تصمیم گیری چند معیاره، تصمیم گیری چند شاخصه

تصمیم گیری چند معیاره، تصمیم گیری چند شاخصه

۲-۱مقدمه ۱۳
۲-۲فرآیند تصمیم گیری ۱۳
۲-۳ انتخاب معیار و ملاک در تصمیم گیری ۱۴
۲-۴طبقه بندی تصمیم ها ۱۴
۲ -۵ مفاهیم کلی در تصمیم گیری چند معیاره ۱۵
۲-۶ انواع روش MADM ۱۹
۲-۷ معرفی اجمالی فرآیند تحلیلی شبکه ای ANP ۲۳
۲-۸ مقایسه روش های AHP و ANP ۲۴
۲-۹ گام های فرآیند تحلیل شبکه ۲۶
۲-۱۰ ابر ماتریس ۲۸
۲-۱۱ پیشینه منطق فازی ۲۹
۲-۱۲ متغیر های زبانی ۳۰
۲-۱۳ روش های علم مدیریت فازی ۳۱
۲-۱۴ مجموعه های فازی ۳۴
۲-۱۵ منطق فازی چگونه به کار گرفته می شوند ۳۵
۲-۱۶ کاربردهای منطق فازی ۳۶
۲-۱۷ تفاوت میان نظریه احتمالات و منطق فازی ۳۷
۲-۱۸ معرفی اجمالی روش تاپسیس ۳۸
۲-۱۹ گام های تاپسیس ۳۹
۲-۲۰ تامین کننده / مقدمه ۴۳
۲-۲۱ زنجیره تامین ۴۵
۲-۲۲ معرفی شرکت صنعتی نیرو محرکه ۴۶
۲-۲۳ پیشینه ی تحقیق ۴۹ فصل سوم : روش شناسائی پژوهش(متدولوژی) ۳-۱ مقدمه ۵۳
۳-۲ روش تحقیق ۵۳
۳-۳ روش گرد آوری اطلاعات ۵۴
۳-۴ جامعه آماری ۵۶
۳-۵ حجم نمونه ۵۷
۳-۶ شاخص های مربوط به متغیر های تحقیق و سوالات مربوط به پرسشنامه ۵۸
۳-۷ تعیین روایی پرسشنامه ۵۹
۳-۸ پایایی پرسشنامه ۵۹
۳-۹ تصمیم گیری در شرایط فازی ۶۱
۳-۱۰ تکنیک SAW ۶۴
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده های آماری ۴-۱ مقدمه ۶۶
۴-۲ فاز رتبه بندی ۶۶
فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات ۵-۱– مقدمه ۸۲
۵-۲– نتایج حاصل از به کار گیری تکنیک تاپسیس فازی ۸۳
۵-۳ ارائه پیشنهادات بر اساس یافتههای پژوهش ۸۴
۵-۴ محدودیت های تحقیق ۸۵
۵-۵ پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۸۵ پیوست
پرسشنامه یک ۸۸
پرسشنامه شماره دو ۹۰
منابع ۱۱۵ چکیده انگلیسی ۱۱۹
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول ۳-۱ شاخص های مربوط به پرسشنامه اول ۵۸
جدول ۳-۲ مقدار آلفای کرونباخ برای متغیر های پژوهش ۶۰
جدول ۴-۱ متغیر های زبانی برای تعیین وزن هر یک از معیارها ۶۷
جدول ۴-۲ ماتریس تصمیم گیری و اوزان فازی ۷۱
جدول ۴-۳ ماتریس تصمیم گیری و اوزان فازی ۷۲
جدول ۴-۴ ماتریس نرمالیز شده ی فازی ۷۳
جدول ۴-۵ مجموعه نقاط ایده آل مثبت ۷۴
جدول ۴-۶ مجموعه نقاز ایده آل منفی ۷۵
جدول ۴-۷ ضریب نزدیکی و رتبه نهایی عوامل موثر بر انتخاب تامین کننده ۷۶
جدول ۴-۸ اوزان نرمالیز شده ی ابعاد ۷۸
جدول ۴-۹ ماتریس اولیه عوامل – گزینه ها ۷۸
جدول ۴-۱۰ماتریس بی مقیاس شده با استفاده از روش خطی ۷۹
جدول ۴-۱۱اوزان نهایی و رتبه نهایی هر یک از تامین کنندگان ۷۹
جدول ۵-۱- ضریب نزدیکی و رتبه نهایی عوامل موثر بر انتخاب تامین کننده ۸۳
جدول ۵-۲ نتایج حاصل از به کار گیری تکنیک SAW ۸۳
فهرست نگاره ها
عنوان صفحه
نگاره ۲-۱ تفاوت روش های MADM و MCDM ۱۹
نگاره ۲-۲ تقسیم بندی مدل های MADM ۲۰
نگاره ۲-۳ مدل ارزیابی برای MADM ۲۲
نگاره ۲-۴ مقایسه روش های ANP و AHP ۲۵
نگاره ۲-۵ روش های مدیریت فازی ۳۳
نگاره ۲-۶ نگاشت پیوسته عضویت یک مجموعه فازی ۳۵ فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه
درنیمه دوم قرن بیستم پدیدار شدن و رشد سریع بنگاههای اقتصادی وشرکتها منجر به تغییر اساسی در قوانین حاکم بر تولید و بازار گردید. مدیران شرکتها دریافتند که بجز مسائل مربوط به تولیدو محصول ،به بخش های دیگرهمانند خرید مواد اولیه و همچنین مسائل مربوط به مشتری توجه ویژه ای نمایند که این امر باعث بوجود آمدن مدیریت زنجیره تامین۱ گردید.در زنجیره تامین یکی از مسایل بسیار مهم و استراتژیک، انتخاب درست و اصولی تامین کننده ۲ می باشد بطوری که این تامین کننده بتواند بیشترین و بالاترین نیازها و معیارهای شرکت را پوشش دهد. مدیران دریافتند که برای انتخاب تامین کننده استفاده از روش سنتی (بر اساس قیمت پیشنهادی) مناسب نمی باشد چرا که علاوه بر قیمت مسایل بسیاری همچون : گارانتی، عمل به تعهدات مثل زمان ومکان سفارشات ، تخفیفات کیفیت مدت زمان همکاری و….در کیفیت و کمیت تولید محصول و حتی فروش دخیل می باشند. دراین عرصه برای تحلیل و آنالیز این معیارهای متعدد و مختلف که گاها از یک جنس هم نبودند ومسایل پیچیده انتخاب وتصمیم گیری مدیران را ملزم به استفاده از تکنیکهای جدید کرد. یکی ازاین تکنیکها استفاده از مدلهای تصمیم گیری چند معیاره بود که توانست مسایل بسیاری را در انتخاب بهترین تصمیم حل نماید .
در این تحقیق مدل جدیدی از روش Topsis2 فازی و از روش ۳ANP فازی برای حل این مسئله استفاده می- شود . این روش از جمله روشهای مبتنی بر اطلاعات کامل از ارجحیت تصمیم گیران است که جزئیات آن در بخش سوم پژوهش تشریح خواهد شد.
۱- ۲ بیان مساله :
پس از گذر فضای تولید و بازار از روشهای سنتی و قدیم و ورود به فضای مدرن و پیچیده امروزی و نا کارامد شدن تکنیکها و ابزارهای سنتی و قدیمی مدیران شرکتها برای بقای شرکتها و بنگاههای اقتصادی خود چاره ای جز استفاده از ابزارها و مدلها و راه حل های جدید برای تصمیم گیرهای بهتر خود نمی_ دیدند،چرا که در این محیط پرتلاطم بازارها و رقابتهای شدید و بودن رقبای قدرتمند در محیط حتی گاها یک تصمیم اشتباه ممکن است شرکت را از رقبا طوری عقب بندازد که شرکت نتواند آنرا جبران نماید و موجب نابودی شرکت گردد.
یکی از این روشها و تکنیکها استفاده از مدیریت تامین و یا زنجیره تامین می باشد .زنجیره تامین در واقع اهمیت داشتن و توجه به تمامی قسمتهای تولید از مواد اولیه تا مشتریان می باشد. یکی از بخشهای مهم و استراتژیک در زنجیزه تامین بخش مواد اولیه و تامین کنندگان می باشد.در دنیای امروزی در هر زمینه و صنعتی تامین کنندگان متعددی برای تامین مواد و قطعات اولیه وجود دارد که مدیران میتوانند با توجه به شرایط موجود بهترین آنها را انتخاب نماییند و ازطرف دیگر بخوبی دریافتند که دیگر روش سنتی و قدیم میسر نمی -باشد، چرا که مدیران دریافته اند که معیارهای فراوانی به غیر از قیمت مثل کیفیت، گارانتی، مدت زمان همکاری وزمان تحویل دارای اهمیت ویژه ای میباشد.
حال سوال مهمی که پیش می آید این است که مدیران چگونه و از چه راه و روشی بهترین تامین کننده را انتخاب نمایند و به عبارت دیگر : باتوجه به معیارهای متعدد موجود و تامین کنندگان فراوان روش انتخاب بهترین تامین کننده چیست؟
برای حل این مشکل را حلهای مختلفی وجود دارد که یکی از راحلها استفاده از تکنیک MADM4 فازی می_ باشد.
حال باتوجه به احساس نیاز به استفاده از این تکنیک در الویت بندی تامین کنندگان بر اساس معیارهای موجود و در نهایت ارایه یک راه کار مناسب برای تصمیم گیری بهتر مدیران این تحقیق انجام گردیده است.مهمترین مسئله در این تحقیق یافتن پاسخی به این سوالات است که:
آیا استفاده از روش MADMفازی موجب انتخاب بهترین تامین کننده بدون دخالت شخصی کارشناسان خواهد شد؟
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق:
انتخاب بهترین تامین کننده همواره یکی از دغدغه های اصلی و مهم مدیران می باشد چرا که با انتخاب درست و مناسب تامین کننده مدیران موفق خواهند شد که سود بیشتری را عاید شرکت خود نمایند . برای انتخاب بهترین تامین کننده راهکار های فروانی ارائه گردیده است که هریک از آنان دارای معایب و مزایایی می باشند . به دلیل وجود معیارهاو شاخص های متعدد در انتخاب تامین کنندگان ، که بعضا این معیارها دارای ابهام می باشند و از یک نوع نیز نمی باشند مدل تصمیم گیری چند معیاره فازی پیشنهاد می_ گردد. با توجه به آنچه که مطرح گردید الویت بندی تامین کنندگان به عنوان یک مساله تصمیم گیری چند معیاره در نظر گرفت . از مزایای این مدل میتوان به عدم یکسان سازی واحد معیارها و تجزیه و تحلیل معیارهای کمی وکیفی بطور همزمان اشاره کرد .
۱-۴ اهداف اساسی انجام تحقیق و سوال اصلی:
۱-۴-۱ اهداف علمی :
انتخاب و ارایه تکنیکی که بتوان به واسطه آن بهترین تامین کننده را انتخاب کرد .
۱-۴-۲ اهداف کاربردی :
اولویت بندی تامین کنندگان شرکت نیروی محرکه با روش MADM فازی
نتیجه این تحقیق در تمامی سازمانها ی تولیدی کاربرد خواهد داشت.
۱-۴-۳ پرسش اصلی تحقیق:
باتوجه به معیارها و شاخص های متعدد تامین کنندگان شرکت نیرو محرکه ، با یه کار گیری روش MADM فازی چه تامین کننده هایی نسبت به سایر تامین کنندگان در الویت قرار می گیرند ؟ ۱-۵ فرضیات تحقیق
با توجه به کاربردی بودن این تحقیق و استفاده از مدل های ریاضی(MADM ) و منطق فازی برای انتخاب تامین کنندگان فرضیه ای وجود ندارد که بخواهیم رد یا قبول کنیم .
۱-۶ استفاده کنندگان تحقیق
نتایج این تحقیق در شرکت های تولیدی کاربرد دارد ولی بهره ور اصلی این تحقیق شرکت نیروی محرکه باشد .
۱-۷ روش تحقیق
با توجه به اینکه این تحقیق نظری و کاربردی است روش تحقیق مناسب موردی و زمینه ای (case study ) می باشد . این روش تصویر جامع و گسترده در موردی ویژه ارائه می کند و پژوهشگر تمام مواردی که در زمینه ای خاص مطرح است مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد تلاش می شود هر چه بیشتر متغیر های ناخواسته کنترل شود و متغیر های مستقل بیشتری مورد بررسی قرارگیرد . در این روش موقعیت قبلی و فعلی در زمینه ای که مطرح است مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اغلب بررسی های تطبیقی نیز انجام خواهد گرفت و مقایسه ای وسیع و گسترده در زمینه ای که مورد نظر است با سایر موارد و شاخص ها انجام می گردد و آنگاه پیشنهاداتی ارائه خواهد شد .
برای انجام تحقیق موردی زمینه ای اولین گام برخورد پژوهشگر با موقعیت مساله است که بر اساس آن موضوع شکل میگیرد و بر پایه موضوع نیز سوال ها ، اهداف و بیان مساله مطرح می گردد. پس از گرد آوری داده ها و پاسخ به سوالات دسترسی به اهداف اصلی و فرعی امکان پذیر می شود در این روش تحقیق به دنبال حقیقت یعنی آنچه که باید باشد کاوش می شود .
۱-۸ روش گردآوری اطلاعات
روش گرد آوری اطلاعات در این تحقیق تلفیقی از روش میدانی و کتابخانه ای است زیرا به نسبت نیاز از آن استفاده خواهد شد و ابزار های آن بانک های اطلاعاتی ، مجلات ، کتاب ها و اینترنت و …..است .
۱-۹ ابزار گردآوری اطلاعات
ابزارهای گردآوری عبارتند از :
۱-۹-۱ مطالعه :
جهت گردآوری مفاهیم اولیه و مفروضات تئوریک
۱-۹-۲ مشاهده و بررسی اسناد :
جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز در ارتباط با رابطه بین داده ها و ستاده ها .
۱-۹-۳ مصاحبه تخصصی :
جهت استفاده از نظرات کارشناسان مربوطه با موضوع تحقیق و کسب اطلاعات مورد ن یاز.
۱-۹-۴ فیش برداری :
جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از منابع و مقالات مرتبط با موضوع تحقیق.
۱- ۱۰روش های تجزیه و تحلیل
روش تصمیم گیری با شاخص های چند گانه: در مواقعی کاربرد دارد که گزینه ها از قبل تعیین شده باشند و هدف انتخاب یکی از گزینه ها ی موجود از طریق مقایسه آنها در حضور شاخص های متعدد تاثیر گذار بر ارجحیت گزینه هاست. در بین روش های گوناگونی که در حوزه تصمیم گیری با شاخص های چند گانه وجود دارد، روش ANP برای این تحقیق انتخاب شد. روش فوق توسط ساعتی ابداع شده و تفاوت آن با روش های دیگر به بررسی روابط داخلی و بیرونی میان معیارها و شاخص ها بر می گردد . نرم افزار آن نیز Super decicion می باشد . TOPSIS روشی است که با آن می توان مساله تحلیلی در تصمیم گیری با شاخص های چندگانه را به عنوان سامانه ای هندسی در نظر گرفت که در آن m گزینه با n معیار مورد ارزیابی قرار می گیرد نرم افزار تجزیه و تحلیل آن Topsis می باشد .
۱-۱۱ قلمرو تحقیق
۱-۱۱ -۱ قلمرو مکانی تحقیق:
این تحقیق در کارخانه ی شرکت صنعتی نیرو محرکه واقع در شهر صنعتی البرز در استان قزوین انجام گرفته است.
۱-۱۱ – ۲ قلمرو زمانی تحقیق :
این تحقیق از اواخر مرداد ۱۳۹۳ تا اواسط دی ماه۱۳۹۳ صورت پذیرفت.
۱-۱۱- ۳ قلمرو موضوعی تحقیق:
بررسی و الویت بندی تامین کنندگان و ارایه یک مدل برای انتخاب بهترین تامین کنندگان در شرکت صنعتی نیرو محرکه می باشد .
۱-۱۲ نوآوری تحقیق
با توجه به این که اندازه گیری شاخص های مرتبط با تامین کنندگان و ارتباط بین شاخص ها در تکنیک های گذشته به صورت دقیق امکان پذیر نبوده ، در این تحقیق با استفاده از تکنیک ANP و Topsis برای انتخاب تامین کنندگان با در نظر گرفتن تمامی شاخص های مربوطه و وابستگی بین آنهاسعی می شود بهترین تامین کننده انتخاب شود. ۱-۱۳ تعاریف متغیرها واصطلاحات کلیدی:
تصمیم گیری چند شاخصه ، فرایند تحلیل شبکه ای ، تئوری فازی ، مدیریت زنجیره تامین ، تامین کننده و تاپسیس
تصمیم گیری چند شاخصه۵(MADM):
در یک تعریف کلی تصمیم گیری چند شاخصه به تصمیمات خاصی(از نوع ترجیحی) مانند ارزیابی و اولویت گذاری ویا انتخاب از بین گزینه های موجود که باید بین چند شاخص متضاد انجام شود اطلاق می- گردد(اصغر پور ۱۳۸۸,۱۹۱)
فرایند تحلیل شبکه ای(ANP)6:
یک روش تصمیم گیری چند معیاره است و زمانی کاربرد دارد که وابستگی بین گزینه ها]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*