دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی در مورد
کالاهای فرهنگی-فروش و دانلود پایان نامه کامل

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی در مورد کالاهای فرهنگی-فروش و دانلود پایان نامه کامل

…………………………………………………..45
2-5-مدل مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………….47
2-6-فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..48
2-6-1-فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………….48
2-6-2-سایر فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………..48
2-7-مروری بر پیشینه تحقیق…. …………………………………………………………………….48
2-7-1 تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………………………….48
2-7-2 تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………..51
2-7-3 جمع بندی پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………53
فصل سوم (روش شناسی)………………………………………………………… 55
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………….. 56
3-2-روش تحقیق……………………………………………………………………. 56
3-3-جامعۀ آماری…………………………………………………………………… 56
3-4- روش نمونهگیری……………………………………………………………….. 56
3-5-حجم نمونه……………………………………………………………………. 57
3-6-واحد تحلیل…………………………………………………………………… 58
3-7-ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………58
3-8- تعاریف نظری و عملی متغیرهای پژوهش………………..…………………………..…………58
3-8-1- الگوی مصرف………………………………………………………………………………………………………………58
3-8-1-1-مدیریت بدن……………………………………………………………………………………………………………59
3-8-1-2-اوقات فراغت…………………………………………………………………………………………………………..61
3-8-1-3-کالاهای فرهنگی………………………………………………………………………………………………………63
3-8-2-رفاه ذهنی……………………………………………………………… 64
3-8-2-1-شادکامی…………………………………………………………… 65
3-8-2-2- تامین(احساس امنیت)………………………………………………… 67
3-8-2-3- ترجیحات ارزشی……………………………………………………. 68
3-8-2-4- استحقاق(احساس عدالت)………………………………… 70
3-8-2-5- نیاز………………………………………………………………. 71
3-8-2-6- مقایسه نسبی……………………………………………………….. 72
3-8-2-7– رهایی…………………………………………………………….. 73
3-8-3-پایگاه اجتماعی – اقتصادی……………………………………………………………………………………………..75
3-8-3-1- پایگاه اجتماعی- اقتصادی(ذهنی)…………………………………………………………………………….75
3-9- روایی ابزار تحقیق…………………………………………………………………….. 77
3-10- پایایی ابزار تحقیق…………………………………………………………………….. 77
3-11- رویۀ جمعآوری داده ها………………………………………………………………… 78
3-12- فنون تحلیل داده ها…………………………………………………………… 79
7-13- ملاحظات اخلاقی در زمان جمعآوری پرسشنامهها………………………………………… 80
فصل چهارم(یافته های پژوهش)……………………………………………………… 81
4-1- مقدمه………………………………………………………………………… 82
4-2- بخش نخست: یافتههای توصیفی…………………………………………………. 83
4-3- بخش دوم:آزمون فرضیه ها و یافتههای تبیینی……………………………………………………. 107
فصل پنجم(نتیجه گیری)……………………………………………………………… 126
5-1- مقدمه…………………….…………………………………………………………………. 127
5-2- یافتههای توصیفی…………..……………………………………………….………………….……….. ..127
5-3- یافتههای تبیینی………..…………………………………………………………………………… 130
5-4- تحلیل و نتیجه گیری تحقیق……..………………………..………………..…………… 132
5-5- پیشنهادهای تحقیق…………….………………………….….……………….………… 135

5-6- محدودیتها و مشکلات پژوهش………………..………………………….….……..……….. 136
منابع فارسی…………….…………………………………….…………………………… 137
منابع لاتین………………………….……………………………..……………….….………. 141
پرسشنامه
چکیده لاتین
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره (2-1): تقسیم بندی دینر از جنبه های رفاه ذهنی 13
جدول شماره (2-2): گونه شناسی معرف های رفاه ذهنی از نظر زاف 14
جدول شماره (2-3): جدول تلخیص نظریات مطرح شده برای دو متغیر رفاه ذهنی و الگوی مصرف……………………………………………………………………………………………………………………………….. 44
جدول شماره(3-1): نتایج آزمون کرونباخ حاصل از پرسشنامه …78
جدول شماره(4-1): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب جنس………………………………………………………………………………………………………………………………………….83
جدول شمارۀ(4-2): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب گروه سنی 84
جدول شمارۀ(4-3): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل 85
جدول شمارۀ(4-4): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات 85
جدول شمارۀ(4-5): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب منطقه سکونت 86
جدول شمارۀ(4-6): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان شادکامی 86
جدول شماره(4-7):توزیع فراوانی درصدی بر حسب میزان پاسخگویی به گویه های شاخص شادکامی………………………………………………………………………………………………………………………………………87
جدول شمارۀ(4-8):توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان احساس امنیت 88
جدول شماره(4-9):توزیع فراوانی درصدی بر حسب میزان پاسخگویی به گویه های شاخص احساس امنیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………..89
جدول شمارۀ(4-10): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان دستیابی به ترجیحات.. 90
جدول شماره(4-11):توزیع فراوانی درصدی بر حسب میزان پاسخگویی به گویه های شاخص دستیابی به ترجیحات…………………………………………………………………………………………………………………………………….91
جدول شمارۀ(4-12): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان احساس استحقاق……. 92
جدول شماره(4-13):توزیع فراوانی درصدی بر حسب میزان پاسخگویی به گویه های شاخص احساس استحقاق……………………………………………………………………………………………………………………………………..93
جدول شمارۀ(4-14): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان احساس رهایی………..94
جدول شماره(4-15):توزیع فراوانی درصدی بر حسب میزان پاسخگویی به گویه های شاخص احساس رهایی………………………………………………………………………………………………………………………………………….95
جدول شماره(4-16): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان ارضای نیازها………….. 96
جدول شماره(4-17):توزیع فراوانی درصدی بر حسب میزان پاسخگویی به گویه های شاخص ارضای نیاز……………………………………………………………………………………………………………………………………………..97
جدول شمارۀ (4-18): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان احساس محرومیت…………………………………………………………………………………………………………………………………….98
جدول شماره(4-19):توزیع فراوانی درصدی بر حسب میزان پاسخگویی به گویه های شاخص احساس محرومیت…………………………………………………………………………………………………………………………………….99
جدول شمارۀ(4-20): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب پایگاه اقتصادی- اجتماعی…100
جدول شمارۀ(4-21): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان رفاه ذهنی………………101
جدول شمارۀ (4-22): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان مدیریت بدن…………101
جدول شماره(4-23):توزیع فراوانی درصدی بر حسب میزان پاسخگویی به گویه های شاخص مدیریت بدن……………………………………………………………………………………………………………………………………………102
جدول شمارۀ(4-24): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان مصرف از کالاهای فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 103
جدول شماره(4-25):توزیع فراوانی درصدی بر حسب میزان پاسخگویی به گویه های شاخص کالاهای فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………………………………104
جدول شمارۀ (4-26): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب نحوه گذران اوقات فراغت……………………………………………………………………………………………………………………………………..105
جدول شمارۀ (4-27): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب نوع الگوی مصرف…….105
جدول شماره(4-28):توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان بر حسب میزان پاسخگویی به گویه های شاخص اوقات فراغت…………………………………………………………………………………………………………………………. ..106
جدول شماره(4-29): مروری بر رابطه متغیر های تحقیق……………………………………………………………….107
جدول شماره(4-30): توزیع رابطه بین مدیریت بدن با میزان رفاه ذهنی…………………………………………….108
جدول شماره(4-31): مقادیر ضرایب و معناداری پیوستگی ترتیبی برای مدیریت بدن با میزان رفاه ذهنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………108
جدول شمارۀ(4-32): توزیع رابطه بین مصرف کالاهای فرهنگی با میزان رفاه ذهنی………………………..109
جدول شماره(4-33):مقادیر ضرایب و معناداری پیوستگی ترتیبی برای مصرف کالاهای فرهنگی با میزان رفاه ذهنی…………………………………………………………………………………………………………………………………..109
جدول شمارۀ(4-34): توزیع رابطه بین الگوی اوقات فراغت با میزان رفاه ذهنی………………………………….111
جدول شماره(4-35):مقادیر ضرایب و معناداری پیوستگی ترتیبی برای الگوی اوقات فراغت با میزان رفاه ذهنی .111
جدول شماره(4-36): توزیع رابطه بین الگوهای مصرف با میزان رفاه ذهنی………………………………………..112
جدول شماره(4-37):مقادیر ضرایب و معناداری پیوستگی ترتیبی برای الگوهای مصرف با میزان رفاه ذهنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………113
جدول شماره(4-38): توزیع رابطه بین پایگاه اجتماعی-اقتصادی با میزان رفاه ذهنی………………………….. 114
جدول شماره(4-39):مقادیر ضرایب و معناداری پیوستگی ترتیبی برای پایگاه اجتماعی-اقتصادی با میزان رفاه ذهنی 114
جدول شمارۀ(4-40): توزیع رابطه بین سن با میزان رفاه ذهنی 115
جدول شماره(4-41):مقادیر ضریب و معناداری پیوستگی ترتیبی برای سن با میزان رفاه ذهنی 116
جدول شمارۀ(4-42): توزیع رابطه بین جنسیت با میزان رفاه ذهنی…..………..………….…….….117
جدول شماره(4-43):مقادیر ضرایب و معناداری پیوستگی اسمی_ ترتیبی برای جنست با میزان رفاه ذهنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………117
جدول شمارۀ(4-44): توزیع رابطه بین وضعیت تاهل با میزان رفاه ذهنی ……………………………..118
جدول شماره(4-45):مقادیر ضرایب و معناداری پیوستگی اسمی_ ترتیبی برای وضعیت تاهل با میزان رفاه ذهنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………118
جدول شماره(4-46):ضریب آلفای کرونباخ برای تخمین پایایی شاخص های تحقیق…………………………..119
جدول شماره(4-47):نتایج حاصل از تحلیل عامل شاخص های تحقیق……………………………………………..120

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول شماره(4-48): نتایج ضریب همبستگی

]]>