دانلود پایان نامه حقوق در مورد
مبارزه با مواد مخدر

دانلود پایان نامه حقوق در مورد مبارزه با مواد مخدر

– گفتار اول: جرم‌انگاری اعتیاد در قوانین گذشته 30
الف- اعتیاد از منظر دو علم جرم‌شناسی و حقوق جزا 30
الف-1- اعتیاد از دیدگاه جرم‌شناسی 30
الف-2- اعتیاد از دیدگاه حقوق جزا 31
الف-2-1- جرم‌زدایی 32
الف-2-2- قانونمندسازی 32
الف-2-3- جرم انگاری 32
ب- ادوار قانون‌گذاری ایران در زمینه اعتیاد و تأثیر کنوانسیون‌ها بر آن 33
ب-1- قبل از انقلاب 33
ب-2- پس از انقلاب 34
ب-3- اعتیاد در کنوانسیون‌های بین‌المللی 36
– گفتار دوم: آثار سوء جرم‌انگاری اعتیاد 37
الف- عدم کارایی کیفر 38
الف-1- توجیهات عام کیفر 38
الف-1-1- اثر سزادهی و ناتوان‌سازی کیفر 38
الف-1-2- ارعاب یا بازدارندگی کیفر 39
الف-1-3- اثر اصلاحی یا درمانی کیفر 39
الف-1-4- اثر تقبیحی کیفر 40
الف-1-5- سلب صلاحیت و اعاده آن 40
الف-1-6- شرمساری بازسامانده ( باز‌پذیر ) 40
الف-2- توجیهات خاص کیفر 41
الف-2-1-تناسب مجازات با جرم 41
الف-2-2- متناسب بودن کیفر برای مرتکب 41
الف-2-3- مفید بودن کیفر و کارایی آن 42
الف-2-4- هزینه‌های انسانی و مادی کیفر 42
الف-2-5- پذیرش اجتماعی کیفر 43
الف-3- معایب کیفر 43
الف-3-1- معایب مجازات معتادین با توجه به توجیهات خاص و عام 43
الف – 3 -2 – معایب کیفر زندان 46
ب- چالش‌های حقوق بشری 47
ب-1- جرم‌انگاری 47
ب-1-1- قانونی بودن جرم‌انگاری (اصل قانونی بودن) 48
ب-1-2- ضرورت داشتن یا اصل فرعی بودن جرم‌انگاری (اصل ضرورت) 48
ب-1-3- نافع بودن جرم‌انگاری 49
ب-1-4- مؤثر و قابل اجرا بودن جرم‌انگاری 49
ب-2- چالش در حقوق معتادان 50


ب-2-1-مفهوم حقوق بشر 50
ب-2-2- حقوق معتادین 51
ب-2-2-1- حق رهایی از شکنجه 51
ب-2-2-2- حق آموزش 52
ب-2-2-3- حق کار 53
ب-2-2-4- حق درمان 53
ب-2-2-5- حق دادرسی عادلانه 54
– مبحث دوم: رویکرد پیشگیرانه و درمانگر در قانون اصلاحی 1389 55
– گفتار اول: تأکید بر درمان و بازپروری 55
الف- تبیین ماهیت 55
ب- زندان و اقدامات جایگزین 58
ج- حمایت از بزه‌دیدگان مواد روان‌گردان 60
– گفتار دوم: نقد و بررسی قانون 1389 64
الف- نقاط قوت 64
الف-1- توجه ویژه به روان‌گردان‌ها 64
الف-2- جرم‌زدایی 66
الف-3- حمایت پزشکی 67
الف-4- اقدامات جایگزین کیفر 68
الف-5- توجه به جرم‌انگاری علی‌رغم جرم‌زدایی 70
الف-6- حمایت مالی 71
الف-7- همگامی با اقدامات بین‌المللی 72
الف-8- جرم‌انگاری دایر یا اداره مکان و تولید ادوات استعمال روان‌گردان 72
الف-9- جرم‌انگاری ورود مواد به بدن شخص دیگر به هر طریق 73
ب-نقاط ضعف 74
ب-1- عدم حمایت مالی کافی 74
ب-2- اشکال محتوایی 75
ب-3- استفاده از مجازات حبس 75
ب-4- مختار کردن مقام قضایی 76
ب-5- مجازات برای استعمال 76
ب-6- عدم کارایی درمان اجباری 77
نتیجه گیری فصل اول 78 فصل دوم : قاچاق و تحکیم گرایش سرکوبگر
مقدمه 80
مبحث اول: ویژگی‌های سیاست جنایی در زمینه قاچاق 81
گفتار اول: جرم‌انگاری قاچاق روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی 81
الف- عناوین مجرمانه 81
الف-1- حمل 81
الف-2- وارد کردن و صادر کردن: 84
الف-3-ترانزیت 88
الف-4- قاچاق مسلحانه 91
ب- مرتکبان 93
ب-1- حاملان 93
ب-2-خرده فروشان 93
ب-3- ترانزیت کنندگان 94
گفتاردوم: پاسخ به قاچاق و تاثیر تعدیل‌کننده‌های مجازات در آن 95
الف- پاسخ‌های سرکوبگر 95
الف-1- پاسخ‌های سرکوبگر کیفری 95
الف-1-1- مجازات‌های اصلی 95
الف-1-1-1- اعدام 95
الف-1-1-2- حبس 96
الف-1-1-3- شلاق (تازیانه) 97
الف-1-1-4- جریمه نقدی 99
الف- 1- 1- 5- ضبط و مصادره‌ی اموال ناشی از همان جرم 101
الف-1-2- مجازات‌های تکمیلی و تتمیمی 104
الف-1-2-1- انفصال از خدمت دولتی 104
الف-1-2-1-1- انفصال دائم 105
الف-1-2-1-2- انفصال موقت 105
الف-1-2-2- ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج شدن 106
الف-1-3- مجازات‌های تبعی 106
الف-2- پاسخ‌های سرکوبگر غیرکیفری 107
الف-2-1- پاسخ‌حقوق اداری 107
الف-2-2- پاسخ حقوق اساسی 108
ب- پاسخ پیشگیرانه 109
ج- تأثیر تعدیل‌کننده‌های مجازات در میزان آن 111
ج-1- تشدید مجازات 111
ج-1-1- علل شخصی تشدید مجازات 111
ج-1-1-2- تکرار جرم 112
ج-1-1-3- تعدد جرم 114
ج-1-1-3-1- تعدد مادی 114
ج-1-1-3-2- تعدد معنوی 115
ج-1-2- علل عینی تشدید مجازات 115
ج-1-2-1- مسلحانه بودن عمل 115
ج-1-2-2- میزان محموله مورد قاچاق 116
ج-2- تخفیف مجازات 116
ج-2-1- معاذیر مخففه………………………………………………………………………………………………………116
ج-2-2- کیفیات مخففه 117
ج-3- آزادی مشروط 117
ج-4- تعلیق اجرای مجازات 118
مبحث دوم: مقررات شکلی قاچاق روان‌گردان‌ها و نقاط قوت و ضعف قانون اصلاحی در قبال
آن 119
گفتار اول:دادسرا، دادگاه صالح و تشریفات قبل بعد از صدور حکم 119
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


الف- صلاحیت دادسرا و دادگاه رسیدگی کننده 119
الف-1- صلاحیت محلی 119
الف-2- صلاحیت ذاتی 120
الف-3- صلاحیت شخصی 120
ب- مرحله قبل از صدور حکم (دادسرا) 121
ب-1- حیثیت جرم قاچاق 121
ب-2- ادله و نحوه ی کسب آن 122
ب-3- حق دفاع متهم 125
ب-3-1- ضرورت تفهیم اتهام 126
ب-3-2- حق استفاده از وکیل 127
ب-3-3- حق پرسش و پاسخ از شهود 127
ب-4- قرارهای تأمین 128
ب-5- مرور زمان 131
ج- مرحله‌ی پس از صدور حکم 132
ج-1- تجدید نظر خواهی 132
ج-2- محل ونحوه‌ی اجرای محکومیت 133
گفتار دوم: نقاط قوت و ضعف قانون اصلاحی 1389 134
الف- نقاط قوت 134
الف-1- مبارزه با اموال ناشی از جرم 134
الف-2- سرکوب رئیس باند یا شبکه‌های قاچاق 136
الف-3- سرکوب اجبار اطفال و افراد محجور عقلی به جرم قاچاق 137
الف-4- قانونی کردن حمل و تحویل تحت نظارت یا (controlled deliveries) 137
ب- نقاط ضعف 140
ب-1- اشکال در کاربرد عبارت روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی 140
ب-2- عدم کاهش مجازات اعدام 140
ب-3- اعمال مجازات شلاق 141
ب-4- عدم توجه به تورم اقتصادی در میزان جزای نقدی 142
ب-5- عدم وجود حق تجدید نظر خواهی 142
نتیجه‌گیری فصل دوم 143 نتیجه‌گیری کلی و پیشنهادات: 144
الف- نتیجه گیری 144
ب- پیشنهادات 148 منابع و مأخذ 150
چکیده
سیاست جنایی در مفهوم کلی و موسع آن به تمامی پاسخ‌های اجتماع به پدیده‌ی مجرمانه تعبیر می‌گردد، این سیاست در پاسخ به جرایم مربوط به مواد روان‌گردان و اعتیاد به آن، متوسل به اقدامات سرکوبگرانه و همچنین پیشگیرانه می‌شود. اگر چه پاسخ‌های سرکوبگر، استفاده از همان مجازات‌ها و تدابیر کیفری است ولی پاسخ‌های پیشگیرانه اقداماتی از قبیل آموزش، فرهنگ‌سازی، درمان و کاهش آسیب را دربر می‌گیرد.
کشور ما، در زمینه‌ی مواد مخدر و جرایم مربوط به آن سال‌هاست که اقدام به قانون‌گذاری کرده، که اولین قانون‌ به سال 1289 برمی‌گردد و آخرین قانون جاری، (قانون اصلاح قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر 1376) مصوب 1389 است.
قانون جاری نسبت به قوانین گذشته تحولاتی در بر دارد. در این قانون، مواد روان‌گردان که تنها در قانون مبارزه با مواد روان‌گردان (پسیکوتروپ) مصوب 1354 موادی را به خود اختصاص داده بود، به صراحت و با اصطلاح «روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی» مورد توجه ویژه قرار می‌گیرد.
همچنین از اعتیاد و به ویژه به مواد روان‌گردان، که اولین بار مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است، با یک تحول عمده نسبت به قوانین گذشته جرم‌زدایی شده و با در نظر گرفتن 91 روز تا 6 ماه مجازات حبس درمان را برای معتادان اجباری کرده است. نکته مورد توجه در این زمینه، توجه ویژه به اقدامات حمایتی، درمانی، بازپروری و مشارکت همگانی از طریق آموزش برای مبارزه با اعتیاد است. بنابراین قانون‌گذار با این اقدام هم از اعتیاد جرم‌انگاری نموده و درمان و حمایت را مورد توجه قرار داده و هم با یک الزام قانونی معتادان را اجبار به درمان کرده است. در نتیجه، می توان توسل به این اقدامات را آغاز راهی طولانی و لی با موفقیت برای کنترل و کاهش اعتیاد دانست.
امادر زمینه‌ی قاچاق مواد روان‌گردان، قانون‌گذار همچنان مانند گذشته متوسل به اقدامات سرکوبگر و مبارزه‌ شدید شده است. استفاده از مجازات‌های شدید اعدام و حبس ابد و عدم حق تجدید نظر خواهی برای متهمان این جرایم، نشان دهنده‌ی سیاست سرکوب برای مقابله با این جرم است. اگر چه این اقدامات با هزینه‌های هنگفت مالی و انسانی در سال‌های پیش با نتایج مفید و اثر بخش آنچنانی همراه نبوده است ولی قانون‌گذار هنوز برای استفاده از آن اصرار می‌ورزد.
– مقدمه
بسیاری از بلایا و بحران‎های جهانی از زمان پیدایش جوامع بشری، موجودیت و بقای انسانها را به خطر انداخته‌اند و بسیاری از این بحران‎ها حتی نقشه جغرافیایی و سیاسی جهان را دستخوش تغییر و تحول کرده‎ است. مسأله مواد مخدر بخصوص سوء مصرف آن نیز شاید پس از جنگ، دومین عامل خطر ساز و بحران‎ساز موجودیت جامعه انسانی است.
آنچه که این پدیده را به عنوان بلیه جهانی، تهدید کننده امنیت ملی و بین‎المللی و عامل تأثیر بر سلامت فکری، جسمی و اخلاقی انسان‎ها تبدیل کرده قاچاق بین‎المللی آن، گسترش این تجارت سیاه و مرگبار، سپس سوء مصرف آن در جهان است. گفته می‎شود قاچاق و تجارت بین‎المللی مواد مخدر پر سودترین معامله جهانی است.
به جرأت می‎توان گفت که امروزه در تمام کشور‎های جهان مسئله‎ی مواد مخدر یکی از مشکلات اساسی، بنیادین و خطرساز برای حیات اجتماعی و بشری آن شناخته می‎شود. هرساله مبالغ هنگفتی از طرف دولت‎ها صرف مبارزه با آن می‎گردد ولی همچنان رقم باندهای قاچاق مواد مخدر و تعداد معتادین رو به افزایش است. این تهدید جهانی متأسفانه جوامعی را با چالش بیشتر روبرو می‎سازد که عمده جمعیت آن کشورها را افراد جوان تشکیل می‎دهد، جوانانی که بایستی آینده‎ساز و معمار بنای جامعه خویش باشند و تأسف‌بارتر این که کشور ما جزء این دسته قرار می‎گیرد.
مواد مخدر زندگی جوامع و انسانها را نابود می‎سازد و موجب بروز جرایم می‎گردد و کلیه بخشهای جامعه را در هر کشور تحت الشعاع قرار می‎دهد. با وجود تلاشهای بسیار سازمانهای جهانی و بسیاری از کشور‎ها همچون کشور خودمان، روز به روز به جمعیت معتاد جهان افزوده می‎شود و نکته‎ای که نگران‌کننده‌تر از این است، تغییر الگوی مصرف از مواد مخدر سنتی به مواد صنعتی است که روان‌گردان‎های صنعتی غیر دارویی از این دسته هستند.
اگر در گذشته تولید مواد مخدر مدت زمان زیاد و همچنین مکانی وسیع نیاز داشت. امروزه ب ا زمانی خیلی کوتاه‌تر و مکانی بسیار کوچک‌تر می‌توان موادی به مراتب مخرّب‌تر تولید کرد که پیشرفت تکنولوژی نیز این روند را سریع‌تر کرده است. این امکان، روند مبارزه با تولید روان‌گردان‎ها را بسیار سخت‎تر کرده است. در این تحقیق، دلیل بررسی مسائل مربوط به روان‌گردان‌های‌ صنعتی غیر دارویی به دلیل استفاده در حال رشد از این مواد و تغییر الگوی مصرف افراد معتاد در جامعه طی چند سال اخیر و درنهایت توجه قانون‌گذار در قانون اخیر مصوب 1389 به این مواد است. با سیری در تاریخ سیاست جنایی ایران از اولین قانونگذاری در سال 1289 تا اکنون متوجه خواهیم شد که با وجود قانون‎گذاری‎های بسیار و حتی تشدید مجازات‎ها در برهه‎ای از زمان و اعمال مجازات‎های شدید مانند اعدام و حبس‎های دراز مدت و…. به دلیل نبود یک استراتژی واحد و مدت دار و برنا‎مه‎ریزی دقیق و گاه اقدامات عجولانه و سپس رها کردن آن پس از مدتی و صرف هزینه‎های هنگفت مخصوصاً در سالهای اخیر، کشور ما توفیق چندانی در قبال مبارزه با جرایم مواد مخدر و متناسب با موضوع جاری یعنی اعتیاد و قاچاق مواد مخدر نداشته است. البته ناگفته نماند که اقدامات بین المللی در این زمینه نیز آنچنان کارساز نبوده و با وجود تصویب سه کنوانسیون عمده بین المللی این احساس مسئولیت جهانی نیز نتوانسته آن‎گونه که شایسته است با روند رو به رشد قاچاق و در پی آن اعتیاد به این مواد مبارزه کرده و موفق باشد.
دلیل این مدعا را می‎توان ارائه آمار و اخباری که در این زمینه هرروز در سایت‎ها و شبکه‎های خبری می‌آید عنوان کرد ولی به هر حال انجام این اقدامات از عدم انجام آن و رها‎ شدن مؤثرتر و بهتر است. عمده مواد مخدر مصرفی در کشور ما در کشورهای همجوار افغانستان و پاکستان تولید می‎شده ولی اکنون که مصرف مواد روان‌گردان صنعتی غیر دارویی از مصرف مواد مخدر سنتی بیشتر شده مشکل دیگری را به مشکلات مبارزه با مواد مخدر در کشور ما تبدیل کرده است. اگر تا چند سال پیش نیرو‎های انتظامی برای مبارزه با محموله‎های بزرگ درگیر می‎شدند اکنون این مبارزه بسیار سخت‎تر شده است زیرا می‎توان یک کیف دستی کوچک را محلی برای جابه‎جایی و حمل و نقل مواد روان‌گردان که اکثراً به صورت پودر یا قرص هستند اختصاص داد.
اصلی‎ترین موضوع تحقیق حاضر تحولات اخیر سیاست جنایی ایران در قبال اعتیاد و قاچاق روان‌گردان‎های صنعتی غیر دارویی، در پی اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر 1376، در سال 1389 است که نقطه عطف این قانون را می‎توان اطلاق کلمه «بیمار» به شخص معتاد دانست جایی که، قانونگذار یک چرخش نسبت به «مجرم» بودن معتاد در مقابل «بیمار» بودن وی دارد. همچنین توجه ویژه به مواد روان‌گردان صنعتی غیر دارویی و اضافه کردن آن به مواد قانونی، دانست. بنابراین سعی بر آن است که به نقد و بررسی این قانون پرداخته و نقاط قوت، ضعف و مؤفقیت‌ها یا شکست‌های احتمالی آن را بیان کنیم.
از آنجایی که جرایم مواد روان‌گردان از جمله جرایم کلان می‎باشد، مقابله مؤثر با این دسته از جرایم در مقابل (جرایم خرد) شیوه خاص خود را می‎طلبد به طوری که می‎توان گفت در این دسته از جرایم بسیج تمام نهادهای جامعه، هماهنگی بین قوا و همکاری و مشارکت همگانی در ابعاد داخلی و بین‎المللی را نیازمند است به‎ گونه ای که استراتژی مقابله با این جرایم دارای سه رکن (قضایی، امنیتی، انتظامی و رکن فرهنگ و آموزشی) است.
به هر حال مبارزه‎ی مؤثر با پدیده اعتیاد و قاچاق، مستلزم طراحی برنامه‎های راهبردی دراز مدت در سطح ملی با استفاده از نظریات متخصصان، تعریف اهداف بلند مدت و کوتاه مدت و تقسیم کار مناسب و مسئولیت‎پذیری نهادها و تعریف مسئولیت‎ها، نظارت و پاسخگویی آن‌ها می‎باشد.
1- طرح مسئله
«مواد مخدر» پدیده‎ای است پیچیده که علاوه بر بُعد ملّی، جنبه‎ی جهانی به خود گرفته است. اگر این پدیده از دیرباز با به مخاطره افکندن عرصه‎های اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و سیاسی جوامع انسانی موجبات نگرانی کشورها را فراهم می‎کرد، امروز با سرایت به آن سوی مرزها و به دلیل ارتباط عمیق و گسترده‎ای که با سازمان‎های مجرمانه و پدیده‎ی «جرایم سازمان یافته» پیدا می‎کند، جنبه‎ی جهانی یافته است. اما مسئله‌ای که در سال‌های اخیر باعث نگرانی بیش از پیش شده، روند تغییر الگوی مصرف مواد سنتی به مواد صنعتی و استفاده فزاینده از این مواد می‌باشد. بدین ترتیب مسئله‌ی پیچیده‌ی مواد روان‌گردان، علاوه بر اعتیاد، پدیده‌پیچیده‌ای چون قاچاق سازمان یافته‌ی مواد روان‌گردان و تطهیر درآمد‌های نامشروع حاصل از قاچاق این مواد را نیز در بر می‌گیرد.
از دیدگاه کلی، سیاست هر دولت در کنترل و برخوردار با بزهکاری، که از آن به «سیاست جنایی» یاد می‎شود لایه‎های گوناگونی دارد. اما نخستین لایه‎ی این سیاست، «سیاست جنایی تقنینی» است، نگرش دستگاه قضایی به این بعد و چگونگی اجرای آن]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*