منابع و ماخذ پایان نامه
رگرسیون، سبک هویت، سبک های مقابله، سبک های مقابله ای

منابع و ماخذ پایان نامه رگرسیون، سبک هویت، سبک های مقابله، سبک های مقابله ای

2-2-4-مقابله های ناکار آمد و غیر مفید………………………………………………………………………………22
2-2-5-انواع مقابله و کارکردهای آن…………………………………………………………………………………..23
2-3-هویت…………………………………………………………………………………………………………………….26
2-3-1-نظریه های تحول هویت…………………………………………………………………………………………27
2-3-1-1-دیدگاه اریکسون :……………………………………………………………………………………………..27
2-3-1-2-دیدگاه مارشیا…………………………………………………………………………………………………..29
2-3-1-3-دیدگاه فروم……………………………………………………………………………………………………..31
2-3-1-4-دیدگاه گلاسر…………………………………………………………………………………………………..32
2-3-1-5-دیدگاه گرانت وانت…………………………………………………………………………………………..33
2-3-1-6- دیدگاه لووینگر………………………………………………………………………………………………..33
2-3-1-7-دیدگاه باربارا و نیومن………………………………………………………………………………………..35
2-3-1-8-دیدگاه بلاس…………………………………………………………………………………………………….36
2-3-1-9-دیدگاه برزونسکی……………………………………………………………………………………………..37
2-3-2-عوامل موثر بر شکل گیری هویت…………………………………………………………………………….37
2-3-3-انواع هویت………………………………………………………………………………………………………….39
2-3-3-1-هویت فردی……………………………………………………………………………………………………..39
2-3-3-2-هویت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………39
2-3-3-3-خانوادگی………………………………………………………………………………………………………..40
2-3-3-4-دینی………………………………………………………………………………………………………….40
2-3-3-5-ملی………………………………………………………………………………………………………………..42
2-3-3-6-فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………..42
2-3-3-7-تمدنی……………………………………………………………………………………………………………..43
2-4-پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………43
2-4-1-پیشینه پژوهش داخل کشور…………………………………………………………………………………….43
2-4-2-پیشینه پژوهش خارج کشور……………………………………………………………………………………49
فصل سوم: روش پژوهش
3-1-روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….54
3-2جامعهی آماری………………………………………………………………………………………………………54
3-3–حجم نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………..54
3-4-متغییرها…………………………………………………………………………………………………………………..54
3-5-ابزار گرد آوری دادها…………………………………………………………………………………………………54
روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………57
روش آماری تحلیل دادها…………………………………………………………………………………………………..57
فصل چهارم یافته های پژوهش
4-1-یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………………….59
4-2-یافته های استنباطی……………………………………………………………………………………………………60
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
5-1-بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………74
5-2-محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………..76
5-3-پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………….76
5-4-پیشنهادات پژوهش……………………………………………………………………………………………………77
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………78
پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………….87 فهرست اشکال
شکل2-1-فرایند مقابله………………………………………………………………………………………………………24
فهرست جداول
جدول 2-1-مراحل روانی اجتماعی رشد اریکسون…………………………………………………………………28
جدول 2-2-درصد منزلت های هویتی با توجه به گروه سنی……………………………………………………39
جدول 4-1-میانگین و انحراف استاندارد آزمودنی ها بر حسب سن………………………………………….59
جدول 4-2-میانگین و انحراف استاندارد متغییر های سبک هویت……………………………………………..59
جدول 4-3-میانگین و انحراف استاندارد متغییر های سبک مقابله ای…………………………………………60
جدول 4-4- میانگین و انحراف استاندارد متغییر های سلامت روان…………………………………………..60
جدول 4-5-ضرایب همبستگی متغییر های سبک های مقابله ای و سلامت روان………………………….61
جدول 4-6-ضرایب همبستگی متغییر های سبک هویت و سلامت روان…………………………………….63
جدول4-7- نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی سلامت روان توسط سبک مقابله ای و سبک هویت………………………………………………………………………………………………………….. …………………64
جدول 4-8-نتایج رگرسیون برای پیش بینی کارکرد جسمانی توسط سبک های مقابله ای و سبک هویت……………………………………………………………………………………………………………………………..64
جدول4-9-نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی کارکرد جسمانی توسط سبک مقابله ای و سبک هویت……………………………………………………………………………………………………………………………..65
جدول 4-10-نتایج رگرسیون گام به گام برای پیش بینی کارکرد جسمانی توسط سبک مقابله ای و سبک هویت ……………………………………………………………………………………………………………………65
جدول4-11-نتایج رگرسیون برای پیش بینی اضطراب توسط سبک مقابله ای و سبک هویت…………66
جدول 4-12- نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی اضطراب توسط سبک مقابله ای و سبک هویت……………………………………………………………………………………………………………………………..66
جدول 4-13-نتایج رگرسیون گام به گام برای پیش بینی اضطراب توسط سبک مقابله ای و سبک هویت……………………………………………………………………………………………………………………………..67
جدول 4-14-نتایج رگرسیون برای پیش بینی کارکرد اجتماعی توسط سبک مقابله ای و سبک هویت……………………………………………………………………………………………………………………………..67
جدول 4-15-نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی کارکرد اجتماعی وسط سبک مقابله ای و سبک هویت……………………………………………………………………………………………………………………………..68
جدول 4-16-نتایج رگرسیون گام به گام برای پیش بینی کارکرد اجتماعی توسط سبک های مقابله ای و سبک هویت………………………………………………………………………………………………………………….68
جدول 4-17-نتایج رگرسیون برای پیش بینی افسردگی توسط توسط سبک های مقابله ای و سبک هویت……………………………………………………………………………………………………………………………..69
جدول 4-18-نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی افسردگی توسط سبک های مقابله ای و سبک هویت……………………………………………………………………………………………………………………………..69
جدول 4-19-نتایج رگرسیون گام به گام برای پیش بینی افسردگی توسط سبک های مقابله ای و سبک هویت……………………………………………………………………………………………………………………………..69
جدول 4-20- نتایج رگرسیون گام به گام برای پیش بینی سلامت روان توسط سبک های مقابله ای………………………………………………………………………………………………………………………………….70
جدول 4-21-نتایج رگرسیون برای پیش بینی سلامت روان توسط سبک های مقابله ای………………..70
جدول 4-22-نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی سلامت روان توسط سبک های مقابله ای……….71
جدول]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*