منابع پایان نامه ارشد با موضوع
سرمایه اجتماعی، آموزش و پرورش، رگرسیون، توزیع فراوانی
3d render of dna structure, abstract background

منابع پایان نامه ارشد با موضوع سرمایه اجتماعی، آموزش و پرورش، رگرسیون، توزیع فراوانی

1-6-1- قلمرو موضوعی 8
1-6-2- قلمرو زمانی 8
1-6-3- قلمرو مکانی 8
1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها 8
1-7-1- تعاریف مفهومی واژه ها 8
1-7-2- تعاریف عملیاتی واژه ها 9
فصل دوم:مبانی نظری و تجربی تحقیق 10
2-1- مقدمه 10
2-2- سرمایه اجتماعی 12
2-2-1- زمینه تاریخی سرمایه اجتماعی 18
2-2-2- ابعاد سرمایه اجتماعی 18
2-2-3- شاخص های سرمایه اجتماعی 20
2-2-4- مروري بر نظريات سرمایه اجتماعی 25
2-2-4-1- سرچشمه بحث‌هاي كلاسيك ‌سرمايه ‌اجتماعي 27
2-2-4-2- كاربردهاي معاصر ‌سرمايه ‌اجتماعي 27
2-2-5- کاربرد سرمايه ‌اجتماعي برای جامعه 32
2-2-6- ارتباط نظري بين سرمايه ‌اجتماعي و رفاه 34
2-2-7- تأثير دين بر سرمايه اجتماعي 36
2-2- 8- رابطه سرمايه اجتماعي با اخلاق 36
2-3- بهسازی سازمانی 37
2-3-1- آموزش کارکنان 39
2-3-2- ویژگی ها و اصول آموزش در سازمان 46
2-3-3- بهره گيري از مشاركت كاركنان 48
2-3-4- دلایل عدم تناسب آموزش کارکنان با نیازهای شغلی 49
2-3-5- نقش اخلاق در مدیریت منابع انسانی 51
2-3-5-1- فواید مدیریت اخلاق در آموزش مدیریت منابع انسانی 52
2-4- پیشینه تحقیق 53
2-4-1- پیشینه داخلی 54
2-4-2- پیشینه خارجی 56
2-5- مدل مفهومی تحقیق 57
فصل سوم: روش تحقيق 59
3-1- مقدمه 59
3-2- مراحل انجام پژوهش 60
3-3- روش و طرح تحقيق 61
3-4- جامعه آماري 62
3-5- نمونه آماری 62
3-6- ابزارهای گردآوری داده ها 63
3-7- روايي و پايايي ابزار جمع آوري دادهها 63
3-7-1- روایی 64
3-7-2- پايايي 65
3-8- روش تجزيه و تحليل دادهها 66
3-8-1- تجزيه و تحليل توصيفي 66
3-8-2- تجزيه و تحليل استنباطي 66
فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته‌ها 67
4-1- مقدمه 67
4-2- اطلاعات جمعیتشناختی 67
4-2-1- جنسیت 68
4-2-2- سن 69
4-2-3-تحصیلات 70
4-2-4-سابقه کاری 71
4-3- بررسی فرضیات تحقیق 72
4-3-1- مقايسه ميانگين رتبهی متغیرها با استفاده از آزمون فريدمن 80
فصل پنجم: نتايج و پيشنهادها 82
5-1- مقدمه 82
5-2- یافتههاي جمعيت شناختي تحقيق 82
5-3- بررسي فرضيات تحقيق 83
5-3-1- فرضيه اصلی اول: سرمایه اجتماعی بر بهسازی سازمانی در کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد تأثیر دارد. 83
5-3-2- فرضيه اصلی دوم: ابعاد درونی سرمایه اجتماعی بر بهسازی سازمانی در کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد تأثیر دارد. 83
5-3-3- فرضيه اصلی سوم: ابعاد بیرونی سرمایه اجتماعی بر بهسازی سازمانی در کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد تأثیر دارد. 83
5-3-4- فرضيه فرعی اول: بعد هنجارهای سرمایه اجتماعی بر بهسازی سازمانی در کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد تأثیر دارد. 84
5-3-5- فرضيه فرعی دوم: بعد عقاید دینی سرمایه اجتماعی بر بهسازی سازمانی در کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد تأثیر دارد. 84
5-3-6- فرضيه فرعی سوم: بعد اعتماد سرمایه اجتماعی بر بهسازی سازمانی در کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد تأثیر دارد. 84
5-3-7- فرضيه فرعی چهارم: بعد شبکه سرمایه اجتماعی بر بهسازی سازمانی در کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد تأثیر دارد. 85
5-3-8- فرضيه فرعی پنجم: بعد مشارکت سرمایه اجتماعی بر بهسازی سازمانی در کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد تأثیر دارد. 85
5-3-9- فرضيه فرعی ششم: بعد قانون سرمایه اجتماعی بر بهسازی سازمانی در کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد تأثیر دارد. 85
5-4- بحث و بررسي 85
5-6- پيشنهادات تحقیق 88
5-7- محدوديت هاي تحقيق 91
5-8- پيشنهادات براي تحقيقات آتي 92
منابع: 93
پیوست ها 99
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 3-1- ضريب آلفاي کرونباخ و پايايي پرسشنامه های تحقیق 65
جدول 4-1- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت 68
جدول 4-2- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس سن 69
جدول 4-3 – توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس سطح تحصیلات 70
جدول 4-4- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس سابقه کاری 71
جدول 4-5 – نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف 72
جدول 4-6- نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه اصلی اول 73
جدول 4-7 – نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه اصلی دوم 74
جدول 4-8 – نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه اصلی سوم 74
جدول 4-9- نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه فرعی اول 75
جدول 4-10 – نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه فرعی دوم 76
جدول 4-11 – نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه فرعی سوم 77
جدول 4-12 – نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه فرعی چهارم 77
جدول 4-13 – نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه فرعی پنجم 78
جدول 4-14 – نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه فرعی ششم 79
جدول 4-15- نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه 80
جدول شماره 4-16- نتايج آزمون مقايسه ميانگين رتبه ی متغیرها با استفاده آزمون فريدمن 81 فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 2-1- مدل مفهومی تحقیق(پوتنام،200) 58
نمودار 3ـ1 : فرآيند تحقيق 61
نمودار 4-1 – توزیع فراوانی پاسخدهندگان بر اساس جنسیت 68
نمودار 4-2- توزیع فراوانی پاسخدهندگان بر اساس سن 69
نمودار 4-3 – توزیع فراوانی پاسخدهندگان بر اساس سطح تحصیلات 70
نمودار 4-4- توزیع فراوانی پاسخدهندگان بر اساس سابقه کاری 71 چکیده
بسیاري از سازمان ها صرف نظر از اندازه و نوع کسب و کار به اهمیت سرمایه اجتماعی به عنوان منبع پایدار رقابت و تعالی و مبنایی براي نوآوري و تطبیق پذیري شان اعتراف دارند. هدف از اين پژوهش بررسي بررسی تأثیر سرمایه های اجتماعی بر بهسازی سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرست ان لامرد است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی میباشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد مي باشد که به روش تصادفی طبقهای و با استفاده از جدول مورگان از تعداد 850 نفر 300 نفر به عنوان نمونه پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار این پژوهش پرسشنامه بوده که روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات خبرگان و پایایی آن با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که برای پرسشنامه سرمایه اجتماعی 778/0 و برای پرسشنامه بهسازی سازمانی 865/0 حاصل گردید که نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه های تحقیق می باشد. نتایج حاصل از رگرسیون خطی برای هر یک از فرضیات تحقیق نشان داد که سرمایه اجتماعی بر بهسازی سازمانی در کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد تأثیر معناداری دارد. ابعاد درونی سرمایه اجتماعی شامل هنجارها، عقاید دینی و اعتماد و ابعاد بیرونی سرمایه اجتماعی شامل شبکه، مشارکت و قانون نیز بر بهسازی سازمانی تأثیر مستقیم و معناداری دارند. همچنین نتایج تحقیق بر مبنای آزمون رگرسیون چندگانه و نیز آزمون فریدمن نشان می دهد که بعد قانون نسبت به سایر ابعاد تأثیر بیشتری بر بهسازی سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد دارد و بعد از آن به ترتیب ابعاد مشارکت، شبکه، عقاید دینی، اعتماد و هنجارها قرار دارند.
کلید واژگان: سرمایه اجتماعی، بهسازی سازمانی، عقاید دینی، مشارکت، اعتماد.
فصل اول: کليات تحقيق
1-1- مقدمه
برخي محققان معتقدند كه بين علم و جامعه مبادله متقابل وجود دارد؛ به طوري كه علم هدف ها و مسايل خود را براي توليد دانش از جامعه دريافت مي كند و در مقابل، نتايج خود را در اختيار جامعه قرار مي دهد. لذا علم با ساير معرفت هاي بشري رابطه دارد و براي پيشرفت خود به منابع معرفتي(ذهني) و غيرمعرفتي(عيني) نهادهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي نياز مند است(محسني، 1375). علم نيز حزء نهاد فرهنگي است و فرهنگ از چهار جزء اصلي باورها، ارزشها، هنجارها و فن آوري ها تشكيل شده است. باورها به چيستی ها، ارزشها به بايد ها و نبايدها، هنجارها به چه انجام شود و فن آوري به چگونه انجام شود، پاسخ مي دهند(چلبي، 1375). البته، برخي از اثبات گرايان براين باورند كه علم نيز به ارزشها و هنجارها پاسخ مي دهد(حقیقتیان،1387). امروزه مفهوم سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه های انسانی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. در واقع، سرمایه اجتماعی را می توان بخشی از ثروت ملّی به حساب آورد که بستر مناسبی برای بهره برداری از سرمایه انسانی و فیزیکی (مادّی) و راهی برای نیل به موفقیت و توسعه اجتماعي و اقتصادي قلمداد می شود. هیچ مجموعه انسانی، بدون سرمایه اجتماعی نمی تواند اقدامات مفید و هدفمندی انجام دهد. سرمایة اجتماعی همانند سایر اشکال سرمایه مولّد است؛ یعنی، تحقّق اهداف معیّنی را که در نبودش محقّق نمی‌شوند، امکان‌پذیر می‌گرداند. هیچ فردی به تنهایی مالک این سرمایه نیست. سرمایة اجتماعی، دارای دو جزء اعتماد و پیوند است که با تقویت آن فرآیند توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تسهیل می‌شود.
1-2- بیان مساله
در جهان تجاري امروز بیشترین ارزش سازمانی مبتنی بر داراییهاي غیرملموس است. توانایی براي شناخت و برآورد منبع این ارزش براي سازمانها مهم و حیاتی است(Chang,2004). در چنین فضایی این سؤال اساسی قابل طرح است که راز بقا و موفقیت، سرآمدي وتعالی سازمان در بازار رقابتی امروز چیست؟ با نگاهی به ادبیات مربوطه و بررسی نظریات اندیشمندان، شاید بتوان پاسخ سؤال را در ایجاد، حفظ و تداوم سرمایه اجتماعی یافت. نگریستن به تعالی سازمانی و سرآمدي در چارچوب ساختارهاي اجتماعی راه را براي یک چشم انداز وسیع در خصوص سرآمدي و تعالی هموار می سازد، به طوري که توجه را به سمت نکاتی که کمتر به آنها پرداخته شده است، یعنی جنبه اجتماعی _ اقتصادي و تعالی سازمانی جلب می کند(Sankaran,2008). اخیراً سرمایه اجتماعی سبب ایجاد تئوري هایی شده که پایه اي براي سایر مطالعات مدیریت هستند. بنابراین مفهوم سرمایه اجتماعی توجه زیادي را در تحقیقات مربوط به نظریه سازمان به خود جلب کرده است. همان طور كه سرمايه فيزيكي، با ايجاد تغييرات در مواد جهت شكل دادن به ابزارهايي كه توليد را تسهيل مي كند به وجود مي آيد و از جنبه اي ملموس و قابل مشاهده برخوردار است، سرمايه انساني، با تغيير دادن افراد براي كسب مهارت ها و توانايي هايي به آنها پديد مي آيد و افراد را توانا مي سازد تا به شيوه هاي جديد رفتار كنند و بنابراين كمتر ملموس بوده و در مهارت ها و دانشي كه فرد كسب كرده تجسم مي يابد. اما سرمايه اجتماعي، حتي كمتر از اين ملموس بوده و در روابط ميان افراد تجسم مي يابد و موقعي سرمايه اجتماعي به وجود مي آيد كه روابط ميان افراد به شيوه اي دگرگون شود كه كنش را تسهيل نمايد(Coleman,1988). از سویی بهسازی سازمانی از اهیمت ویژهای برخوردار است. آموزش و بهسازي هم به تغيير رفتار فرد مربوط ميشود و هم به تغيير عملكرد شغلي او. هدف از آموزش اصلاح و بهبود سريع عملكرد شغلي است و هدف از بهسازي و توسعه، آماده ساختن فرد براي مسئوليتهاي شغلي آينده از طريق دستيابي به تجارب، دانش، مهارت و نگرشها است. آموزش و بهسازي منابع انساني فعاليتهاي مهمي درتمام سازمانها هستند (برنادرین1، 2003). آموزش نيازهاي شغلي كاركنان جديد الاستخدام و نياز كاركنان موجود به مهارتها و دانش جديد را تامين مي سازد. تغييرات بويژه در فناوري و بازسازي سازماني را موجب ميشود. بدين معني كه افراد و سازمان را بهطور مستقيم با شرايطي كه يادگيري جديد را مي طلبد مواجه ميسازد.
بر این اساس به نظر می رسد سرمایه اجتماعی در بهبود فرآیند مدیبهسازی سازمانی نقش حائر اهمیتی داشته باشد. در این پژوهش بر مبنای مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال(1998) و مدل سرمایه اجتماعی پوتنام(2002)، ابعاد درونی سرمایه اجتماعی شامل هنجارها، عقاید دینی و اعتماد و ابعاد بیرونی شامل شبکه، مشارکت و قانون مورد بررسی قرار گرفته و تأثیر آن بر بهسازی سازمانی در کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و محقق به دنبال پاسخگویی به این سوال است که سرمایه اجتماعی چه تأثیری بر بهسازی سازمانی]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*