به عنوان یک اثر هنری باور های دینی و معنوی سازندگان و صاحبان آن را متجلی می سازد. (قدوسی فر، ۱۳۹۱، ص۴۷) انسان از زمانی که به ذات حضرت حق معرفت می یابد برای قرب به او به عبادت می پردازد و... متن کامل

به عنوان یک اثر هنری باور های دینی و معنوی سازندگان و صاحبان آن را متجلی می سازد. (قدوسی فر، ۱۳۹۱، ص۴۷) انسان از زمانی که به ذات حضرت حق معرفت می یابد برای قرب به او به عبادت می پردازد و... متن کامل

مطرح خواهد شد که در ادامه با بررسی مختصر هر یک و استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP سایت نهایی گزینش شده است. تصویر شماره ‏۶۱- محل قرار گیری سایت های پیشنهادی در تصویر هوایی از... متن کامل

مطرح خواهد شد که در ادامه با بررسی مختصر هر یک و استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP سایت نهایی گزینش شده است. تصویر شماره ‏۶۱- محل قرار گیری سایت های پیشنهادی در تصویر هوایی از... متن کامل

که منابی باید به شیوههایی مورداستداده قرار گیرد که با بهرهگیری بیش از اندازه از ظرفیت کششی و تولیدی زمین، بدهیهای زیستمحیشی برای آینده به بار نیاید. -۲-۱-۲ سیر تحول تاریخی توسعه... متن کامل

که منابی باید به شیوههایی مورداستداده قرار گیرد که با بهرهگیری بیش از اندازه از ظرفیت کششی و تولیدی زمین، بدهیهای زیستمحیشی برای آینده به بار نیاید. -۲-۱-۲ سیر تحول تاریخی توسعه... متن کامل

اهمیت‌ و اعتبار بوده‌ و نام‌ آن‌ در الواح‌ ایلامی‌ مکشوف‌ در تخت‌ جمشید ذکر شده‌ است‌. شیراز در دوران بنی‌امیه به محل فعلی منتقل می‌شود و به بهای نابودی اصطخر -پایتخت قدیمی... متن کامل

اهمیت‌ و اعتبار بوده‌ و نام‌ آن‌ در الواح‌ ایلامی‌ مکشوف‌ در تخت‌ جمشید ذکر شده‌ است‌. شیراز در دوران بنی‌امیه به محل فعلی منتقل می‌شود و به بهای نابودی اصطخر -پایتخت قدیمی... متن کامل

به ایجاد هنر دینی دست می زند و نه مردم به عنوان تفنن با آن برخورد می کنند . هنر دینی جزئی از آیین هاست تذکر است،الهام است، تعلیم است.” (نقی زاده، ۱۳۸۰،ص۶) – ایجاد مکانی برای و سخن... متن کامل

به ایجاد هنر دینی دست می زند و نه مردم به عنوان تفنن با آن برخورد می کنند . هنر دینی جزئی از آیین هاست تذکر است،الهام است، تعلیم است.” (نقی زاده، ۱۳۸۰،ص۶) – ایجاد مکانی برای و سخن... متن کامل

ومعماری • کتابخانه دانشگاه علوم اجتماعی • منابی مهندسان مشاور باوند فیشهای جمیآوری شده ابتدا طبرهبندی مو وعی شده تا با توجه به رورت قسمتهای مختلف بتوان از آنها استداده نمود و... متن کامل

ومعماری • کتابخانه دانشگاه علوم اجتماعی • منابی مهندسان مشاور باوند فیشهای جمیآوری شده ابتدا طبرهبندی مو وعی شده تا با توجه به رورت قسمتهای مختلف بتوان از آنها استداده نمود و... متن کامل

که نوعی اتاقک باشکوه است. بازوی چلیپای برجسته با سقف دو طرفه شیب دار و طاق نمای روی فضای محراب. این ویژگی ها دارای اهمیت یکسانی نبودند غالبا هر پنج تای این ها در یک بنا دیده نمی... متن کامل

که نوعی اتاقک باشکوه است. بازوی چلیپای برجسته با سقف دو طرفه شیب دار و طاق نمای روی فضای محراب. این ویژگی ها دارای اهمیت یکسانی نبودند غالبا هر پنج تای این ها در یک بنا دیده نمی... متن کامل

اینکه خاصیت های فیزیکی عجیب و غریب یا زیباشناسانه دارند. عقیده ای که توسط فردریش شلایر ماخر بیانش د و توسط رودلف اتو بسط داده شد. ادراک قداست را به احساس مذهبی پیوند می دهد. بنابراین،... متن کامل

اینکه خاصیت های فیزیکی عجیب و غریب یا زیباشناسانه دارند. عقیده ای که توسط فردریش شلایر ماخر بیانش د و توسط رودلف اتو بسط داده شد. ادراک قداست را به احساس مذهبی پیوند می دهد. بنابراین،... متن کامل

محدودیتهای موجود در منابی اطالعاتی و کوتاهی سازمانهایی که وظیده تولید اطالعات را برعهده دارند تصویر درستی از و عیت ایداری محدوده ارائه گردد.رهیافت توسعه ایدار در حام حا ر به عنوان... متن کامل

محدودیتهای موجود در منابی اطالعاتی و کوتاهی سازمانهایی که وظیده تولید اطالعات را برعهده دارند تصویر درستی از و عیت ایداری محدوده ارائه گردد.رهیافت توسعه ایدار در حام حا ر به عنوان... متن کامل

۱۳۷). تصویر شماره ‏۵۵- پلان کلیسای هاکوپ مقدس(منبع: میناسیان،۱۹۹۲) از دیگر خصوصیات کلیساها تزئینات و نور پردازی در آن است. پنجره ها، ستونها، سقف، تزئینات کف، نوری که با تأکید بر... متن کامل

۱۳۷). تصویر شماره ‏۵۵- پلان کلیسای هاکوپ مقدس(منبع: میناسیان،۱۹۹۲) از دیگر خصوصیات کلیساها تزئینات و نور پردازی در آن است. پنجره ها، ستونها، سقف، تزئینات کف، نوری که با تأکید بر... متن کامل