پایان نامه مدیریت درباره :
تکنولوژی اطلاعات

پایان نامه مدیریت درباره : تکنولوژی اطلاعات

شان بستر آرامش را برایم فراهم کردند سپاس گذاری می کنم .

تقدیم به:
ساحت مقدس حضرت ولیعصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف )

و
به تلاشگران عرصه علم و فن آوری که
روز به روز یاری گر انسان در راه پیشرفت
تعالی اند

)
فهرست مطالب:

چکیده پایان نامه
فصل اول: کلیات تحقیق ..
1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………2
1-2 بیان مسئله تحقیق 4
1-3ضرورت واهمیت تحقیق ……………………………………………………………………………………………4
1-4 مدل مفهومی 5
1-5 تبیین مسئله تحقیق ……………………………………………………………………………………………………5
1-6 هدف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….8
1-7 فرضیه های تحقیق 8
1-8 متغیر های تحقیق 9
1-9 تعریف مفاهیم و اصطلاحات تحقیق ……………………………………………………………………………….. 9

فصل دوم :مبانی نظری 13……………………………………………………………………..…
2-1مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….14
2-2مبانی ومفاهیم نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………….14
2-2-1مبانی نظری تامین اجتماعی ……………………………………………………………………………………14
2-2-2 تاریخچه تامین اجتماعی ……………………………………………………………………………………….16
2-2-2-1 پیدایش تامین اجتماعی ……………………………………………………………………………………..16
2-2-2-2 سیر تحولات تامین اجتماعی در ایران …………………………………………………………………..18
2-2-3 آشنایی با سازمان تامین اجتماعی ایران ……………………………………………………………………..19
2-2-3-1 وظایف ………………………………………………………………………………………………….20
2-2-3-2 منابع درامد ……………………………………………………………………………………………..21
2-2-3-3 تعهدات ………………………………………………………………………………………………….21
2-2-4 مبانی نظری تکنولوژی اطلاعات ……………………………………………………………………….22
2-2-4-1 اهمیت تاریخی تکنولوژی اطلاعات (فن آوری اطلاعات)………………………………………….23
2-2-4-2 کاربرد تکنولوژی اطلاعات در سازمان ها …………………………………………………………24
2-2-4-3 کاربرد تکنولوژی اطلاعات در مدیریت …………………………………………………………….26
2-2-4-4 عوامل موفقیت در استفاده از تکنولوژی اطلاعات …………………………………………………29
2-2-4-5 موانع پیش روی تکنولوژی اطلاعات در ایران ……………………………………………………29
2-2-4-6 زمینه های بکار گیری تکنولوژی اطلاعات در سازمان ها ………………………………………31
2-2-4-7 تامین اجتماعی الکترونیک ضرورت ها و موانع …………………………………………………31
2-2-4-7-1 تکنولوژی اطلاعات در سازمان تامین اجتماعی ………………………………………………33
2-2-4-7-2 جایگاه تامین اجتماعی در ایران ………………………………………………………………..33
2-2-5 بیان مختصر تحقیقات انجام شده ………………………………………………………………………37
فصل سوم :روش تحقیق……………………………………………………………………………………….42
3-1مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….59
3-2 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………….43
3-2-1 نوع تحقیق از نظر هدف ………………………………………………………………………………43
3-2-2 نوع تحقیق از نظر گرد آوری داده ها ……………………………………………………………….44
3-2-3 مراحل تحقیق ………………………………………………………………………………………….44
3-3 قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………..45
3-3-1 قلمرو موضوعی تحقیق ………………………………………………………………………………45
3-3-2 قلمرو مکانی تحقیق …………………………………………………………………………………..45
3-3-3 قلمرو زمانی تحقیق …………………………………………………………………………………..45
3-4جامعه آماری …………………………………………………………………………………………….45
3-5روش نمونه گیری و حجم نمونه ………………………………………………………………………..46
3-6 روش جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………….47

 
 
3-7 ابزار جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………..48
3-8 پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………..48
3-8-1 اجزای پرسشنامه …………………………………………………………………………………….48
3-8-2 طیف لیکرت …………………………………………………………………………………………49
3-8-3 روایی (اعتبار ) پرسشنامه ………………………………………………………………………….49
3-9 بررسی نرمال بودن متغیر ها ………………………………………………………………………….51
3-9-1 آزمون کولموگروف – اسمیرنوف …………………………………………………………………..51
3-9-2 آزمون دو جمله ای ………………………………………………………………………………….52
3-9-3 آزمون t تک نمونه ای ……………………………………………………………………………..52
3-10 مقایسه و رتبه بندی عوامل تحقیق …………………………………………………………………..53
3-10 -1 آزمون فریدمن ……………………………………………………………………………………53

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………….55

مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………56
4-1 تجزیه تحلیل توصیفی داده ها ………………………………………………………………………..56

4-1-1 ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان ……………………………………………………..57

4-1-2 وضعیت مولفه های تحقیق در نمونه با توجه به ویژگی های جمعیتی پاسخ دهندگان …………66

4-2 تحلیل آماری و بررسی فرضیات تحقیق ……………………………………………………………73

4-2-1 بررسی نرمال بودن متغیر ها …………………………………………………………………….73

4-2-2 بررسی فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………….75

4-2-3 مقایسه و مولفه های رتبه بندی تحقیق …………………………………………………………..85

4-2-2-1 مقایسه مولفه های تحقیق ………………………………………………………………………85

4-2-2-2 رتبه بندی مولفه های تحقیق با بهره گرفتن از آزمون های تکمیلی ……………………………..86


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادها…………………………………………………………………….88

5-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………98

5-2 خلاصه تحقیق ……………………………………………………………………………………….89

5-3 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………….90

5-3-1 نتایج آزمون فرضیه ها ………………………………………………………………………….91

5-3-2 نتایج آزمون مقایسه و رتبه بندی عوامل و شاخص های موثر در ارسال لیست غیرحضوری 93

5-4 یافته های جانبی به دست آمده از تحلیل آماری …………………………………………………….93

5-5نتیجه گیری کلی ………………………………………………………………………………………95

5-6 مدل مفهومی ………………………………………………………………………………………….95

5-7 مقا یسه نتایج تحقیق با تحقیقات گذشته ………………………………………………………………96

5-8 پیشنهاد ها ……………………………………………………………………………………………..98

5-8-1 پیشنهاد های کاربردی همراه با ارائه راهکار های اجرائی مبتنی بر نتایج فرضیه های تحقیق. 99

5-8-2 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های تحقیق …………………………………………………………101

5-8-3 پیشنهاد هایی برای پژوهش های آتی ……………………………………………………………102

5-9 موانع و محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………102

پیوست ها ………………………………………………………………………………………………..104

منابع ……………………………………………………………………………………………………..120

فهرست منابع فارسی …………………………………………………………………………………..120

فهرست منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………….123

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………….126

چکیده پایان نامه :

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر عملکرد سازمان تامین (شعبه دو قم )می باشد .این پژوهش کاربردی از نوع توصیفی میدانی است .جامعه آماری این تحقیق شامل 7650 کارفرمای کارگاههای محدوده شعبه دو قم و همچنین 85 کارمند شاغل در این شعبه تامین اجتماعی می باشد که از بین آنها 69 نفر از کارفرمایان و 42 نفر از کارمندان این شعبه انتخاب شده اند .این تحقیق شامل 4 فرضیه اصلی و فرعی می باشد. که فرضیه های تحقیق به شرح می باشند :
فرضیه 1 – چنین به نظر می رسد که ارسال لیست حق بیمه و پرداخت آن به صورت اینترنتی باعث کاهش مراجعه حضوری ارباب رجوع میگردد .
فرضیه 2 – چنین به نظر می رسد که ارسال لیست حق بیمه و پرداخت آن به صورت اینترنتی باعث کاهش هزینه های مالی سازمان می گردد .
فرضیه 3 – چنین به نظر می رسد که ارسال لیست حق بیمه و پرداخت آن به صورت اینترنتی باعث کاهش خطای کاربران سازمانی گردد .
فرضیه 4 – چنین به نظر می رسد که ارسال لیست حق بیمه و پرداخت آن به صورت اینترنتی باعث رضایت مندی بیشتر ارباب ارجوع میگردد .
ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر فیش برداری ،مشاهده ، مصاحبه و پرسشنامه می باشد به نحوی که برای جمع آوری اطلاعات پیرامون مبانی نظری و پیشینه تحقیق که به روش کتابخانه ای انجام شده با مراجعه به اسناد و مدارک موجود ، از فیش برداری استفاده شده است . همچنین جهت تدوین چارچوب نظری و تدوین فرضیه ها از مشاهده و مصاحبه با کارفرمایان و کارشناسان بیمه ای سازمان تامین اجتماعی استان قم و برای جمع آوری داده های تحقیق جهت ارزیابی و آزمون فرضیه های ، از پرسشنامه استفاده شده است.
در تحقیق حاضر ،از روش اعتبار محتوا استفاده شده است ، چرا که هنگام طراحی پرسشنامه ،سعی شده سوال ها ،معرف ویژگی ها و عوامل ویژه می باشد که قصد اندازه گیری آن را داشته ایم.
بر اساس نتایج به دست آمده تمامی این فرضیه ها مورد تایید قرار گرفت و یافته های پژوهش نشان داد که فن آوری اطلاعات بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی شعبه دو قم موثر بوده است .
واژه های کلیدی :تکنولوژی اطلاعات ، ارزیابی عملکرد ،مدیریت اطلاعات ،سازمان تامین اجتماعی ، کارفرمایان ،

فصل اول :
کلیات تحقیق
1 مقدمه
چالش های جدی سازمان های نوین ، نه در درون سازمان بلکه عمدتا با محیطی است که در آن به فعالیت می نمایند .نیرو های محیطی آرامش و ثبات سازمان ها را تحت شعاع قرار می دهند نیرو های بسیاری در محیط قرار دارند که سازمان های نوین بایستی حرکت و اقدامات خود را بر اساس آنها تنظیم نمایند و یا در حرکتی فعال آنها را تحت تاثیر خواسته ها و اهداف خود قرار داده و به آنها جهت دهند .این تفکر همان چیزی است که در سازمان های نوین در قالب برنامه ریزی فعال یا آینده ساز مطرح می شود . چنانچه نیرو های محیطی را طبقه بندی کنیم با سه نیروی مشتری ، رقابت و تغییر مواجه هستیم. مشتری مداری به مفهوم رایج آن توانایی پاسخ گویی به نیاز هاو خواسته های مشتریان در یک شرایط رقابتی است .سازمان با مکانیزم های مناسب باید سلایق ، ارزش ها و خواسته های مدیران را دریافت ، پردازش و در خدمات و محصولات خود لحاظ نمایند .اگر چه در دیدگاه فعال ، سازمان می تواند به نیاز ها و خواسته های مشتریان جهت داده و آنها را به سمت راهبرد ها

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*