انحراف معیار     میانگین     آماره متغیر       ۰٫۰۱۲     ۱٫۶۰۳     ۰٫۹۰۴     ۱٫۵۵     استنتاج     جدول ۴-۱۴ نشان می‌دهد که سطح معنی‌داری آزمون کلموگروف اسمیرنوف برابر با ۰٫۰۱۲ …

بررسی تأثیر آموزش به شیوه نمایش خلاق بر تفکر انتقادی و پیشرفت درسی دانش آموزان در درس علوم اجتماعی سوم ابتدایی- قسمت ۲۲ ادامه مطلب »

من اخلاقی را که بر پایه مذهب، سنت، قراردادها و مفاهیم مجرد بنا شده باشد، قبول ندارم، من همان اخلاقی را که خودم میگویم و انسان انتخاب میکند، قبول دارم. وقتی که انسان، هر مقدسی را به عنوان مقدس انتخاب …

تبیین مبانی انسان¬شناختی مفهوم مسئولیت پذیری در مکتب اگزیستانسیالیسم و نقد دلالت¬های آن در تعلیم و تربیت- قسمت ۱۰ ادامه مطلب »