۱۸۰/۳- ۵۴۵/۴۵ ۰۰۳/۰ ۹۶۰۰۰/۱۶- نمودار جعبه ای زیر نشان می دهد که میانه انگیزه پیشرفت در یادگیری در پس آزمون گروه آزمایش به نحو چشمگیری افزایش یافته است. بنابراین می توان گفت که آموزش مهارت های یادداشت برداری، سبب افزایش …

تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت در یادگیری و خودکارآمدی … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , ,

۴۶۸/۵۷ ۱۴۳/۰ ۰۰۰۰۰/۴- نمودار جعبه ای زیر نیز نشان می دهد که میانه خودکارآمدی تحصیلی در پس آزمون گروه آزمایش، تغییر چندانی نیافته است. بنابراین نمی توان گفت که آموزش مهارت های یادداشت برداری، سبب افزایش خودکارآمدی تحصیلی آزمودنی های …

پژوهش –
تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت در یادگیری و …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , ,

مقایسه تأثیرآموزش مهارت های یادداشت برداری بر خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دانشجویان دانشکده بهداشت، نشان می دهد که آموزش مهارت های یادداشت برداری، سبب افزایش خودکارآمدی تحصیلی آزمودنی های دانشکده بهداشت شده است اما بر …

تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت در یادگیری و … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: ,

۰۰۲/۰ ۲۱۸۱۸/۱۰- واریانس های دو گروه نابرابر ۲۳۷/۳- ۳۶۵/۱۰۱ ۰۰۲/۰ ۲۱۸۱۸/۱۰- نمودار جعبه ای زیر نشان می دهد که میانه خودکارآمدی تحصیلی در پس آزمون گروه آزمایش افزایش یافته است. بنابراین می توان گفت که آموزش مهارت های یادداشت برداری، …

مقاله دانشگاهی –
تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت در یادگیری و …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: ,

۹۵۷/۰ ۳۶۶/۳- ۵۸ ۰۰۱/۰ ۹۶۶۶۷/۲۳- واریانس های دو گروه نابرابر ۳۶۶/۳- ۸۲۸/۵۷ ۰۰۱/۰ ۹۶۶۶۷/۲۳- نمودار جعبه ای زیر نشان می دهد که میانه انگیزه پیشرفت یادگیری در پس آزمون گروه آزمایش به نحو چشمگیری افزایش یافته است. بنابراین می توان …

تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت در یادگیری و … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با:

۴۰۰۰۰/۲۸- واریانس های دو گروه نابرابر ۵۵۳/۳- ۳۹۵/۱۰۰ ۰۰۱/۰ ۴۰۰۰۰/۲۸- نمودار جعبه ای زیر نشان می دهد که میانه انگیزه پیشرفت در یادگیری در پس آزمون گروه آزمایش به نحو چشمگیری افزایش یافته است. بنابراین می توان گفت که آموزش …

تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت در یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با:

۴-Yee & Eccles۵-Pintrich , Rosser & De Grootپاجارس۱(۱۹۹۷) در پژوهشی دیگر با عنوان مسیر رایج در تحقیقات خودکارآمدی، نشان دادکه خودکارآمدی همچون توانایی ذهنی عمومی، تأثیراتی مستقیم و نیرومند بر پیشرفت تحصیلی دارد.لای و چان۲(۲۰۰۵ ) در پژوهشی مدلی ساختاری از …

تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت در یادگیری و … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , ,

در مطالعه ای با عنوان الزامات و راهبردهای بسیج در توسعه کارآفرینی بر اساس ماتریس SWOT اشاره شده است که کارآفرینی از نیازهای اساسی اقتصاد کشور است. اقتصاد ایران، در حال گذار از یک اقتصاد دولتی به یک اقتصاد مردمی، …

سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان۹۳- قسمت ۲۴ ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,