نواحی روستایی، توسعه روستایی
3d illustration with water molecule. Abstract molecule microbiology or science background.

نواحی روستایی، توسعه روستایی

جدول(۲-۱): جایگاه شهرهای کوچک در نظریه های سازمان یابی و توسعه سکونتگاهی ۱۹
جدول شماره ۳-۲ میانگین دمای حداکثر هوا ۵۴
جدول شماره ۳-۳ میانگین دمای حداقل هوا ۵۴
جدول شماره ۳-۴ میزان بارش ماهیانه و سالیانه در سال ۱۳۹۲ ۵۵
جدول شماره ۳-۵ میزان رطوبت نسبی هوا در سال ۱۳۹۲ ۵۵
جدول شماره ۳-۶ میزان تعداد روزهای یخبندان در سال ۱۳۹۲ ۵۶
جدول شماره ۳-۷ جهت و سرعت بادهای غالب در ایستگاه صحنه در سال ۱۳۹۲ ۵۶
جدول شماره ۳-۸ بررسی روستاهای دارای سکنه و خالی از سکنه در بخش دینور ۵۷
جدول شماره ۳-۹ محصولات کشاورزی و سطح زیر کشت آن در بخش دینور(میانراهان) ۵۹
جدول شماره ۳-۱۰ نسبت جنسی و باسوادی در بخش دینور ۶۹
جدول (۴-۱): آمار توصیفی بیماری‌های خاص ۷۴
جدول (۴-۲): آمار توصیفی داروخانه ۷۵
جدول (۴-۳): آمار توصیفی پزشک‌عمومی ۷۶
جدول (۴-۴): آمار توصیفی خدمات کفاشی و خیاطی ۷۷
جدول (۴-۵): آمار توصیفی تعمیر وسایل نقلیه ۷۸
جدول (۴-۶): آمار توصیفی خرید وسایل منزل ۷۹
جدول (۴-۷): آمار توصیفی کتابخانه ۸۰
جدول (۴-۸): آمار توصیفی دبیرستان ۸۱
جدول (۴-۹): آمار توصیفی دانشگاه ۸۲
جدول(۴-۱۰):آمار توصیفی خدمات اداری ۸۳
جدول (۴-۱۱): آمار توصیفی بانک ۸۴
جدول (۴-۱۲): آمار توصیفی بخشداری ۸۵
جدول (۴-۱۳): آمار توصیفی شهرداری ۸۶
جدول (۴-۱۴): آمار توصیفی اغذیه‌فروشی و نانوایی ۸۷
جدول (۴-۱۵): آمار توصیفی دادگاه و مشکلات غذایی ۸۸
جدول (۴-۱۶): آمار توصیفی گویه‌های پژوهش ۸۹
جدول (۴-۱۷): آزمون تی یک نمونه‌ای جهت بررسی رضایتمندی مردم از خدمات آموزشی ارائه شده در شهر میان‌راهان ۹۱
جدول (۴-۱۸): آزمون تی یک نمونه‌ای جهت بررسی رضایتمندی مردم از خدمات بهداشتی درمانی ارائه شده در شهر میان‌راهان ۹۲
جدول (۴-۱۹): آزمون تی یک نمونه‌ای جهت بررسی رضایتمندی مردم از خدمات خرید پوشاک و خوراک در شهر میان‌راهان ۹۳
جدول (۴-۲۰): آزمون تی یک نمونه‌ای جهت بررسی رضایتمندی مردم از خدمات حمل و نقل در شهر میان‌راهان ۹۴
جدول (۴-۲۱): آزمون تی یک نمونه‌ای جهت بررسی رضایتمندی مردم از خدمات انتظامی و امنیتی در شهر میان‌راهان ۹۵
جدول (۴-۲۲): آزمون تی یک نمونه‌ای جهت بررسی رضایتمندی مردم از خدمات کتابخانه‌ای، روزنامه و مجلات ارائه شده در شهر میان‌راهان ۹۶
جدول (۴-۲۳): آزمون تی یک نمونه‌ای جهت بررسی رضایتمندی مردم از خدمات تعمیر ادوات کشاورزی و وسایل نقلیه در شهر میان‌راهان ۹۷
جدول (۴-۲۴): آزمون تی یک نمونه‌ای جهت بررسی رضایتمندی مردم از خدمات اداری در شهر میان‌راهان ۹۸
جدول (۴-۲۵): آزمون تی یک نمونه‌ای جهت بررسی رضایتمندی مردم از خدمات خرید وسایل منزل در شهر میان‌راهان ۹۹
جدول (۴-۲۶): آزمون تی یک نمونه‌ای جهت بررسی رضایتمندی مردم از خدمات اوقات فراغت در شهر میان‌راهان ۱۰۰
جدول (۴-۲۷): آزمون تی یک نمونه‌ای جهت بررسی رضایتمندی مردم در حالت کلی از شهر میان‌راهان ۱۰۱ فهرست نمودارها
نمودار شماره(۴-۱): بیماری های خاص ۷۴
نمودار شماره(۴-۲): داروخانه ۷۵
نمودار شماره(۴-۳): پزشک عمومی ۷۶
نمودار شماره(۴-۴): خدمات کفاشی و خیاطی ۷۷
نمودار شماره(۴-۵):تعمیر وسایل نقلیه ۷۸
نمودار شماره(۴-۶): خرید وسایل منزل ۷۹
نمودار شماره(۴-۷): کتابخانه ۸۰
نمودار شماره(۴-۸): دبیرستان ۸۱
نمودار شماره(۴-۹): دانشگاه ۸۲
نمودار شماره(۴-۱۰): خدمات اداری ۸۳
نمودار شماره(۴-۱۱): بانک ۸۴
نمودار شماره(۴-۱۲): بخشداری ۸۵
نمودار شماره(۴-۱۳): شهرداری ۸۶
نمودار شماره(۴-۱۴): خدمات اغذیه فروشی و نانوایی ۸۷
نمودار شماره(۴-۱۵): دادگاه و مشکلات قضایی ۸۸
نمودار شماره(۴-۱۶): رضایتمندی مردم شهر میانراهان از خدمات آموزشی ۹۱
نمودار شماره(۴-۱۷): رضایت مندی مردم شهر میانراهان از خدمات بهداشتی درمانی ۹۲
نمودار شماره(۴-۱۸): رضایت مندی مردم شهر میانراهان از خرید پوشاک و خوراک ۹۳
نمودار شماره(۴-۱۹): رضایت مندی مردم شهر میانراهان از خدمات حمل و نقل ۹۴
نمودار شماره(۴-۲۰): رضایت مندی مردم شهر میانراهان از خدمات انتظامی و امنیتی ۹۵
نمودار شماره(۴-۲۱): رضایت مندی مردم شهر میانراهان از خدمات کتابخانه، روزنامه و مجلات ۹۶
نمودار شماره(۴-۲۲): رضایت مندی مردم شهر میانراهان از تعمیر ادوات کشاورزی و وسایل نقلیه ۹۷
نمودار شماره(۴-۲۳): رضایت مندی مردم شهر میانراهان از خدمات اداری ۹۸
نمودار شماره(۴-۲۴): رضایت مندی مردم شهر میانراهان از خرید وسایل منزل ۹۹
نمودار شماره(۴-۲۵): رضایت مندی مردم شهر میانراهان از خدمات اوقات فراغت ۱۰۰ فهرست نقشه ها
نقشه شماره(۳-۱): موقعیت سیاسی محدوده مورد مطالعه ۴۹
نقشه شماره(۳-۲): پراکنش روستاها در بخش دینور ۵۸
نقشه شماره(۳-۳): مراکز بهداشتی درمانی در محدوده مورد مطالعه ۶۳
نقشه شماره(۳-۴): مراکز آموزشی(دبستان) در محدوده مورد مطالعه ۶۵
نقشه شماره(۳-۵): مراکز آموزشی(راهنمایی) در محدوده مورد مطالعه ۶۶
نقشه شماره(۳-۶): مراکز آموزشی(دبیرستان) در محدوده مورد مطالعه ۶۷ چکیده:
شهر های کوچک وجایگاه آن در برنامه ریزی فضایی کشورهای در حال توسعه،بخشی از استراتژی های توسعه شهری را تشکیل می دهد. تجربیات جهانی در این زمینه بی انگر این واقعیت است که حل مسأله ومشکلات شهر های بزرگ در گرو حمایت جدی از مراکز شهر های کوچک است.
هدف از انجام تحقیق حاضر شناسایی امکانات و خدماتی است که لازم است در شهر میانراهان ایجاد شود و اینکه برای بهبود عملکرد و کارایی شهر در ارتباط با سکونتگاه های پیرامونی چه اقداماتی باید صورت گیرد.
نوع پژوهش حاضر کاربردی و روش انجام آن از نوع توصیفی تحلیلی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات شامل روش کتابخانه ای –روش میدانی و مراجعه به نهادهای دولتی خصوصی می باشد.
یافته های تحقیق بیانگر این واقعیت است که مردم این شهر و سایر سکونتگاه های پیرامونی از عملکرد خدماتی در این شهر تقریبآ راضی هستند علت مهاجرت در این شهر را می توان به کمبود برخی امکانات از جمله دانشگاه ومراکز گذران اوقات فراغت و مراکز بهداشتی پیشرفته و برای جوانان کمبود فرصت های اشتغال نسبت داد.
از استعدادهای این منطقه می توان به منابع آب غنی ، خاک حاصلخیز، زمین های کشاورزی مرغوب و شبکه ارتباطی با ساختار مناسب و کیفیت مطلوب و استقرار بخش اعظم روستاها در فضای نسبتا هموار و بافت جوان جمعیت اشاره کرد.
واژگان کلیدی-شهر کوچک-شهر میان راهان-خدمات رسانی-پویایی فصل اول
کلیات تحقیق ۱-۱-مقدمه
امروزه با تحولات گسترده ی اقتصادی – اجتماعی و تکنولوژیک از جمله در زمینه حمل و نقل و راه های ارتباطی، روابط شهر و روستا بسیار گسترده و متنوع شده است. این روابط خود را به شکل جریان جمعیت، کالا ،عقاید، سرمایه ،اطلاعات و نوآوری نشان می دهد به همین دلیل بسیاری از تحولات و تغییرات در شهرها و روستاها ناشی از کم و کیف روابط بین آنها است. بنابراین لازم است روابط شهری – روستایی در روند برنامه ریزی مورد توجه قرارگیرد (کلایتون، ۲۰۰۳: ۱۸۶).
علاوه براین در طول چند دهه گذشته راهبردهای متعددی برای توسعه روستایی مطرح شده است که یکی از این راهبردها که دارای رویکرد قضایی است ،راهبردهای ایجاد و تقویت شهرهای کوچک و روستا – شهرها است. به طور کلی نقش شهرها در توسعه روستایی از طریق پیوندها و مناسبات شهری – روستایی تحقق می یابد. پارادایم های جدید توسعه، شبکه ها و جریان ها را در نظر می گیرند، چرا که جریان ها و پیوندهای بین نواحی روستایی و شهری مهم است. برخی از جریان ها و پیوندهای شهری – روستایی می تواند برای هر یک از این نواحی مساعد باشد ولی باید توجه داشت که منافع خالص می تواند به شیوه های مختلف جریان یابد. در نتیجه بازگذشت زمان و از یک مکان به مکان دیگر تغییرمی کند.(لانچ، ۲۰۰۵: ۵).
در این بین کانون های کوچک شهری اولین هسته های شهری و بلافاصله نقاط و نواحی روستایی به عنوان حلقه اتصال نواحی روستایی با شهرهای بزرگتر قلمداد می شوند. هر گونه تحرک و فعالیتی در این کانونها، در وهله نخست و بی واسطه حوزه های روستایی را تحت تاثیر قرارمی دهد(فنی، ۱۳۸۲: ۴۴)
براین مبنا در فرایند برنامه ریزی توسعه روستایی،تقویت و رشد شهرهای کوچک را نمی توان نادیده گرفت زیرا این کانون ها امکانات و خدماتی را به نواحی روستایی خود ارائه می دهند و می توانند نقش بسزایی در توسعه نواحی روستایی داشته باشند. در مجموع می توان شهرهای کوچک را به عنوان مراکزی قلمداد نمود که نقش بسزایی در تقویت محرک های رشد و توسعه نواحی روستایی حوزه نفوذ خود دارند.
در ایران طی چند دهه گذشته با اجرای سیاست تبدیل روستاهای بزرگ به شهر، بسیاری از نقاط روستایی به شهر تبدیل شدند و به همین دلیل امروز، تعداد شهرهای کشور به بیش از ۱۰۰۰ نقطه افزایش یافته است. شهر میانراهان نیز از جمله نقاطی است که در سال ۱۳۸۹ به نقطه شهری تبدیل شده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی کارکرد شهر میانراهان در توسعه روستاهای پیرامون و در راستای یافتن این سوالات طرح گردیده است که آیا شهر میانراهان به عنوان یک شهر کوچک توانسته است نقش کلیدی در خدمات رسانی به نواحی روستایی پیرامون خود ایفا نماید و موجب کاهش وابستگی این نواحی به مرکز شهرستان شود؟
۱-۲-بیان مسئله
در سال های اخیر با رشد سریع شهرهای بزرگ در کشورهای در حال توسعه ،ظهور مسائل مربوط به کمبود واحد های مسکونی و بالا رفتن میزان بیکاری ،عده ای از محققان پیشنهاد کرده اند برنامه ریزی های توسعه براساس تاکید بر پویایی شهرهای کوچک تهیه شود،زیرا به دلیل وجود امکانات شغلی، تعلیم و تربیت و دیگر نیازهای اساسی شهرها بزرگ مقصد نهای بیشتر مهاجران روستایی و مهاجران شهرهای کوچک است . طرفداران نظریه نقش شهرهای کوچک در امر توسعه معتقدند در صورت تامین این قبیل نیازها در شهرها کوچک مسیرهای مهاجرتی تغییر یافته و به جای شهرهای بزرگ، شهرهای کوچک مقصد نهایی مهاجران روستایی خواهد بود.(شکویی، ۱۳۸۰: ۴۱۳).
تجربیات جهانی بیانگر این واقعیت است که حل مسائل و مشکلات نواحی محروم روستایی، تحقق اهداف سیاست تعادل در توزیع فضایی جمعیت و توسعه مناطق در گروه حمایت جدی از شهرهای کوچک است این گروه از شهرها نقاط مطلوبی از جهت تمرکز زدایی اداری، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی ازسطح منطقه و شهرهای بزرگ آن و محرک توسعه روستایی متعادل کننده نظام اسکان جمعیت و بالاخره فراهم کننده زمینه های تحقق توسعه پایدار می باشد(تقوایی و همکاران: ۱۳۷۸: ۳۹)
نیل هنسن در تبیین نقش شهرهای کوچک در توسعه ملی ،شهرنشینی اشاعه یافته از پایین را که توسعه شهرهای کوچک و میانی را در بردارد وسیله مسیر و عم لی جهت توسعه کشورهای در حال توسعه دانسته است که هدف آن کمک به رفع نیازهای اندک روستایی در مجاورت زندگی آنان است (باقری، ۱۳۷۵: ۸۵).
براین مبنا در فرایند برنامه ریزی های توسعه شهری، تقویت و رشد شهرهای کوچک را نمی توان نادیده گرفت زیرا از آن جایی که این کانون ها حد فاصل نقاط شهری بزرگ و نقاط روستایی بوده و امکانات وخدماتی را نواحی روستایی خود ارائه می دهند می توانند نقش بسزایی در توسعه نواحی روستایی داشته باشند که مهمتر از همه با داشتن توانایی در ارائه تسهیلات، نقاط روستایی موجب کاهش مهاجرت روستاییان می گردد. در مجموع می توان شهر های کوچک را بعنوان مراکزی قلمداد نمود که نقش بسزایی در تقویت محرک های رشد و توسعه نواحی روستایی حوزه خود دارند .
برخی مطالعات نیزمؤید کارکرد های بالقوه و بالفعل توسعه ای تبدیل مراکز روستایی به شهر می باشد. نتیجه این مطالعات نشان می دهد که شهر های کوچک روستایی با ایجاد فرصت های شغلی غیر زراعی و ارائه خدمات مورد نیاز در کاهش مهاجرت روستاییان به شهره ای بزرگتر نقش مؤثری ایفا نمود و زمینه ی توزیع متعادل جمعیت ، امکانات و سرمایه را فراهم می آورند ( ایزدی خرامه ، ۱۳۸۱: ۲۵).
به طور کلی زمینه ها و علل که سبب توجه به شهرهای کوچک بویژه در کشور های در حال توسعه گردید ، همانند توجه به شهر های متوسط چون توزیع نامناسب جمعیت در سطح کشور ها ، افزایش رشد شهرهای بزرگ عدم تعادل و نابرابری های اجتماعی و عدم تعادل های منطقه ای ، وجود دو گانگی بین نواحی شهری و روستایی، بالا بودن نرخ مهاجرت روستا به شهر ، عدم تعادل های محیطی و نظام مدیریتی به شدت متمرکز و . . . سبب شد تا شهرهای کوچک در برنامه ریزی توسعه با اهمیت تلقی شوند. به گونه ای که در اغلب کشور های در حال توسعه یکی از وجود سیاست های برنامه ریزی توسعه این است که آن ها گرایش مشخص در سیاست های خود به نفع شهر های کوچک و متوسط آشکار سازند .
غالب تصور بر این است که شهر های بزرگ بیش از مقیاس اقتصادی با بهینه رشد یافته اند و از آن جا که نیروی بازار قادر به جلوگیری از رشد آن ها نیستند، لزوماً سیاست های خاص جهت تشویق عدم تمرکز فضایی و توسعه مراکز شهری متوسط و کوچک باید گسترش یابد ( پارکش ماتر ، ۱۹۸۲: ۴)
هدف اصلی از این تحقیق بررسی و تحلیل پویایی کارکرد شهر میانراهان به عنوان یک شهر کوچک می باشد. بخش دینور یکی از بخش های شهر ستان صحنه در غرب ایران است این بخش بر اساس مصوبه هیأت دولت در سال ۱۳۸۹ به عنوان یکی از بخش های شهرستان صحنه به مرکزیت شهر میانراهان شناخته شد. این شهرضمن داشتن توان های محیطی بالا متاسفانه آن چنان که می باید توسعه نیافته است .شهر میانراهان باید بتواند به عنوان یک شهر مستقل و به عنوان مرکز بخش دینور ایفای نقش نماید. این شهر علاوه بر تأمین مایحتاج و خدمات]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*