نشرکن: این فرایند به توسعه یک روح جمعی که در آم افراد به عنوان همکاران در جهت دنبال کردن اهداف مشترک، احساس پیوستگی به هم داشته و در فعالیتهایشان به یکدیگر وابسته اند، کمک میکند. به کار ببر: چهارمین فرایند، …

سامانه پژوهشی –
عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان- قسمت ۲
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , ,

در اوایل دهه ۱۹۶۰ دراکر نخستین کسی بود که نسبت به ابداع واژه دانشگر اقدام نمود (زرگرپور،۱۳۹۲،۲۲). دراکر و استراسمن به اهمیت رو به رشد اطلاعات و دانش صریح به عنوان منابع سازمانی تاکید کرده اند. از طرف دیگر سنگه …

منابع مقالات علمی :
عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , ,

– Edinger, J.D. ↑– Espie, C.A ↑– Inglis, S.J. ↑– Harvey, L. ↑– Wilson, N.M. ↑– Johnson, C.T ↑– Currie, S.R. ↑– Adlin & Revenson ↑-Bexner,J. ↑-Steinhardt,M. ↑-Larson,J.S. ↑-Keyes,C. ↑-Quality of life ↑-Coinside ↑-Concur ↑-Erasmus.R.V. ↑– Medical model ↑– Deatj ↑– Disease ↑– Discomfort ↑– Disability ↑– Dissatisfaction ↑– Vital statistics ↑– Morbidity ↑– Mortality ↑– Prevalence ↑– Incidence ↑– Environmental ↑– Holistic ↑– System theory ↑– Homeostasis ↑– Hostility ↑– Unexpressed ↑– …

اثر بخشی شناخت_رفتار درمانگری سالمندی(CBTO)بربهبود نشانه های مرضی، همبسته های شناختی و برخی رفتارهای مرتبط … ادامه مطلب »

– Clark, D.M. ↑-symptom ↑-functio ↑– Illness Perception ↑-Brownlees & Leventhal ↑-Leventhal & Diefebbach ↑-Identity ↑-Cause ↑-Timeline ↑-Consequences ↑-Bish, Ramirez, Burgess, and Hunter, ↑-Rees, Fry, Cull, and Sutton, ↑– Mellinger, G.D. ↑– Balter, M.B. ↑– Uhlenhuth, E.H ↑– Morin, C.M. ↑– Bootzin, R.R ↑– Miles, F.E. ↑– Dement, W.C. ↑– lichestein, K.I. ↑– American psychological Assocition ↑– restless leg syndrome ↑– Reidel, …

اثر بخشی شناخت_رفتار درمانگری سالمندی(CBTO)بربهبود نشانه های مرضی، همبسته های شناختی و برخی رفتارهای مرتبط با … ادامه مطلب »

– Debouare, S. ↑– Cavanaugh, J.C. ↑– Median ↑– Zandi, T. ↑-perlmutter ↑– Health care in America ↑– Disengagement theory ↑– Kozier. , b Erb ↑– Activity theory ↑– Yurick A ↑– Continuity theory ↑– Psycho-Social theory ↑– Rober Havighurst ↑– Wrightsman, L.S. ↑– Huyk, C. ↑– Hoyer, W.J. ↑– Maturation ↑– Roger Gold ↑– Brody, E.M ↑– Danial …

دسترسی متن کامل –
اثر بخشی شناخت_رفتار درمانگری سالمندی(CBTO)بربهبود نشانه های مرضی، همبسته های شناختی و برخی …
ادامه مطلب »

– Schemic ↑– Phipps. W.j ↑– Foreman. M.D ↑– Alzhaimer ↑– Drench. M.E ↑– Hogestel. M.D ↑– Redferen. S. ↑– Fiona, M. R ↑-Parkinson’s disease ↑– Jankovic ↑– substantia nigra ↑– striatum ↑– ganglia basal ↑-caudate ↑– putamen ↑– globus pallidus ↑– substantia nigra ↑– subthalamic nucleus ↑– globus pallidus externa ↑– globus pallidus interna ↑-caudate ↑– lentiform ↑– dopamine ↑– Samii A et al ↑– Lesage …

اثر بخشی شناخت_رفتار درمانگری سالمندی(CBTO)بربهبود نشانه های مرضی، همبسته های شناختی و برخی … ادامه مطلب »

-cogwheeling sensation ↑– O’Sullivan and Schmitz ↑– Samii A et al ↑-hypomimia ↑-Russell et al. ↑-apnea ↑– Reijnders ↑– Caballol ↑-Burn ↑-Cummings ↑-Hoehn and Yahr ↑-Webster score ↑– Poewe ↑– Findley ↑– essential tremor ↑-Zesiewicz, T.A ↑-Cummings ↑– Friedman ↑-Levodopa ↑-co-carel dopa ↑-co-bendelopa ↑-Madopar ↑-duodopa ↑-Tolcapone ↑-SinemetCR ↑-Stalevo ↑-entacapone ↑-selegiline ↑-rasagiline ↑-Artane ↑-amantadine ↑-sinemet ↑-drug holidays ↑-Lee Silverman Voice Treatment ↑– tai chi ↑– ablation ↑– deep brain stimulation ↑– Levodopa ↑– Levodopa-B ↑– Madopar ↑– Levodopa-c ↑– Sinemet ↑– Selegiline ↑– Maguire ↑– Relaxation ↑– Derogatis ↑

– Melisaratos ↑– Anderson ↑– Burish ↑– Decker ↑– Systematic desensitization ↑– Psychological intervention ↑– Dysfunctional ↑– Schema ↑– Beliefs ↑– Assumptions ↑– non conditioned ↑– Conditioned ↑– Beck, J.S. ↑– compensatory sterategies ↑– underlying dysfunctional schemas ↑– cohort ↑– Niederehe, G. ↑– stereotypic views ↑– role investment ↑– Champion, L.A. ↑– Power, M.I. ↑– Silverstein, M. ↑– Bengston, V.L. ↑– Boss, P. ↑– …

اثر بخشی شناخت_رفتار درمانگری سالمندی(CBTO)بربهبود نشانه های مرضی، همبسته های شناختی و برخی رفتارهای مرتبط با … ادامه مطلب »

– Behavioral rehearsal ↑– Rmarvgn & Jraldsy Dyvysyn ↑– Self assertiveness training ↑۱ -Cognitive Behaviour Therapy ↑– Spiegel ↑– Barrett ↑– Spiegel ↑Cognitive Behavioral Therapy with Older People ↑-Morris, L.W. & Morris, R.G. ↑– stressor ↑– self-monitoring ↑– Willkinson, P. ↑– Koder, D.A. ↑– Brodaty, H. ↑– Anstey, K.J. ↑۷– Hamman, C.L. ↑– Yost, E.B. ↑– Church, M. ↑– …

منابع مقالات علمی :
اثر بخشی شناخت_رفتار درمانگری سالمندی(CBTO)بربهبود نشانه های مرضی، همبسته های شناختی و برخی رفتارهای مرتبط …
ادامه مطلب »

Pierce, JP. Natarajan, L. Caan, BJ. Parker, BA. Greenbery, ER. Flatt, SW, et al (2007). Influence of a diet very high in vegetables, fruit and fiber and low in fat on prognosis following treatment for breast cancer; the women’s healthy …

اثر بخشی شناخت_رفتار درمانگری سالمندی(CBTO)بربهبود نشانه های مرضی، همبسته های شناختی و برخی رفتارهای … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: