۴-۱-۱-۱- آثارجانمايي املاك برروي سيستم کاداستر ۴۳
۴-۱-۱-۱-۱- جلوگيري ازثبت ملك بصورت معارض ۴۴
۴-۱-۱-۱-۲- جلوگيري ازثبت ملك خارج محدوده ۴۵
۴-۱-۱-۱-۲-۱- مشخص شدن دقيق ملك دردرخواست صدورسندمالكيت ۴۶
۴-۱-۱-۱-۲-۱-۱-درخواست صدوراسنادمالكيت قانون تعيين تكليف اراضي فاقدسند ۴۶
۴-۱-۱-۱-۲-۱-۲- درخواست صدوراسنادمالكيت اعياني (‌موضوع ماده ۱۰۴ آئين نامه ثبت ) ۴۶
۴-۱-۱-۱-۲-۱-۳- درخواست صدوراسنادمالكيت منازل روستايي ( بنيادمسكن ) ۴۷
۴-۱-۱-۱-۲-۱-۴- درخواست صدوراسنادمالكيت موضوع ماده ۲۱ قانون ثبت ۴۷
۴-۱-۱-۱-۲-۲- ارزيابي املاك ۴۸
۴-۱-۱-۱-۲-۲-۱- ارزيابي املاك به جهت توثيق ملك نزدمراجع قضائي ۴۸
۴-۱-۱-۱-۲-۲-۲- ارزيابي املاك به جهت ترهين ۴۸
۴-۱-۱-۱-۲-۲-۳- ارزيابي املاك به جهت صدوراسنادمالكيت موضوع ماده۲۱ قانون ثبت ۴۸
۴-۱-۱-۲- تاثيركاداستربراعمال حقوقي ثبت ۴۹
۴-۱-۱-۲-۲- تحديدحدودماده ۲۱ قانون ثبت ۴۹
۴-۱-۱-۲-۲- افراز ۵۰
۴-۱-۱-۲-۳- درخواست تفكيك ۵۲
۴-۱-۱-۲-۴- تجميع املاك ۵۳
۴-۱-۱-۲-۵- اجراي ماده ۴۵ آئين نامه قانون ثبت ۵۴
۴-۱-۲- ثبت اطلاعات مالک رسمی درسیستم کاداستر ۵۶
۴-۱-۲-۱- ثبت اطلاعات مالکین ازطریق صدورسنددربانک جامع املاک بواسطه سندمالکیت ۵۶
۴-۱-۲-۱-۱- ثبت اطلاعات مالک جدیدمسبوق به سابقه ثبت ۵۶
۴-۱-۲-۱-۲ – ثبت اطلاعات مالك براي اولين باردردفتراملاك وسامانه جامع املاك ۵۶
۴-۱-۲-۱-۲ – ۱ – درراستاي اجراي ماده ۲۱ قانون ثبت ۵۶
۴-۱-۲-۱-۲ – ۲– قانون تعيين تكليف اراضي فاقدسندمالكيت ۵۷
۴-۱-۲-۱-۲ – ۳– اجراي ماده ۱۳۳ بنيادمسكن صدوراسنادمالكيت منازل روستايي ۵۷
۴-۱-۲-۱-۲ – ۴- ثبت مالكیت اعياني اجراماده ۱۰۴ مكررآيين نامه قانون ثبت ۵۸
۴-۱-۲-۱-۲ – ۵– اجراي ماده ۱۳ و ۳۹ قانون ملی شدن جنگلها ۵۸
۴-۱-۲-۲- ثبت اطلاعات مالكین از طريق ارسال خلاصه معاملات باسیستم یکپارچه ۵۹
۴-۲-استفاده دفاتراسنادرسمی از سیستم ثبت نوین ۶۰
۴-۲-۱- مزاياي ارسال خلاصه معاملات با استفاده ازسیستم الکترونیکی ۶۳
۴-۲-۱-۱- جلوگیری ازجعل و معدوم شدن خلاصه معاملات ۶۳
۴-۲-۱-۲- ارسال آنی خلاصه معاملات ۶۳
۴-۲-۱-۳- عدم تنظیم سندمعارض ۶۴
۴-۲-۱-۴- کاهش هزینه ها ۶۴
۴-۲-۲- مزایای دریافت اوراق بهاداربا استفاده از سیستم الکترونیکی ۶۵
۴-۲-۲-۱- پیشگیری از سرقت اوراق بهادار ۶۵
۴-۲-۲-۲- عدم نیاز به تحریردستی ۶۵
۴-۲-۲-۳- تهیه اوراق با توجه به نیاز ۶۶
۴-۲-۳- مزایای استفاده ،ارسال و اخذاستعلامات بااستفاده ازسیستم الکترونیکی ۶۷
۴-۲-۳-۱- امنیت در ارسال استعلام و دریافت پاسخ استعلام ۶۷
۴-۲-۳-۲- حذف پروسه زمان بربودن استعلامات ۶۸
۴-۲-۳-۳- کاهش زمینه فساداداری ۶۸
۴-۲-۳-۴- کاهش هزینه ها ۶۸
۴-۲-۴-استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد(ثبت آنی) ۶۹
۴-۲-۴-۱-محاسن استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد ۷۱
۴-۲-۴-۲-انتقادات ومعایب مطرح شده در استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد(ثبت آنی ) ۷۴
۴-۲-۴-۲-۱- مواردی که اجرای ثبت آنی با موادقانونی در تعارض است ۷۴
۴-۲-۴-۲-۲-ایراداتی که در نرم افزار سامانه ثبت آنی مشهود است ۷۶
۴-۲-۴-۲-۳-ایرادات و نقدهای مختلف در استفاده از سامانه ثبت آنی
۷۷
۴-۲-۵-پیشنهادات در رابطه با ثبت آنی ۷۸
۴-۳- صدورسندمالکیت تک برگ ۸۰
۴-۳-۱- امنیت اسنادمالکیت تک برگی بصورتفیزیکی ۸۱
۴-۳-۱-۱- شکل اسنادتک برگی ۸۱
۴-۳-۱-۲ – الصاق هولوگرام ۸۱
۴-۳-۱-۳- مهربرجسته ۸۱
۴-۳-۲- مندرجات دراسنادمالکیت تک برگی ۸۲
۴-۳-۲-۱- مشخصات ملک ۸۲
۴-۳-۲-۲- مشخصات مالک ۸۲
۴-۳-۲-۳- تصویرنقشه كاداسترملک ۸۲
۴-۳-۲-۴- ملاحضات،حدود،مفروزات،منضمات وحقوق ارتفاقی ملک ۸۳
۴-۳-۲-۵- محدودیتهای نقل وانتقال ۸۳
۴-۴- قضازدایی ۸۴
۴-۴-۱- راهبردهای ثبت نوین دردفاتراسنادرسمی وتاثیرآن برقضازدائی ۸۴
۴-۴-۱-۱- دریافت استعلامات دفاتررسمی بصورت سیستمی ۸۴
۴-۴-۱-۱-۱– جلوگیری ازجعل ۸۴
۴-۴-۱-۱-۲- جلوگیری از ارتشاء ۸۵
۴-۴-۱-۱-۳- جلوگیری ازدعاوی وطرح شکایت علیه سازمان ثبت ودفاتراسنادرسمی ۸۵
۴-۴-۱-۲- ثبت خلاصه معاملات بصورت الکترونیکی ۸۶
۴-۴-۱-۲-۱- کاهش زمینه جعل ۸۶
۴-۴-۱-۲-۲- سرعت درتحویل وتثبیت خلاصه معاملات ۸۷
۴-۴-۱-۲-۳- عدم اشتباه درتنظیم اسناد ۸۷
۴-۴-۱-۳- جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی در دریافت اوراق بهادار ۸۸
۴-۴-۲- راهبردهای ثبت نوین درادارات ثبت وتاثیربرقضازدائی ۹۰
۴-۴-۲-۱- جلوگیری از صدوراسنادمالکیت معارض ۹۰
۴-۴-۲-۲- امکان تعیین دقیق محل ۹۱
فصل پنجم -نتیجه گیری وپیشنهادات
۵-۱-نتیجه گیری ۹۳
۵-۲-پیشنهادات ۹۳
فهرست منابع و مواخذ ]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *