رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه با موضوع
سرمایه اجتماعی-فروش پایان نامه

رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه با موضوع سرمایه اجتماعی-فروش پایان نامه

3-2 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………
77
3-3 حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………
77
3-4 روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………
78

3-5 روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………….
79
3-6 روایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………..
81
3-7 پایایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………
83
3-8- شیوه تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………
84
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………
87
مقدمه …………………………………………………………..
88
4-1 یافته های توصیفی……………………………………………..
89
4-1-1 بررسی توصیفی گروه نمونه …………………………………….
89
4-1-2 تحلیل توصیفی پرسشنامه ها……………………………………

92
4-2 یافته های استنباطی ……………………………………………
100
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری……………………………………..
114
مقدمه …………………………………………………………..
115
5-1 خلاصه بحث …………………………………………………..
116
5-2 یافته های تحقیق………………………………………………
117
5-3 پیشنهادات کاربردی تحقیق………………………………………

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

124
5-4 پیشنهادات نظری……………………………………………….
125
5-5 محدودیت ها ………………………………………………….
126
منابع فارسی ……………………………………………………..
128
منابع لاتین……………………………………………………….
137

فهرست جدولها
عنوان
صفحه
جدول3-1 توزیع فراوانی جامعه آماری به تکفیک دانشکده…………………..
77
جدول3-2 توزیع فراوانی جامعه و حجم نمونه به تکفیک دانشکده…………….
78
جدول3-3 درجه بندی و نحوه ارزشگذاری گویه های پرسشنامه هوش اخلاقی….
80
جدول3-4 انطباق سوالات پرسشنامه هوش اخلاقی با هر یک از مؤلفه های پژوهش.
80
جدول3-5 درجه بندی و نحوه ارزشگذاری گویه های پرسشنامه سرمایه اجتماعی.
80
جدول3-6 انطباق سوالات پرسشنامه سرمایه اجتماعی با هر یک از مؤلفه های پژوهش………………………………………………………….
80
جدول3-7 درجه بندی و نحوه ارزشگذاری گویه های پرسشنامه مسئولیتپذیری..
81
جدول3-8 انطباق سوالات پرسشنامه مسئولیتپذیری با هر یک از مؤلفه های پژوهش………………………………………………………….
81
جدول 3-9 تحلیل ساختاری متغیرها…………………………………..
82
جدول3-10 ضریب پایایی هر یک از مؤلفه های هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی و مسئولیتپذیری…………………………………………………..
83
جدول 4-1 تحلیل توصیفی نمونه بر حسب جنسیت …………………….
89
جدول4-2 تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب رشته تحصیلی………………
90
جدول 4-3 تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب مقطع تحصیلی……………..
91
جدول 4-4 تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب دانشکده…………………..
92
جدول 4-5 تحلیل توصیفی پرسشنامه هوش اخلاقی (مؤلفه راستگویی)………..
93
جدول 4-6 تحلیل توصیفی پرسشنامه هوش اخلاقی (مؤلفه بخشش)………….
94
جدول 4-7 تحلیل توصیفی پرسشنامه هوش اخلاقی (مؤلفه دلسوزی)…………
94
جدول4-8 تحلیل توصیفی پرسشنامه سرمایه اجتماعی (مؤلفه مشارکت اجتماعی)..
95
جدول4-9 تحلیل توصیفی پرسشنامه سرمایه اجتماعی (مؤلفه اعتماد اجتماعی )…
95
جدول4-10 تحلیل توصیفی پرسشنامه سرمایه اجتماعی (مؤلفه تعلق اجتماعی )…
96
جدول4-11 تحلیل توصیفی پرسشنامه سرمایه اجتماعی (مؤلفه انسجام اجتماعی ).
96
جدول4-12 تحلیل توصیفی پرسشنامه مسئولیت پذیری (مؤلفه خودمدیریتی)….
97
جدول4-13 تحلیل توصیفی پرسشنامه مسئولیت پذیری (مؤلفه امانت داری )…..
97
جدول4-14 تحلیل توصیفی پرسشنامه مسئولیت پذیری (مؤلفه وظیفه شناسی)…
98
جدول4-15 تحلیل توصیفی پرسشنامه مسئولیت پذیری (مؤلفه سازمان یافتگی )…
98
جدول4-16 تحلیل توصیفی پرسشنامه مسئولیت پذیری (مؤلفه پیشرفت گرایی )..
99
جدول 4-17 توزیع نرمال متغیرها……………………………………..
100
جدول 4-18 توزیع نرمال متغیرها……………………………………..
101
جدول 4-19 توزیع نرمال متغیرها……………………………………..
102
جدول 4-20 مقایسه میانگین هوش اخلاقی دانشجویان…………………….
103
جدول 4-21 مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی دانشجویان…………………..
103
جدول 4-22 مقایسه میانگین مسئولیت پذیری دانشجویان………………….
104
جدول 4-23 ضریب همبستگی بین مولفه های هوش اخلاقی با مسئولیت پذیری…
104
جدول 4-24 ضرایب رگرسیون هر یک ازمولفه های هوش اخلاقی……………
105
جدول 4-25 ضریب همبستگی بین مولفه های سرمایه اجتماعی با مسئولیت پذیری………………………………………………………….
105
جدول 4-26 ضرایب رگرسیون هر یک ازمولفه های سرمایه اجتماعی………….
106
جدول 4-27 تحلیل مسیر متغیرها……………………………………
107
جدول 4-28 مقایسه هوش اخلاقی دانشجویان بر حسب جنسیت……………
107
جدول4-29 مقایسه هوش اخلاقی دانشجویان برحسب رشته تحصیلی…………
107
جدول 4-30 مقایسه هوش اخلاقی دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی……….
108
جدول 4-31 مقایسه هوش اخلاقی دانشجویان بر حسب دانشکده…………….
108
جدول 4-32 مقایسه سرمایه اجتماعی دانشجویان بر حسب جنسیت………….
109
جدول4-33 مقایسه سرمایه اجتماعی دانشجویان برحسب رشته تحصیلی………
109
جدول 4-34 مقایسه سرمایه اجتماعی دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی…….
109
جدول 4-35 سرمایه اجتماعی دانشجویان بر حسب دانشکده………………..
110
جدول 4-36 مقایسه مسئولیت پذیری دانشجویان بر حسب جنسیت………….
110
جدول4-37 مقایسه مسئولیت پذیری دانشجویان برحسب رشته تحصیلی……….
111
جدول 4-38 آزمون تعقیبی جهت مقایسه مسئولیت پذیری برحسب رشته تحصیلی
111
جدول 4-39 مقایسه مسئولیت پذیری دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی…….
112
جدول 4-40 مقایسه مسئولیت پذیری دانشجویان بر حسب دانشکده………….
112
جدول 4-41 آزمون تعقیبی جهت مقایسه مسئولیت پذیری برحسب دانشکده…..
113

فهرست نمودارها
عنوان
صفحه
1-1 مدل مفهومی تحقیق…………………………………………….
8
نمودار 4-1 تحلیل توصیفی نمونه بر حسب جنسیت………………………..
89
نمودار 4-2 تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب رشته تحصیلی………………
90
نمودار 4-3 تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب مقطع تحصیلی.……………..
91
نمودار 4-4 تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب دانشکده……………………
92
نمودار 4-17 توزیع نرمال متغیرهای هوش اخلاقی ………………………..
100
نمودار 4-18 توزیع نرمال متغیرهای سرمایه اجتماعی………………………
101
نمودار 4-19 توزیع نرمال متغیرهای هوش اخلاقی…………………………
102

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
نظامهای آموزشی در سطوح و مقاطع تحصیلی مختلف اهداف و کارکردهای متفاوتی را مورد توجه و تأکید قرار میدهند، یکی از این کارکردها که بیانگر تلاش و برنامه ریزی نهادهای آموزشی جهت تربیت اجتماعی و شهروندی فراگیران خود میباشد، اقدام در مسیر ایجاد، آموزش رشد قابلیتها، رشد و پرورش هوش اخلاقی، توسعه سرمایه اجتماعی و مهارتهای مسئولیتپذیری در میان مخاطبان و مشتریان خود است. تردیدی نیست که انسان به عنوان یک موجود ذاتاً اجتماعی و برخوردار از سرشت مدنی به تنهایی قادر به رفع نیازهای خود نبوده و لذا مجبور است که برای انجام امور مختلف خود به دیگران پناه آورد (ستوده،1376)؛ از این رو ضرورت دارد که الزامات و مقتضیات تعامل با دیگران را به درستی بشناسد و آنها را عملاً در روابط و مناسبات اجتماعی خود به کار گیرد(جمالی،1386: 78).
دانشگاه از جمله مهمترین مجموعه های انسانی در هر جامعه است. هرچند مهمترین وظیفه آموزش عالی، آموزش دانش و مهارت در سطح پیشرفته و حرفهای است اما علاوه بر وظیفه انتقال دانش و مهارت، وظایف دیگری که دارای ارزش اجتماعی هستند نیز جزء وظایف دانشگاه ذکر شده است. انتقال و ترویج ارزشهای اخلاقی و فرهنگی، شکوفاکردن تواناییهای فردی و اجتماعی و کمک به رشد شخصیتی، عاطفی، رفتاری و فکری را میتوان از جمله سایر وظایف مهم دانشگاههاست. به طور کلی، دانشجویان مراحل جامعهپذیری و ورود به جامعه را از طریق تجربیات خود در نظامهای رسمی و غیر رسمی آموزشی و اجتماعی دانشگاه کسب میکنند(حسامی، 2001: 320-6). به همین دلیل در بسیاری مواقع، انتظارات جامعه از نظام آموزشی بیش از آن که به توسعه حرفهای افراد مرتبط باشد به توسعه اخلاقی، رشد سرمایه اجتماعی و در نتیجه مسئولیت پذیری آنها ارتباط دارد.این فصل در مورد کلیات تحقیق به تفصیل توضیح داده شده است. که شامل توضیحاتی در مورد بیان مسئله، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق و تعاریف نظری و عملیاتی میباشد.

1-1بیان مسئله
اخیراً اصطلاح جدیدی با عنوان«هوش اخلاقی» توسط بوربا (2005) در روانشناسی وارد شده است. وی هوش اخلاقی را«ظرفیت و توانایی درک درست از خلاف، داشتن اعتقادات اخلاقی قوی و عمل به آنها و رفتار در جهت صحیح و درست تعریف میکند» (بوربا، 2005: 23). هوش اخلاقی به معنی توجه به زندگی انسان و طبیعت، رفاه اقتصادی و اجتماعی، ارتباطات آزاد و صادقانه و حقوق شهروندی است. هوش اخلاقی به این حقیقت اشاره دارد که ما به صورت ذاتی، اخلاقی یا غیر اخلاقی متولد نمیشویم؛ بلکه یاد میگیریم که چگونه خوب باشیم. یادگیری برای خوب بودن، شامل ارتباطات، بازخورد، جامعهپذیری و آموزش است که هرگز پایانپذیر نیست. آنچه که ما برای انجام کارهای درست به آن نیاز داریم، همان هوش اخلاقی است که با بهره گرفتن از آن به یادگیری عمل هوشمندانه و دستیابی به بهترین عمل خوب نزدیک میشویم. در هر بخش از زندگی به بهترین اطلاعات قابل دسترس میرسیم، خطرات را به حداقل میرسانیم و نسبت به پیامدهای آن خوشبین هستیم. افراد با هوش اخلاقی بالا کار درست را انجام میدهند. بنابراین، هوش اخلاقی عبارت است از توانایی ایجاد تمایز بین درست و غلط براساس اصول جهان شمول تعریف شده. این نوع هوش، در محیط جهانی مدرن کنونی میتواند به مثابه نوعی جهتیاب برای اقدامات عمل نماید. هوش اخلاقی، نه تنها چارچوبی قوی و قابل دفاع برای فعالیت انسانها فراهم میکند، بلکه کاربردهای فراوانی در دنیای حقیقی دارد. در واقع، این هوش تمام انواع دیگر هوش انسان را در جهت انجام کارهای ارزشمند هدایت میکند(بهشتیفرو همکاران،2011: 7-1).
افراد از نظر سطح هوش با هم متفاوتند. این تفاوت، ناشی از ترکیب متغیر فطری، وراثت و ویژگیهای اکتسابی آنهاست(رحیمی،2011: 73-61). اخلاق نیز به عنوان مجموعهای از اصول که اغلب به عنوان منشوری برای هدایت به کار میرود تعریف شده است. بسیاری از رفتارها و اقدامهای افراد متأثر از ارزشهای اخلاقی است و ریشه در اخلاق دارد. بنابراین، عدم توجه به اخلاق در سازمانها و ضعف در رعایت اصول اخلاقی میتواند مشکلات زیادی ایجاد کرده و مشروعیت و اقدامات سازمانها را زیر سئوال ببرد(آراسته و همکاران،1390: 31-21).
لنینک و کیل (2005) هوش اخلاقی را توانایی تشخیص درست از اشتباه میدانند که با اصول جهان سازگار است. به نظر آنان، چهار اصل هوش اخلاقی زیر برای موفقیت مداوم سازمان و شخص ضروری است:
درستکاری: یعنی ایجاد هماهنگی بین آنچه که به آن باور داریم و آنچه که به آن عمل میکنیم. انجام آنچه که میدانیم درست است وگفتن حرف راست در تمام زمانها، کسی که هوش اخلاقی بالایی دارد، به شیوهای که با اصول و عقایدش سازگار باشد، عمل میکند.
مسئولیتپذیری: کسی که هوش اخلاقی بالایی دارد، مسئولیت اعمال و پیامدهای آن اعمال، همچنین اشتباهات و شکست های خود را نیز میپذیرد.
دلسوزی: توجه به دیگران که دارای تأثیر متقابل است. اگر نسبت به دیگران مهربان ودلسوز باشیم، آنان نیز در زمان نیاز با ما همدردی میکنند و مهربان خواهند بود.
بخشش: آگاهی از عیوب خود وتحمل اشتباهات دیگران.
همچنین سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در جامعهشناسی، اقتصاد و به تازگی در مدیریت و سازمان به صورت گسترده استفاده شده است. این مفهوم به پیوندها، ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد، که با خلق هنجارها و اعتقاد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا میشود. این سرمایه امروزه نقشی بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمانها و جوامع ایفا میکند، و شبکه های روابط جمعی و گروهی انسجام بخش میان انسانها، انسانها با سازمانها و سازمانها با سازمانها میباشد و نقش بسیار مهمی در احساس مسئولیت اجتماعی سازمانها در جوامع ایفا میکند. در حقیقت، اصطلاح سرمایه به ثروت انباشته، به خصوص آنچه برای تولید ثروت بیشتر به کار میرود اطلاق میشود.
همچنین ریشهشناسی کلمه«اجتماعی» در سرمایه اجتماعی به ما کمک میکند تا معنی سرمایه اجتماعی و تفاوت آن با سایر انواع سرمایه بهتر درک شود.کلمه «اجتماعی» یکی از گستردهترین و کلیترین صفات زبان انگلیسی است که به چیزهای متنوعی مانند انرژی، بیماریها، بازاریابی و مانند آن اشاره میکند. اسم این صفت،کلمه جامعه است. که از کلمه لاتین«Socius» به معنای «دوست یا رفیق» مشتق شده است. چنین ریشهیابی نشان میدهد که اساساً کلمه«اجتماعی» از پدیده دوستی ناشی شده است، و حاکی از دلبستگی شخصی، همکاری، یکپارچگی، احترام متقابل و احساس منفعت مشترک است. در تعاریف سرمایه اجتماعی و ابعاد و مسائل پیرامون آن توافق و همگونی چندانی وجود ندارد، به طور کلی این زمینه های نظری گسترده و کلی را میتوان به عنوان ریشه های نظری سرمایه اجتماعی در نظر گرفت که هنوز هم هریک طرفدارانی دارد، با توجه به سوگیریهایی که در هریک از این نحلهها جریانات فکری وجود دارد، تعاریف نیز متفاوت خواهد بود(بورت،1992: 24-8).
سرمایه اجتماعی، مفهومی اساسی است که در دهه های اخیر به عنوان دارایی با ارزشی برای توانمندی سازمانها(تیمبرلیک، 2005: 44-34) و تولید و افزایش سرمایه انسانی- اقتصادی پذیرفته شده است (شریفیان ثانی، 1380: 8-5). ازجمله ابعادسرمایه اجتماعی میتوان به مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، تعلق اجتماعی و اعتماد اجتماعی اشاره کرد. که هریک از این ابعاد دارای معرفهایی هستند. مشارکت اجتماعی با معرفهایی ازقبیل شرکت در تصمیم گیریها، فعالیت مشترک و همفکری با همدیگر مورد سنجش قرار می گیرد. اعتماد بر اساس اعتماد بین فردی، اعتماد درون گروهی و بین گروهی سنجیده می شود. منظور از انسجام اجتماعی، توافق و هماهنگى میان اعضا، نظم و انضباط فردی است.
مسئولیتپذیری موضوع جدیدی نیست، اما به نظر میرسد

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*