را در فراگرد تصمیم گیری سازمانی …

جستجوی مقالات فارسی –
بررسی تاثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی آنها- قسمت ۱۱
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

کلیّات تحقیق۱-۱ مقدّمهعدالت و اجرای آن یکی از نیاز های اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ وجود آن بستری مناسب جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است. نظریات مربوط به عدالت به موازات گسترش و پیشرفت …

مقاله –
بررسی تاثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی آنها- قسمت ۶
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۲-۵-۱ تعریف نشـدن اهـداف و استراتژیها بر محور عدالت ………………………………………………………… ۳۵۲-۵-۲ محیط و تـأثیر آن بر رفتارهای عادلانه ……………………………………………………………………………. ۳۶۲-۵-۳ فنـاوری و عـدالت سـازمانی ………………………………………………………………………………………. ۳۶۲-۵-۴ انـدازه سـازمان و امکان اجرای عدالت در آن ………………………………………………………………… ۳۶۲-۵-۵ سـاخت قدرت و کنترل، …

بررسی تاثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی آنها- قسمت ۳ ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,