مقاله با موضوع
انگیزش تحصیلی، رگرسیون، تاب آوری، نگرش نسبت به مدرسه

مقاله با موضوع انگیزش تحصیلی، رگرسیون، تاب آوری، نگرش نسبت به مدرسه

2-1-3-3-2- تاب‌آوری حقیقی 37
2-1-3-3-3- تاب‌آوری تلقیحی 37
2-1-3-4- ویژگی‌های افراد تاب آور 38
2-1-3-5- اصول تاب‌آوری 39
2-1-3-6- مراحل حصول تاب‌آوری 39
2-1-3-7- راهبردهای تقویت و پرورش تاب‌آوری 40
2-1-3-8- راهبردهای ایجاد و تقویت تاب‌آوری در مدارس 41
2-1-4- سبک‌های والد گری یا شیوه‌های فرزند پروری 42
2-1-4-1- تاریخچه والدگری 44
2-1-4-2- نظریه دایانا بامریند 45
2-1-4-3- انواع سبک‌های والد گری 46
2-1-4-3-1- سبک والدگری مقتدرانه 46
2-1-4-3-2- سبک والد گری مستبدانه 47
2-1-4-3-3- سبک والد گری سهل وگیرانه 47
2-1-4-3-4- سبک والدگری مسامحه کارانه 48
2-1-4-4- مناسب‌ترین سبک والد گری 48
2-1-4-5- عوامل تأثیرگذار بر سبک‌های والد گری 49
2-1-4-6- ابعاد سبک‌های والد گری 51
2-1-4-6-1- پاسخ‌دهی والدین (گرم بودن) 51
2-1-4-6-2- توقع و انتظارات والدین (کنترل) 52
2-1-4-6-3- بعد تعهد والدین (مشارکت و دخیل شدن): 53
2-1-4-7- پیامدهای سبک‌های والدگری 54
2-1-4-7-1- پیامدهای سبک والد گری مقتدرانه 54
2-1-4-7-2- پیامدهای سبک والدگری مستبدانه 54
2-1-4-7-3- پیامدهای سبک والد گری سهل گیرانه 55
2-1-5- نگرش 55
2-1-5-1- ویژگی‌ها و ابعاد نگرش 56
2-1-5-2- چگونگی شکل‌گیری نگرش‌ها 56
2-1-5-3- شرایط یادگیری نگرش‌ها 58
2-1-5-3-1- شرایط درونی 58
2-1-5-3-2- شرایط بیرونی 58
2-1-5-4- الگوهای تغییر نگرش 59
2-1-5-4-1- الگوهای یادگیری 59
2-1-5-4-1-1-. نظریه محرک و پاسخ 59
2-1-5-4-1-1-1- نظریه هاولند 59
2-1-5-4-1-2- نظریه مشوق‌ها و تعارض‌ها 60
1-2-5-4-2- الگوهای شناختی 61
1-2-5-4-2-1- نظریه تعادل 61
1-2-5-4-2-2- نظریه توافق 61
1-2-5-4-2-3- نظریه همسازی شناختی 61
1-2-5-4-2-4- نظریه قضاوت اجتماعی 61
1-2-5-4-2-5- نظریه کارکردی 62
1-2-5-5- نگرش در حیطه تحصیلی 63
2-1-5-6- مؤلفه‌های نگرش نسبت به مدرسه 64
2-1-5-6-1- نگرش نسبت به مدرسه 64
2-1-5-6-2- نگرش نسبت به معلمان و کلاس‌ها 64
2-1-5-6-3- ادراک خود تحصیلی 64
1-2-5-6-4- ارزش‌گذاری هدف 65
2-1-5-6-5- انگیزش / خود نظم دهی 65
2-2- پیشینه پژوهشی 66
2-2-1- پژوهش‌های داخلی 66
2-2-2- پژوهش‌های خارجی 69
2-3- جمع‌بندی 70
فصل سوم: روش تحقیق 72
3-1- مقدمه 73
3-2- روش پژوهش 73
3-3- جامعه آماری 73
3-4- نمونه و روش نمونه‌گیری 73
3-5- ابزار پژوهش 73
3-5-1- پرسشنامه انگیزش تحصیلی ASM 74
3-5-1-1- روایی و پایایی پرسشنامه انگیزش تحصیلی ASM 74
3-5-2- پرسش‌نامه تاب آوری کونور و دیویدسون 74
3-5-2-1- روایی و پایایی پرسش‌نامه تاب آوری کونور و دیویدسون 74
3-5-3- پرسشنامه سبک‌های فرزند پروری بامریند 75
3-5-3-1- روایی و پایایی پرسشنامه سبک‌های فرزند پروری بامریند 75
3-5-4- پرسشنامه نگرش نسبت به مدرسه SAAS-R 76
3-5-4-1- روایی و پایایی پرسشنامه نگرش نسبت به مدرسه SAAS-R 76
3-6- فرایند اجرای پژوهش 76
3-7- روش تجزیه‌وتحلیل 77
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها 78
4-1- مقدمه 79
4-2- توصیف داده‌ها 79
4-2-1- توصیف کمی متغیرها 79
4-3- آزمون فرضیه‌ها 81
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 90
5-1- مقدمه 91
5-2- بحث و نتیجه گیری 91
5-3- محدودیت‌های پژوهش 97
5-4- پیشنهادات 97
5-4-1- پیشنهادات کاربردی 97
5-4-2- پیشنهادات پژوهشی 98
منابع و مأخذ 99
پیوست 109
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….115 فهرست جداول جدول 2-1 : شاخصهای انگیزش 17
جدول 2-2: چهار دیدگاه روان شناختی در مورد انگیزش 20
جدول 3-2 طبقه‌بندی دوبعدی سبک‌های والدگری 46
جدول 1-4: وضعیت انگیزش تحصیلی افراد 79
جدول 2-4: وضعیت گروه موردمطالعه در متغیرهای پیش‌بین 80
جدول 3-4: بررسی وضعیت نرمال بودن توزیع نمرات انگیزش تحصیلی 80
جدول 4-4: خلاصه تحلیل رگرسیون پیش‌بینی انگیزش تحصیلی بر اساس تاب‌آوری (156 N=) 81
جدول 5-4: خلاصه ضرایب رگرسیون پیش‌بینی انگیزش تحصیلی (156 N=) 81
جدول 6-4: خلاصه تحلیل رگرسیون پیش‌بینی انگیزش تحصیلی برحسب سبک والدگری مقتدر (156 N=) 82
جدول 7-4: خلاصه ضرایب رگرسیون پیش‌بینی انگیزش تحصیلی (156 N=) 82
جدول 8-4: خلاصه تحلیل رگرسیون پیش‌بینی انگیزش تحصیلی برحسب سبک والدگری سلطه‌جو (156 N=) 83
جدول 9-4: خلاصه ضرایب رگرسیون پیش‌بینی انگیزش تحصیلی (156 N=) 83
جدول 10-4: خلاصه تحلیل رگرسیون پیش‌بینی انگیزش تحصیلی برحسب سبک والدگری سهل‌انگار (156 N=) 84
جدول 11-4: خلاصه ضرایب رگرسیون پیش‌بینی انگیزش تحصیلی (156 N=) 84
جدول 12-4: خلاصه تحلیل رگرسیون پیش‌بینی انگیزش تحصیلی برحسب نگرش نسبت به معلم و کلاس (156 N=) 85
جدول 13-4: خلاصه ضرایب رگرسیون پیش‌بینی انگیزش تحصیلی (156 N=) 85
جدول 14-4: خلاصه تحلیل رگرسیون پیش‌بینی انگیزش تحصیلی برحسب خود نظم دهی (156 N=) 86
جدول 15-4: خلاصه ضرایب رگرسیون پیش‌بینی انگیزش تحصیلی (156 N=) 86
جدول 16-4: خلاصه تحلیل رگرسیون پیش‌بینی انگیزش تحصیلی برحسب نگرش نسبت به مدرسه (156 N=) 87
جدول 17-4: خلاصه ضرایب رگرسیون پیش‌بینی انگیزش تحصیلی (156 N=) 87
جدول 18-4: خلاصه تحلیل رگرسیون پیش‌بینی انگیزش تحصیلی برحسب ادراک خود تحصیلی (156 N=) 88
جدول 19-4: خلاصه ضرایب رگرسیون پیش‌بینی انگیزش تحصیلی (156 N=) 88
جدول 20-4: خلاصه تحلیل رگرسیون پیش‌بینی انگیزش تحصیلی برحسب ارزش‌گذاری هدف‌ها (156 N=) 89
جدول 21-4: خلاصه ضرایب رگرسیون پیش‌بینی انگیزش تحصیلی (156 N=) 89
فهرست شکلها
شکل 1-2 : چارچوب حصول تاب آوری 40
شکل2-2: مراحل تغییر نگرش بر طبق الگوی هاولند 60
چکیده
پژوهش حاضر با هدف پیش بینی انگیزش تحصیلی بر پایه تاب آوری ، سبک های والدگری و نگرش دانش آموز نسبت به مدرسه در دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه شهر مهریز انجام شد . روش تحقيق در اين طرح همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه شهر مهریز در سال تحصیلی 94-93 و مادرانشان که در مجموع 261 نفر بودند و روش نمونه گیری به دلیل پراگندگی جامعه مورد مطالعه تصادفی خوشه ای چند مرحله ای بود و حجم آن نیز به روش کوکران محاسبه گردید بنابراین 156 دانش آموز دختر و 156 نفر از مادران آنها نمونه پژوهش را تشکیل دادند . ابتدا دانش آموزان سه پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند (AMS ) ، تاب آوری کونور و دیویدسون CD-RIS و نگرش نسبت به مدرسه SAAS-R را تکمیل نمودند . سپس مادران آنها پرسشنامه سبک های فرزندپروری بامریند را تکمیل نمودند ضمن آنکه پرسشنامه دانش آموز با مادر دارای یک کد بود . پس از تکمیل پرسشنامه ها و استنتاج نتایج از طریق تحلیل رگرسیون ،يافته هاي پژوهش نشان دادند که بین تاب آوری، سبک والدگری مقتدرانه و انگیزش تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (05/0P ) و بین سبک والدگری مستبدانه با انگیزش تحصیلی همبستگی معنادار وجود ندارد و بین سبک والدگری سهل انگار و انگیزش تحصیلی رابطه منفی وجود دارد (05/0P ) همچنین بین نگرش نسبت به معلم و کلاس، انگیزش/خودنظم دهی، نگرش نسبت به مدرسه، ادراک خود تحصیلی و ارزش گذاری هدف ها با انگیزش تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد(05/0P ).
واژه های کلیدی : انگیزش تحصیلی، تاب آوری، سبک های والدگری، نگرش نسبت به مدرسه. فصل اول 1
کلیات پژوهش
* مقدمه
* بیان مسأله
* اهمیت و ضرورت
* اهداف پژوهش
* فرضیه‌های پژوهش
* معرفی متغیرها و تعریف مفهومی و عملیاتی آن‌ها 1-1- مقدمه
در عصر تکنولوژی، علم و دانش مهم‌ترین رکن پیشرفت جوامع به شمار می‌رود که می‌توان از آن تحت عنوان شاخصی مهم، جهت توسعه یافتگی جوامع یاد نمود. وجود انگیزش تحصیلی1 در دانش آموزان یکی از دلایل این پیشرفت در آینده خواهد بود، در واقع انگیزش تحصیلی زیرساختی است برای رسیدن به اهداف آموزشی و به دنبال آن توسعه. از نظرگاه دیگر در یک نظام آموزش و پرورش هدفمند که به سوی شکوفایی همه جانبه استعدادها و توانایی‌های دانش پژوهان گام بر می‌دارد، باید کل جریانات دخیل در آموزش را مد نظر قرار داد.
با توجه به این که یکی از وظایف تعلیم و تربیت توانا ساختن نسل آینده در اداره امور و سپردن میراث فرهنگی به آن‌هاست در واقع این عمل یک سرمایه گذاری محسوب می‌شود. اگر این نظام نتواند نیروهای انسانی تحت آموزش خود را در قالب انواع تخصص‌ها و مهارت‌ها به شکوفایی برساند در واقع این امکانات و نیروها به هدر رفته است، لذا تفکر عاقلانه حکم می‌کند به عامل‌های مؤثر و دخیل در رسیدن به شکوفایی دانش آموزان توجه شود؛ بنابراین بررسی انگیزش تحصیلی دانش آموزان به عنوان عاملی مؤثر پیش نیاز یک سیستم آموزشی موفق خواهد بود. انگیزش تحصیلی بهره وری در آموزش و پرورش و یادگیری پایدارتر و عمیق تر را به دنبال دارد و از هدر منابع مالی و انسانی جلوگیری به عمل خواهد آورد.
انگیزش از مباحثی است که همیشه و برای همه روانشناسان و حتی فیلسوفان مطرح بوده و هست. سالهاست که اهمیت انگیزش تحصیلی به عنوان کلیدی‌ترین اصل در یادگیری دانش آموزان مدارس مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است. به حدی که مشکل می‌توان کتاب یا مجله ای را در زمینه تعلیم و تربیت و مدرسه یافت که بخشی از آن به مسئله انگیزش تحصیلی و یادگیری دانش آموزان اختصاص نیافته باشد.
به طور کلی انگیزش عامل درونی است که فرد را از درون به فعالیت وا داشته و منبعث از نیازهای فرد است (سیف، 1382).
تأملی اندک بر پدیده انگیزش نشان می‌دهد که انگیزش به ندرت پدیده واحدی در نظر گرفته می‌شود. دانش آموزان نه تنها در سطوح انگیزش متفاوت بوده بلکه در جهت گیری انگیزش هم متفاوت‌اند. جهت گیری‌های انگیزشی مربوط به نگرش‌های اساسی و اهدافی است که باعث انجام کار می‌شود و در واقع به چرایی عمل و رفتار بر می‌گردد. مفهوم انگیزش وقتی به کار می‌رود که قصد تعیین علت‌ها یا تعیین کنندگان رفتار شخص یا اشخاص در میان باشد و پی بردن از این که چه عامل درونی یا بیرونی باعث پیدایش رفتاری خاص در فرد شده است (Deci & Ryan, 2002).
انگیزش تحصیلی بیشترین رضایت خاطر را برای دانش آموز به بار خواهد آورد، آموختن بدون انگیزش غیر ممکن است. پس باید انگیزه‌ها و تقویت کنندگان و دلایل آن را در شاگردان شناخت و نباید این نکته را فراموش کرد که انگیزش هم وسیله است و هم هدف پیشرفت و موفقیت. رفتار و انگیزش دانش آموز بستگی به ویژگی‌های شخصیتی دانش آموز، توانایی دانش آموز و عوامل مدرسه ای او دارد (Deci & Ryan, 2002). پس هرگاه در فعالیت‌های دانش آموز کاهشی احساس شد و یا چنان که باید و شاید انرژی مصرف نکرد باید به انگیزش او و نقش با اهمیت مدرسه و دست اندرکارانش اندیشید و گرنه تشویق و تنبیه و حتی پند و اندرز مسئله را حل نخواهد کرد.
عوامل مختلفی بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان مؤثر می باشد از آن جمله م ی توان به عوامل شخصیتی و فردی، عوامل خانوادگی و عوامل آموزشگاهی اشاره نمود که در این پژوهش به عواملی ازاین چهار دسته توجه شده که کمتر موردتوجه دیگر پژوهشگران بوده است.
تاب آوری خصوصیتی است خاص نوجوانانی که با وجود مواجهه با استرس و شرایط ناگوار در زندگی‌شان، تسلیم افت تحصیلی، مشکلات تحصیلی، جسمی و روحی نمی‌شوند و به پیشرفت و موفقیت دست می‌یابند (Linqanti, 1992).
سبک‌های والدگری یا شیوه‌های فرزند پروری یکی ازمؤلفه های اساسی در رشد و تربیت فرزندان است و اغلب ارتباط با مهم‌ترین دستاوردهای اساسی در رشد و تربیت فرزندان مانند توانایی‌های شناختی و اجتماعی آن‌ها دارد و زمینه ساز]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*