پایان نامه مدیریت

پایان نامه رایگان مدیریت : معادلات ساختاری

بیشترین تاثیررا در رضایت مشتری داشته است. فرضیه های فرعی:  1-ایجاد خدمات مشتری در  رضایت مشتری اثر مثبت داشته است.                            2- برنامه های تشویقی در  رضایت مشتری... متن کامل

توسط 90، قبل