مات آنان را سپاس گوید ماحصل آموخته هایم را تقدیم می کنم به آنان که مهر آسمانی شان آرام بخش آلام زمینی ام است  به استوارترین تکیه گاهم،دستان پرمهر پدرم  به سبزترین نگاه زندگیم،چشمان... متن کامل

مات آنان را سپاس گوید ماحصل آموخته هایم را تقدیم می کنم به آنان که مهر آسمانی شان آرام بخش آلام زمینی ام است  به استوارترین تکیه گاهم،دستان پرمهر پدرم  به سبزترین نگاه زندگیم،چشمان... متن کامل

تقدیم به روان پاک پدرم و مادر دلسوزم که زندگی خویش را از او رنگ و بو داده ام. با تشکر از جناب دکتر سعید گیوه چی ، استاد راهنمای گرامی، کسی که دلسوزتر و مسئوالنه تر از خودم به کارمن... متن کامل

تقدیم به روان پاک پدرم و مادر دلسوزم که زندگی خویش را از او رنگ و بو داده ام. با تشکر از جناب دکتر سعید گیوه چی ، استاد راهنمای گرامی، کسی که دلسوزتر و مسئوالنه تر از خودم به کارمن... متن کامل

ناخالص ملی، رشد اقتصادی نامناس او اشتباه هدایت شدهد منتج به یشرفت کیدیت بخشهای بیشمار جوامی صنعتی، حتی اگر معیارهای زندگیشان که از طریق درآمد سرانه اندازهگیری میشود، افزایش یدا... متن کامل

ناخالص ملی، رشد اقتصادی نامناس او اشتباه هدایت شدهد منتج به یشرفت کیدیت بخشهای بیشمار جوامی صنعتی، حتی اگر معیارهای زندگیشان که از طریق درآمد سرانه اندازهگیری میشود، افزایش یدا... متن کامل

مطرح بوده است. .(قدوسی فر، ۱۳۹۱،ص۱) معماری قدسی وصله ای ناساز بر قامت طبیعت نیست، بلکه جزیی از آن است. چنین معماری ای همچون دیگر اجزای طبیعت “آیه” است. انسان چنین فضایی را چون... متن کامل

مطرح بوده است. .(قدوسی فر، ۱۳۹۱،ص۱) معماری قدسی وصله ای ناساز بر قامت طبیعت نیست، بلکه جزیی از آن است. چنین معماری ای همچون دیگر اجزای طبیعت “آیه” است. انسان چنین فضایی را چون... متن کامل

سیستمهای زنده طبیعی.بر این ایه، واحدها و جنبههای کمی یا مرداری مورد توجه قرار میگیرند که بیشتر شامل واحدهای فیزیکی غیر ولی است و به زمینههایی مانند قوانین علمی زیستشناسی،... متن کامل

سیستمهای زنده طبیعی.بر این ایه، واحدها و جنبههای کمی یا مرداری مورد توجه قرار میگیرند که بیشتر شامل واحدهای فیزیکی غیر ولی است و به زمینههایی مانند قوانین علمی زیستشناسی،... متن کامل

کلید رمز شناسی می تواند سرّ و راز پیام امر قدسی را گشوده، دریابد. هنر دینی سعی دارد تا بین ذهن انسان و عالم محسوسات پلی به پهنای ابدیت و استوار بر دو عامل احساس و منطق بسازد. در این... متن کامل

کلید رمز شناسی می تواند سرّ و راز پیام امر قدسی را گشوده، دریابد. هنر دینی سعی دارد تا بین ذهن انسان و عالم محسوسات پلی به پهنای ابدیت و استوار بر دو عامل احساس و منطق بسازد. در این... متن کامل

اقتصاد جهانی سرمایهداری به مرحله گذار میرسد که در آن امکان تغییر مسیر واقعی تاری بشر دور از دسترس نیست.با این حام وقتی مکت نظام جهانی نیز در اواخر دهه ۱۹۷۰ در معرض هجوم انترادات قرار... متن کامل

اقتصاد جهانی سرمایهداری به مرحله گذار میرسد که در آن امکان تغییر مسیر واقعی تاری بشر دور از دسترس نیست.با این حام وقتی مکت نظام جهانی نیز در اواخر دهه ۱۹۷۰ در معرض هجوم انترادات قرار... متن کامل

تنها بیرون این مدل ها حذاب نیستند بلکه فضای داخلی آن ها نیز نسخه عینی ساختمان های واقعی شان هستند. انباشته از مبلمان های ظریف نقاشی های دیواری، حجاری، محسمه ها، طرح های تزیینی و... متن کامل

تنها بیرون این مدل ها حذاب نیستند بلکه فضای داخلی آن ها نیز نسخه عینی ساختمان های واقعی شان هستند. انباشته از مبلمان های ظریف نقاشی های دیواری، حجاری، محسمه ها، طرح های تزیینی و... متن کامل

دستور کار بیانگر توافق جهانی و تعهد سیاسی کلیه کشورهای جهان در باالترین سشح برای همکاری و تعاون در زمینه توسعه و محیا زیست است.استراتشیها، طرحها، سیاستها و فرایندهای ملی همگی برای... متن کامل

دستور کار بیانگر توافق جهانی و تعهد سیاسی کلیه کشورهای جهان در باالترین سشح برای همکاری و تعاون در زمینه توسعه و محیا زیست است.استراتشیها، طرحها، سیاستها و فرایندهای ملی همگی برای... متن کامل

قدسی به جهت همین مفهوم مستتر در آن است. (رهنورد، ۱۳۸۵، ص ۱۰۵) مضمون (تِم ) و درون مایه ی این آثار حاوی پیام معنوی و گوهر فضیلت و خداجویی هستند. پیامی که تقدس، وحدت جویی، سیر از زمین تا... متن کامل

قدسی به جهت همین مفهوم مستتر در آن است. (رهنورد، ۱۳۸۵، ص ۱۰۵) مضمون (تِم ) و درون مایه ی این آثار حاوی پیام معنوی و گوهر فضیلت و خداجویی هستند. پیامی که تقدس، وحدت جویی، سیر از زمین تا... متن کامل