میگرداند. در واقع، تولد یوسف به جدایی آن میانجامد و حسن را با یوسف، عشق را با زلیخا و حزن را با یعقوب همدم میکند. البته باید توجه کرد که حُسن غیر از صورت حَسن است. آنچه در عالم مادی …

پژوهش –
بررسی تطبیقی جایگاه عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی- قسمت ۱۶
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: ,

محبت صادقین و عارفان: اینان چون به این آگاهی رسیدهاند که خداوندِ قدیم و ازلی، از ازل محبت داشته و در محبت خود به علتی نیاز ندارد، خداوند را بدون علتهایی که پیش از این یافت شد، دوست میدارند (حقیقت، ۱۳۷۸: …

پژوهش –
بررسی تطبیقی جایگاه عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی- قسمت ۱۷
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با:

فلسفهی اسلامی است بنیان نهاد. «حکمتی که بر پایهی استدلال و ذوق استوار است و فهم آن مستلزم آشنایی با حکمت مشأیی از یک سو و دارا بودن ذوق فطری و صفای ضمیر از سوی دیگر میباشد» (سهروردی، ۱۳۷۲، ج۳: …

تحقیق –
بررسی تطبیقی جایگاه عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی- قسمت …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , ,

اساس حکمت افلاطونی، بر این است که محسوسات ظواهرند نه حقایق، و عوارضاند و گذرنده نه اصیل و باقی؛ و علم به آنها تعلّق نمیگیرد و محل حدس و گمانند و آنچه علم به آن تعلّق میگیرد، عالم معقولات است، …

مقاله دانشگاهی –
بررسی تطبیقی جایگاه عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی- قسمت ۱۴
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با:

از نظر افلاطون، معرفت ادراک عمیقی از ذات امور است که از راه دیالکتیک (بحث عقلی) میتوان بدان دست یافت. پس تفاوتی میان باور و دانش وجود دارد. باور تا براساس دانش (شناخت ذات) نباشد، ارزش چندانی ندارد. البته امور …

پژوهش –
بررسی تطبیقی جایگاه عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی- قسمت …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , ,

یکی از نکات مهم عشق در نظر افلاطون، این است که به علت قرار دادن زیبایی جسمی یا مادی در مراحل پایینی صعود، زیبایی زمینی و به تبع آن، عشق انسانی، نوع حقیری از عشق محسوبمیشود و این باعث شده …

بررسی تطبیقی جایگاه عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی- … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,

«آنکس که به اسرار نهان راه یافته… از دیدن چهره یا اندام زیبا دچار حیرت میشود و در صورت معشوق جلوه او را میبیند و به تکریم او سر خم میکند. در بین حقایق، تنها زیبایی است که تصویر بهتر …

دسته بندی علمی – پژوهشی :
بررسی تطبیقی جایگاه عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی- قسمت …
ادامه مطلب »

افلاطون معتقد است، عشق، عشق به زیبایی است و تنها زیبایی، شایستهی عشق و ستایش ماست (همان، ۹۵). در ادامه، به اعتقاد افلاطون، دو اصل در آدمیان پیوسته با هم در زد و خوردند؛ یکی عقل است و دومی هوای …

دسته بندی علمی – پژوهشی :
بررسی تطبیقی جایگاه عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی- قسمت …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , ,

نوناکا و تاکیوچی (۱۹۹۵) تأکید می کنند نقش سازمان در تولید دانش توسعه و بهبود شرایطی است که تولید دانش را در سطوح فردی، گروهی، سازمانی یا میان سازمانی منجر می شود. سازماندهی دانش (اعتبار بخشی دانش) اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ، …

مقاله دانشگاهی –
بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پس تنها راه حل برای ادامهی وجود خود، تولید موجود دیگری از نوع خویشتن است و این معنای اروس به عنوان محرک جسمانی برای نیل به جاودانگی است. همین قانون در مورد طبیعت روحی آدمی است. هر گونه اروس روحی، …

بررسی تطبیقی جایگاه عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی- قسمت ۱۰ ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: ,