دانلود پایان نامه روانشناسی درباره :
پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه روانشناسی درباره : پیشرفت تحصیلی

وند متعال برای شما عزیزان ،موفقیت و همواره یاد دادن را مسئلت دارم .

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول:طرح تحقیق

مقدمه 2
1-1-موضوع پژوهش 3
1-2-بیان مسئله 3
1-3-اهمیت وضرورت انجام تحقیق 6
1-4-فرضیه های پژوهش 9
1-4-1-فرضیهی اصلی 9
1-4-2-فرضیه های فرعی 9
1-5-سؤال های تحقیق 10
1-6-تعاریف مفاهیم مطرح شده در فرضیه های تحقیق 10
1-6-1-تعاریف مفهومی 10
1-6-2-تعاریف عملیاتی 11
فصل دوم:پیشینه ی تحقیق
مقدمه 14
2-1-1-مفهوم امید 15
2-1-2-نقش امید در زندگی و تحصیل 16
2-1-3-مؤلفه های امید 17
2-1-4-برخی از عوامل تأثیر گذار بر امید 18
2-1-4-1-شادی 18
2-1-4-2-هدفمندی 19
2-1-4-3-رضایت از زندگی 20
2-1-4-4-مثبت اندیشی 21
2-1-4-5-معنویت 23
2-1-4-6-جامعه 24
2-1-5-راه های افزایش امید در جوان 25
2-1-6-پیشینهی تجربی امید به آینده 27
2-1-6-1-تحقیقات انجام شده درزمینهی امید به آینده در داخل کشور 27
2-1-6-2-تحقیقات انجام شده درزمینهی امید به آینده خارج از کشور 30
2-2-1-مفهوم عزت نفس 32
2-2-2-نیاز به عزت نفس 35
2-2-3-عزت نفس بالا و پایین 36
2-2-4-حیطه های عزت نفس 38
2-2-4-1-عزت نفس اجتماعی 38
2-2-4-2-عزت نفس تحصیلی 38
2-2-4-3-عزت نفس خانوادگی 39
2-2-4-4-عزت نفس کلی 39
2-2-5-نقش عزت نفس در پیشرفت تحصیلی 40
2-2-6-دلگرمی و افزایش عزت نفس 41
2-2-7-کم رویی و کاهش عزت نفس 42
2-2-8-توکل و ایجاد عزت نفس 44
2-2-9-چهار عامل اساسی در رشد عزت نفس 45
2-2-10-پیشینهی تجربی عزت نفس 46
2-2-10-1-تحقیقات انجام شده درزمینهی عزت نفس در داخل کشور 46
2-2-10-2-تحقیقات انجام شده درزمینهی عزت نفس خارج از کشور 48
2-3-1-مفهوم انگیزه 50
2-3-2-انگیزش پیشرفت 51
2-3-3-انگیزش پیشرفت تحصیلی 53
2-3-4-علاقه و انگیزه 55
2-3-5-تأثیر انگیزه بر یادگیری 56
2-3-6-هدف داشتن و ایجاد انگیزه 58
2-3-7-فشار آورها و تأثیر آنها بر انگیزه 59
2-3-8-انگیزش بالا و تکالیف 60
2-3-9-انواع انگیزه 62
2-3-10-نظریه ها 63
2-3-10-1-نظریه ی اسناد 63
2-3-10-2-نظریهی انگیزش پیشرفت 64
2-3-10-3-نظریهی مازلو 64
2-3-10-4-نظریهی خود تعیین گری 65
2-3-11-پیشینهی تجربی انگیزش پیشرفت تحصیلی 66
2-3-11-1-تحقیقات انجام شده درزمینهی انگیزش پیشرفت تحصیلی در داخل کشور 66
2-3-11-2-تحقیقات انجام شده درزمینهی انگیزش پیشرفت تحصیلی خارج از کشور 69
2-4-چارچوب نظری تحقیق 71
2-5-مدل تحلیلی 73

فصل سوم:روش تحقیق
مقدمه 75
3-1-روش تحقیق 75
3-2-متغیرهای مورد بررسی 76
3-3-جامعهی آماری ،برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری 76
3-3-1-جامعهی آماری 76
3-3-2-حجم نمونه 76
3-4-ابزار جمع آوری داده ها 77
3-4-1-روایی و پایایی ابزارهای سنجش 80
3-4-1-1-روایی 80
3-4-1-2-پایایی 80
3-5-روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها 81
3-5-1-روش های آماری توصیفی 81
3-5-2-روش های آماری استنباطی 82
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه 84
4-1-توصیف شاخص های جمعیت شناختی 84
4-1-1-توزیع فراوانی جنسیت دانشجویان 84

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-1-2-توزیع فراوانی دانشجویان بر حسب دانشکده 85
4-1-3- توزیع فراوانی سن دانشجویان 86
4-1-4- توزیع فراوانی مقطع تحصیلیِ دانشجویان 87
4-1-5- توزیع فراوانی جنسیت دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی 88
4-2- توصیف متغیر های تحقیق 89
4-2-1-عزت نفس 89
4-2-2-امید به آینده 91
4-2-2-انگیزش پیشرفت تحصیلی 93
4-3-بررسی فرضیه های تحقیق 94
4-3-1-بررسی فرضیه ی اصلی 94
4-3-2-بررسی فرضیه های فرعی 95
4-4-بررسی سؤال های تحقیق 110

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
مقدمه 116
5-1-نتایج حاصل ازیافته های تحقیق 116
5-1-1-شاخص های دموگرافیک 116
5-1-2-یافته های حاصل از فرضیه های تحقیق 117
5-1-2-1-یافته ی حاصل از فرضیه ی اصلی 117
5-1-2-2-یافته های حاصل از فرضیه های فرعی 117
5-1-3-یافته های حاصل از سؤال های تحقیق 121
5-2-بحث و نتیجه گیری 122
5-3- پیشنهادها 127
5-3-1-پیشنهادهای کاربردی 127
5-3-2-پیشنهادهای پژوهشی 128
5-4-محدودیت ها 129
منابع 130
پیوست ها
چکیده انگلیسی
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول3-1-مؤلفه های پرسشنامه ی امید به آینده 78
جدول 3-2-مؤلفه های پرسشنامه ی عزت نفس 79
جدول4-1-توزیع فراوانی دانشجویان به تفکیک جنسیت 84
جدول4-2-توزیع فراوانی دانشجویان بر حسب دانشکده 85
جدول4-3-توزیع فراوانی دانشجویان به تفکیک سن 86
جدول4-4- توزیع فراوانی دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی 87
جدول4-5-توزیع فراوانی مقطع تحصیلی دانشجویان به تفکیک جنسیت 88
جدول4-6-آماره های توصیفی عزت نفس و مؤلفه های آن 90
جدول4-7-آماره های توصیفی امید به آینده و مؤلفه های آن 91
جدول4-8-آماره های توصیفی انگیزش پیشرفت تحصیلی 93
جدول 4-9-تحلیل واریانس رگرسیونی 94
جدول4-10-ضرایب رگرسیون و خلاصه مدل رگرسیون 95
جدول4-11-همبستگی بین متغیرهای عزت نفس وانگیزش پیشرفت تحصیلی 96
جدول4-12-همبستگی بین متغیرهای امیدبه آینده و انگیزش پیشرفت تحصیلی 97
جدول4-13-تحلیل واریانس رگرسیونی 98
جدول4-14-ضرایب رگرسیون و خلاصه مدل رگرسیونی 99
جدول4-15-تحلیل واریانس رگرسیونی 100
جدول4-16-ضرایب رگرسیون وخلاصه مدل رگرسیونی 101
جدول4-17 -آزمون ضد فیشر برای بررسی تفاوت رابطه عزت نفس و انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر 101

جدول4-18-آزمون ضد فیشر برای بررسی تفاوت رابطه امید به آینده وانگیزش پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر 102
جدول4-19-آزمون تی مستقل برای مقایسه عزت نفس در دانشجویان دختروپسر 103
جدول4-20-آزمون تی مستقل برای مقایسه امیدبه آینده دردانشجویان دختر وپسر 103
جدول4-21-آزمون تی مستقل برای مقایسه انگیزش پیشرفت تحصیلی دردانشجویان دختروپسر 104
جدول4-22-آزمون کروسکال والیس برای مقایسه‌ عزت نفس در دانشجویان دانشکده(رشته) های مختلف 105
جدول4-23- نتایج آزمون تعقیبی Tamhane’s T2برای بررسی تفاوت عزت نفس دانشجویان بر حسب دانشکده(رشته) های مختلف 106
جدول4-24- آزمون کروسکال والیس برای مقایسه‌ امید به آینده در دانشجویان دانشکده(رشته) های مختلف 107
جدول4-25- نتایج آزمون تعقیبی Tamhane’s T2برای بررسی تفاوت امید به آینده دانشجویان بر حسب دانشکده(رشته) های مختلف 107
جدول4-26- آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشکده(رشته) های مختلف 109
جدول4-27- آزمون تعقیبی توکی برای بررسی تفاوت انگیزش پیشرفت دانشجویان بر حسب دانشکده(رشته) ها 109
جدول4-28-توزیع فراوانی وآماره مربع کای برای بررسی میزان عزت نفس دانشجویان 111
جدول4-29-توزیع فراوانی وآماره مربع کای برای بررسی میزان امیدبه آینده دانشجویان 112
جدول4-30-توزیع فراوانی وآماره مربع کای برای بررسی میزان امیدبه آینده دانشجویان 114
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار4-1-توضیع درصدی جنسیت در دانشجویان 85
نمودار4-2-توزیع فراوانی دانشجویان برحسب دانشکده 86
نمودار4-3-درصد فراوانی دانشجویان بر حسب سن 87
نمودار4-4-درصد فراوانی دانشجویان برحسب مقطع تحصیلی 88
نمودار4-5-توضیع درصدی جنسیت دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی 89
نمودار4-6-نمودار هیستوگرام متغیر عزت نفس در دانشجویان 90
نمودار4-7-نمودار ستونی میانگین خرده مقیاس های عزت نفس در دانشجویان 91
نمودار4-8-نمودار هیستوگرام متغیر امید به آینده در دانشجویان 92
نمودار4-9-نمودار ستونی میانگین خرده مقیاس های امید به آینده در دانشجویان 92
نمودار4-10-نمودار هیستوگرام متغیر انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانشجویان 93
نمودار4-11-نمودار پراکنش بین عزت نفس و انگیزش پیشرفت تحصیلی 96
نمودار4-12-نمودار پراکنش بین امید به آینده و انگیزش تحصیلی 97
نمودار4-13-نمودار ستونی میزان عزت نفس 111
نمودار4-14-نمودار ستونی میزان امید به آینده 113
نمودار4-15-نمودار ستونی میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی 114
چکیده :
شناخت عواملی که به انگیزش و پیشرفت تحصیلی و جلوگیری از افت تحصیلی منجر شود ، اهمیت ویژهای دارد . هدف از پژوهش حاضر ارتباط سنجی امید به آینده و عزت نفس دانشجویان دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان با انگیزش پیشرفت تحصیلی آنان در سال تحصیلی 92-1391 میباشد . جامعهی آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه ولی عصر (عج) مشتمل بر 128/11 نفر بود . که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقهای 372 نفر از آنان به عنوان نمونهی آماری انتخاب شدند .
روش پژوهش ، توصیفی از نوع همبستگی است و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های امید (اسنایدر ، 1991) ، عزت نفس (کوپر اسمیت ، 1967) و انگیزش پیشرفت تحصیلی (کاظمی ، 1386) میباشد . تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام پذیرفت ، که نتایج تحلیل داده ها نشان داد ، هر دو متغیر امید به آینده و عزت نفس به صورت مثبت معناداری توانستند انگیزش پیشرفت تحصیلی را پیش بینی کنند البته سهم متغیر امید به آینده در این تبیین بیشتر بود . (26/0 = R2 ، 0001/0 R) از خرده مقیاس های عزت نفس(کلی ، اجتماعی ، تحصیلی و خانوادگی) ، دو خرده مقیاس اجتماعی و خانوادگی نتوانستند انگیزش پیشرفت تحصیلی را پیشبینی کنند . و از دو خرده مقیاس امید (تفکر عاملی و راهبردها) سهم متغیر تفکر عاملی در پیش بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی بیشتر بود . میزان امید به آینده ، عزت نفس و انگیزش پیشرفت تحصیلی در رشته های مختلف ، متفاوت بود . و جنسیت در رابطه امید به آینده و عزت نفس با انگیزش پیشرفت تحصیلی ، تفاوت معناداری را نشان نداد ، اما میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی دختران بیشتر از پسران بود بنابراین برای بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دختران و پسران نمیتوان فقط بر سازه های روان شناختی ، مانند امید و عزت نفس تأکید کرد .
کلید واژه ها : امید به آینده ، عزت نفس ، انگیزش پیشرفت تحصیلی .

فصل اول
طرح تحقیق

مقدمه
نظام آموزش عالی متشکل از نیروهای متخصص، متعهد و خلاق است که با بهره گرفتن از امکانات و تجهیزات به فرایند آموزش مشغول میباشند. از مهم ترین اجزای این سیستم نیروی انسانی متخصص است که با بهره گرفتن از سایر منابع ، موجبات شکوفایی و پیشرفت جامعه را فراهم می آورند(دولان وشولر،1384 ؛ترجمه ی صائبی و طوسی :17 ) .
به فرمایش امام راحل (ره) ، دانشگاه مرحله ی جدیدی از تکامل معنوی و معرفتی انسان و مبدأ تحولات کشور است و از نقش و جایگاه رفیع و ممتازی در توسعه ی همه جانبهی کشور برخوردار است و برای رسیدن به آن و یک جامعه پیشرفته وجود نیروی انسانی متخصص و متعهد امری ضروری به نظر میرسد .
با در نظر گرفتن اینکه جامعهی کنونی ما در مرحله ی خودسازی و سازندگی به سر میبرد و دانشجویان و جوانان ذخائر این کشور هستند سرنوشت آیندهی این جامعه دردست آنهاست، بنابراین بررسی های دقیق امور رفتاری و روانی، نبودن انگیزه های لازم و عزت نفس کافی در امردانش اندوزی از امور شایع در پیشرفت تحصیلی می باشند که نگرانیهای بسیاری را در کسانی که به امر تعلیم وتربیت مشغولند برانگیخته است .
سرمایه های بسیار زیادی که دولت ها در راستای تحقق اهدافشان صرف فرایند تعلیم وتربیت مینمایند تنهادرصورتی به ثمرخواهد نشست که نیروی جوان کشور بانشاط و امیدوار باشد و انگیزه های لازم جهت پیشرفت و شکوفایی داشته باشند(کارگر،1383 :2 ) .
تفاوت ها و برداشت های متعددی از انگیزش وجود دارد . در حوزه ی آموزش ،انگیزش یک پدیده سه بعدی است که در بر گیرنده ی باور های شخص درباره ی توانایی انجام فعالیت مورد نظر(خود را باور داشتن یا به عبارتی عزت نفس) ، دلایل یا اهداف فرد برای انجام آن فعالیت(داشتن انگیزه) و بالاخره واکنش عاطفی مرتبط با انجام فعالیت (خوش بینی و امید) میباشد (مسألی، 2007) .
امروزه نظام آموزشی در تمامی کشور های جهان از اهمیت فزاینده ای برخوردار بوده و تلاش میشود تا در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی آموزش عمومی و آموزش عالی اقدامات مطلوبی صورت گیرد . در این زمینه می توان به ویژگی های افراد موفق و ناموفق و رابطه این ویژگی ها با پیشرفت تحصیلی پرداخته و اطلاعات گرانبهایی برای برنامه ریزی های آتی بدست آورد (علاقه بند، 1378 ) .
1-1-موضوع پژوهش
ارتباط سنجی امید به آینده وعزت نفس دانشجویان دانشگاه ولی عصر (عج) با انگیزش پیشرفت تحصیلی آنان در سال تحصیلی 92-91 .

1-2-بیان مسئله
یکی از گروه های مهم درهر کشور دانشجویان هستند که نقش مهمی در ساختن آینده وتعلیم وتربیت و تعالی کشور ایفا می کنند. درحالی که حضور در دانشگاه برای عدهی کثیری ازدانشجویان تجارب مثبتی به همراه دارد، برای برخی دیگر مطالب تحصیلی از قبیل آزمون ها، مقالات، ارائه مطالب و غیره با تجربهی تنیدگی همراه است، بی تردید تجربه ی تنیدگی ناشی از مسائل تحصیلی، تاثیر منفی بر بهزیستی ذهنی، روانشناختی و جسمانی دانشجویان را به همراه دارد (فراهانی، 1387) .
بسیاری از مشکلات تحصیلی دانشجویان از جمله افت تحصیلی، ترک تحصیلی، رفتارهای ناسازگارانه، ناشی ازوضعیت روانی نا مساعد و تصورات منفی آنها نسبت به خوداست. اینکه فرد چه تصوری در باره ی خود و استعدادها و تواناییها وکارآمد خویش دارد در تعیین هدف و میزان موفقیت وشکست او موثر است (لطف آبادی، 1384 :499) .
پیشرفت تحصیلی یکی از اهداف مهم آموزشی در سطح دنیاست و همه برآنند تا عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی را شناسایی و هر یک از عوامل

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*