دانلود پایان نامه

تقدیم به روان پاک پدرم
و مادر دلسوزم که زندگی خویش را از او رنگ و بو داده ام.
با تشکر از
جناب دکتر سعید گیوه چی ، استاد راهنمای گرامی، کسی که دلسوزتر و مسئوالنه تر از خودم به کارمن مینگریست و با جدیت فراوان انگیزه های الزم را در جهت شکل گرفتن بهترین کار در حد توانم در من ایجاد نمود .با صبر و حوصله و مهربانی فراوان، هدایتم کرد تا بهتر ببینم، دقیق تر بشنوم و سریعتر در راستای هدفم حرکت کنم.
سرکار خانم دکتر جمیله توکل نیا که آرامش درونی شان در سخت ترین لحظات به من آرامش میداد وشخصیت مهربانشان یاریم میکرد و بادر اختیار گذاشتن تجربیات چندین ساله خود مرا وادار به تالش بیشتر نمود.
دوستان عزیزم، خانم یاسمین شهباززادگان و آیدا مصیبی که با کمک و تالش بی دریغ نهایت دوستی را به من نشان داده و مرا مدیون محبتهای خویش نمودند.
بسمه تعالی
تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد
اینجانببب نویدرضاااا
فرشاااچین
دانبببش آموختبببه مرشبببی کارشناسبببی ارشبببد نا یوسبببته ببببه شبببماره دانشببببجویی
۸۸۰۶۵۰۹۱۷۰۰
در رشببته جغرافیااا و برنامااه ریاازی شااهری کببه در تبباری ۱۳۹۰/۴/۲۲ از ایببان نامببه
خود تحت عنوان : تحلیل نقش فعالیت های انسانی در ایجاد ناپایداری زیست محیطی نمونه ماوردی شاهر کارج
با کس
نمره
۱۷/۹۳ و درجه بسیار خوب دفاع نموده ام بدین وسیله متعهد می شوم :

این
ایان نامه حاصبل تحریبق و
بشوهش انجبام شبده توسبا اینجانب
ببوده و در مبوارد کبه از دسبتاوردها
علمی و
شوهشبی دیگبران ا اعبم از ایبان نامبه ، کتباب ، مرالبه و … د اسبتداده نمبوده ام ، مشبابق بوابا و
رویه ها
موجود ، نام منبی مورد استداده و سایر مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده ام.

این
ایان نامه قبالً برا
دریافت هیچ مدرک تحصیلی ا هم سشح ، ایین تبر یبا بباالتر د در سبایر دانشبگاهها
و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.

چنانچه بعد از فراغت از تحصیل ، قصد استداده و هر گونه بهره بردار
اعبم از چباک کتباب، ببت اختبراع
و … از این ایان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت شوهشی واحد مجوزها مربوطه را اخذ نمایم.

چنانچه در هر مرشی زمانی خالف موارد فوق ابت شود، عواقب
ناشبی از آن را بیبذیرم و واحبد دانشبگاهی
مجاز است با اینجان
مشابق
وابا و مرررات رفتار نموده و در صبورت ابشبام مبدرک تحصبیلی ام هبیچ
گونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی :
تاری
و امضاء :
بسمهتعالی
در تاریخ ۱۳۹۰/۴/۲۲
دانشببجو کارشناسببی ارشببد
آقااای نویدرضااا فرشااچین از ایببان نامببه خببود
دفبباع نمببوده
وبببا نمببره ۱۷/۹۳ بحببروف هفااده و نااود و سااه صاادم و بببا درجببه
بسیار خوب
مورد تصوی
قرار گرفت.
امضاء استاد راهنما
فهرست مطالب
چکیده H:پایانامهآماده پرینت.docx#_Toc307818438#_Toc307818438defined.
فصل اوم : ۱۴
-۱-۱ مردمه ۱۵
-۲-۱ بیان مسئله ۱۶
-۳-۱ اهمیت مو وع تحریق ۱۶ …………………………..
-۴-۱ هدفها تحریق ۱۶ …………………………..
-۵-۱ یشینه تحریق ۱۷ …………………………..
-۶-۱ متغیرهای تحریق ۱۷
-۷-۱ رسشها تحریق ۱۷ …………………………..
-۸-۱ فر یات تحریق ۱۸ …………………………..
-۹-۱ قلمرو تحریق ۱۸ …………………………..
-۱۰-۱ روش تحریق ۱۹ …………………………..
-۱۱-۱ شیوه گردآوری اطالعات ۱۹. …………………………..
-۱۲-۱ جامعه آماری ۲۰ …………………………..
-۱۳-۱ روش تحلیل ۲۰ …………………………..
-۱۴-۱ محدویتها شوهش ۲۰ …………………………..
فصل دوم : چهارچوب نظری شوهش اادبیات تحریقد
۲۱ ………………………………………………………………………………………………..
-۱-۲ تعاریف و اصشالحات ۲۲ …………………………..
-۲-۱-۲ تعاریف توسعه ایدار ۲۲. …………………………..
-۱-۱-۱-۲گزارش کندرانسهای جهانی محیا زیست و توسعه ۲۲ …………………………..
-۲-۱-۱-۲ گزارش سمیوزیوم الهه جزء اسناد اجالس زمین ۲۲ …………………………..
-۳-۱-۱-۲ گزارش سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد ۲۳ …………………………..
-۴-۱-۱-۲ کندرانس محیا زیست و توسعه سازمان ملل متحد (آنسد) ۲۳ …………………………..
-۵-۱-۱-۲ گزارش توسعه انسانی ایدار سازمان ملل متحد ۲۴ …………………………..
-۲-۱-۲ سیر تحوم تاریخی توسعه ایدار ااجالسها و قوانیند ۲۴ …………………………..
-۲-۲ مدمها و نظریات اچارچوبنظری توسعه و ایدارید ۲۸ …………………………..
-۱-۲-۲ مدهوم توسعه ۲۸ …………………………..
-۲-۲-۲ مکات فکری عمده توسعه در قرن بیستم ۲۹ …………………………..
-۱-۲-۲-۲ مکت نوسازی امدرنیزاسیوند ۲۹ …………………………..
-۲-۲-۲-۲ مکت وابستگیامکت نئومارکسیستید ۳۰ …………………………..
-۳-۲-۲-۲ مکت نظام جهانی ۳۰ …………………………..
-۴-۲-۲-۲ مکت نظام نوین جهانی ۳۱ …………………………..
-۵-۲-۲-۲ جمیبندی تحوالت جوامل براساس نظریههای توسعه ۳۱ …………………………..
-۳-۲-۲ رویکردهای مختلف در تبیین و تشریح مدهوم توسعه و محیا ۳۲ …………………………..
-۱-۳-۲-۲ رویکرد اکولوژی محور ۳۳ …………………………..
-۲-۳-۲-۲ رویکرد بازارگرا ۳۳ …………………………..
-۳-۳-۲-۲ رویکرد نئومارکسیست ۳۳ …………………………..
-۴-۲-۲ دیدگاههای مشرح در مورد توسعه و محیا ۳۳ …………………………..
-۱-۴ -۲-۲ دیدگاه اقتصاددانان ۳۳ …………………………..
-۲-۴-۲-۲ دیدگاه اکولوژیستها ۳۳ …………………………..
-۳-۴-۲-۲ دیدگاه جامعهشناسان ۳۴ …………………………..
-۵-۲-۲ مداهیم مرتبا با توسعه و ایداری ۳۴ …………………………..
-۱-۵-۲-۲
ایداری و تعادم زیستی …………………………………………………………………………..
۳۴
-۲-۵-۲-۲
ایداری و آسی
ذیری اکولوژیکی اکوسیستمها …………………………………………………
۳۴
-۳-۵-۲-۲ توسعه
ایدار و حدظ مبانی توسعه ………………………………………………………………..
۳۵
-۶-۲-۲ یشزمینه توسعه
ایدار ااز فکر تا عملد ………………………………………………………………
۳۵
-۷-۲-۲ چالشهای زیست محیشی ……………………………………………………………………………….
۳۶
-۸-۲-۲ دغدغههای مشرح در توسعه ایدار …………………………………………………………………….
۳۷
-۹-۲-۲ توجه به منابی اکولوژیکی مربوط به حام و آینده ………………………………………………………
۳۸
-۱۰-۲-۲ اهمیت فعالیتهای انسانی ……………………………………………………………………………..
۳۸
-۱۱ -۲-۲ توجه به استراتشیهای توسعه ایدار …………………………………………………………………
۳۹
-۱۲-۲-۲ تاریخچه فعالیتهای زیست محیشی در ایران ………………………………………………………..
۳۹
-۱-۱-۲-۲ برنامه
نجساله اوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ا۱۳۶۶-۷۱د ………………
۴۰
-۲-۱۲-۲-۲ گزارش ملی جمهوری اسالمی ایران در کندرانس ریو ……………………………………….
۴۱
-۳-۱۲-۲-۲ برنامه
نجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ا۱۳۷۸ـ۱۳۷۴د …………
۴۱
-۴-۱۲-۲-۲ برنامه
نجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ا۱۳۷۸ ـ ۱۳۷۴د ………
۴۱
فصل سوم: ویشگی های جغرافیایی محدوده مورد مشالعه ………………………….. …………………….. ..
۴۳
-۱-۳ ویشگیها
جغرافیایی طبیعی ………………………….. ………………………….. …………………….
۴۴
۱-۱-۳ موقعیت …………………………..
………………………………………………………………………..
۴۴
-۲-۱-۳ تو وگرافی …………………………..
……………………………………………………………………
۴۵
-۳-۱-۳ زمینشناسی …………………………..
………………………………………………………………….
۴۶
-۴-۱-۳ اقلیم …………………………..
…………………………………………………………………………..
۴۷
-۵-۱-۳ خاک …………………………..
H:پایانامهآماده پرینت.docx#_Toc307818503#_Toc307818503…………………………..
-۶-۱-۳ منابی آب …………………………..
……………………………………………………………………..
۴۹
-۱-۶-۱-۳ منابی آبهای سشحی ………………………………………………………………………………..
۴۹
-۲-۶-۱-۳ منابی آب زیرزمینی
H:پایانامهآماده پرینت.docx#_Toc307818506#_Toc307818506…………………………..
-۷-۱-۳ وشش گیاهی
…………………………..
………………………………………………………………..
۵۱
-۸-۱-۳ ژئومورفولوژ
…………………………..
……………………………………………………………..
۵۳
-۲-۳ ویشگیها جغرافیا
انسانی ………………………………………………………………………………….
۵۴
-۱-۲-۳ موقعیت

مطلب مشابه :  راهكارهايي براي افزايش تعهد سازماني
 

دیدگاهتان را بنویسید