کیفیت خدمات حسابرسی، کیفیت اقلام تعهدی

کیفیت خدمات حسابرسی، کیفیت اقلام تعهدی

یک محقق پس از انتخاب موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن بستگی دارد، بنابراین هنگامی‎می‎توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع و اهداف آن مشخص باشد. به عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را آغاز کند تا او را هر چه دقیقتر، آسانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ‎هایی که برای پرسش تحقیق در نظر گرفته شده، یاری نماید.
در این فصل کلیه مراحل روش شناسی پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. زیرا انتخاب روش شناسی پژوهش صحیح پژوهشگر را به استفاده از شیوه و روشی رهنمون می‌شود که وی را هر چه دقیق‌تر و سریع‌تر در دستیابی به پاسخ‎هایی برای پرسش‎های پژوهش مورد نظر کمک می‌نماید. در این فصل به تشریح روش‌شناسی پژوهش، شامل فرضیه‌های پژوهش و متغیرهای مربوطه، تعریف جامعه نمونه آماری، دوره مطالعه، روش پژوهش، و نحوه گردآوری داده پرداخته می‌شود. ۳-۲)روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. هم چنین تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق همبستگی است. در این تحقیق هدف، تعیین میزان رابطه متغیر‎هاست. برای این منظور بر حسب مقیاس‎های اندازه گیری متغیر‎ها، شاخص‎های مناسبی اختیار می‎شود.
مقیاس اندازه گیری داده‎ها مقیاس نسبی است. مقیاس نسبی بالاترین و دقیق ترین سطح اندازه گیری را ارائه می‎دهد. این مقیاس علاوه بر دارا بودن کلیه خصوصیات مقیاس‎های دیگر، از صفر مطلق نیز برخوردار است. روش تحقیق به صورت استقرایی است که در آن مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه کتابخانه، مقاله و اینترنت جمع آوری شده و در رد یا اثبات فرضیه‎های پژوهش با بکارگیری روش‎های آماری مناسب، از استدلال استقرایی در تعمیم نتایج استفاده شده است. لذا انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است. بدین معنی که در مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعه کتابخانه ای، سایر سایت‎ها، مقالات در چارچوب قیاسی و گرداوری اطلاعات برای تأئید یا رد فرضیه‎ها در قالب استقرایی انجام می‎پذیرد. ۳-۳) فرضیه‎های تحقیق
فرضیه اول:بین چرخش اختیاری موسسه حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم:بین چرخش اجباری موسسه حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم : بین چرخش اختیاری شریک حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین چرخش اجباری شریک حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد ۳-۴) مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها
در این تحقیق مطابق فیرث و همکاران(۲۰۱۲) برای آزمون فرضیات از مدل رگرسیونی زیر استفاده می‎شود:
DAci,t+1= β۱ + β ۲ VFR i,t + β ۳ MFR i,t + β ۴ VPR i,t + β ۵MPR i,t + β ۶ AUDIT SIZE i,t + β ۷OCF i,t + β ۸SIZE i,t + β ۹LEV i,t + ei,t
متغیر وابسته:
AQi,t: کیفیت اقلام تعهدی. در این پژوهش با توجه به پژوهش دیچاو و دیچو (۲۰۰۲) کیفیت اقلام تعهدی بر اساس برازش رگرسیون اقلام تعهدی جاری روی جریان‎های نقدی عملیاتی سه دوره قبلی، جاری و آتی محاسبه می‎گردد. بر این اساس، مدل برازش کیفیت اقلام تعهدی به شکل زیر تبیین می‎گردد: در این مدل:
=∆WC تغییر سرمایه در گردش در دوره t‫‪‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ که بصورت زیر محاسبه می‎شود:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‪∆WC = ∆AR + ∆Inventory – ∆AP – ∆TP + ∆Other Asset s (net) ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫در ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎﻻ دارﻳﻢ: ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫‪ = ∆WC‬ﺗﻐﻴﺮات ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش (ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺪازه اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی) ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫‪‫‪ = ∆AR‬ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی درﻳﺎﻓﺘﻨﻲ. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫‪ = ∆Inventory‬ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮﺟﻮدی ﻛﺎﻻ. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫‪ = ∆AP‬ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﭘﺮداﺧﺘﻨﻲ. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫‪‫‪ = ∆TP‬ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻟﻴﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻨﻲ. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫ ‪ = ∆Other Asset s (net)‬ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻳﺮ داراﺋﻴﻬﺎی ﺟﺎری ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪی. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
=〖CFO〗_(t-1)جریان نقدی عملیاتی در دوره قبل
=〖CFO〗_tجریان نقدی عملیاتی در دوره جاری
CFO_(t+1)= جریان نقدی عملیاتی در دوره بعد
=〖TA〗_tمیا نگین جمع دارایی‎ها در دوره جاری
با برازش مدل فوق می‎توان دریافت که الگوی اقلام تعهدی تا چه اندازه مشابه جریان‎های نقدی است. شایان ذکر است که خطای برآورد با استفاده از جمله خطا () اندازه گیری می‎شود. هر چه مقدار خطا کمتر باشد کیفیت اقلام نعهدی و به تبع آن کیفیت حسابرسی بالاتر می‎باشد.
متغیرهای مستقل:
=MFRچرخش اجباری موسسه حسابرسی. متغیر دامی‎است، در صورتی که چرخش اجباری موسسه داشته باشیم عدد یک در غیر این صورت عدد صفر.
=MPRچرخش اجباری شریک حسابرسی. متغیر دامی‎است، در صورتی که چرخش اجباری شریک داشته باشیم عدد یک در غیر این صورت عدد صفر.
لازم بذکر است که منظور از چرخش اجباری، چرخش موسسات و شرکای مسئول حسابرسی طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ دستورالعمل موسسات حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۸/۵/۱۳۸۶ و اصلاحیه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ می‎باشد. طبق این دستور العمل، موسسات حسابرسی و شرکای مسوول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی فوق مجاز نیستند بعد از گذشت ۴ سال متوالی، بار دیگر سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت یادشده را بپذیرند. پذیرش مجدد حسابرسی اشخاص یادشده پس از سپری شدن حداقل ۲ سال از پایان دوره ۴ ساله مزبور مجاز است. ضمنا در صورت خروج شرکا از موسسه قبلی، شریک مسوول کار در دوره ۴سال قبل نمی‌تواند تا دو سال با حضور به عنوان شریک در موسسه حسابرسی دیگر سمت مزبور را قبول کندتبصره ۲ ماده ۱۰ دستورالعمل موسسات حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۸/۵/۱۳۸۶ و اصلاحیه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ شورای عالی بورس و اوراق بهادار الزام می‌کند: موسسات حسابرسی و شرکای مسوول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی فوق مجاز نیستند بعد از گذشت ۴ سال متوالی، بار دیگر سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت یادشده را بپذیرند. پذیرش مجدد حسابرسی اشخاص یادشده پس از سپری شدن حداقل ۲ سال از پایان دوره ۴ ساله مزبور مجاز است. ضمنا در صورت خروج شرکا از موسسه قبلی، شریک مسوول کار در دوره ۴سال قبل نمی‌تواند تا دو سال با حضور به عنوان شریک در موسسه حسابرسی دیگر سمت مزبور را قبول کند.
متغیرهای کنترل:
Audit size (اندازه موسسه حسابرسی): متغیر دامی‎است، در صورتیکه سازمان حسابرسی و موسسه مفید راهبر باشد عدد یک در غیر اینصورت عدد صفر می‎گیرد.
OCFi,t : جریان نقد عملیاتی تقسیم بر مجموع دارایی‌های شرکتi در سال t.
SIZEi,t: لگاریتم طبیعی مجموع دارایی‌های شرکتi در سال t.
. LEVi,t: نسبت اهرمی، که از تقسیم جمع بدهی‌ها بر جمع دارایی‎ها بدست می‌آید. ۳-۵) جامعه و نمونه آماری
جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین مطلوب ما قرار می‎گیرد. تحقیق علمی‎با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام می‌شود. به این دلیل موضوع تحقیق ممکن است متوجه صفات و ویژگی‎ها، کارکردها و متغیرهای آن باشد یا اینکه روابط بین متغیرها، صفات، کنش و واکنش و عوامل تأثیرگذار در جامعه را مورد مطالعه قرار دهد. مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند یک جامعه آماری را مشخص می‎سازند و معمولا آن را با N نمایش می‎دهند (خاکی، ۱۳۸۲، ص۲۷۳).
ازآنجا که قلمرو زمانی این تحقیق از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۱ می‎باشد، لذا جامعه ی آماری شامل تمامی‎شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک با اعمال شرایط زیر می‎باشد:
۱-اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای عملیاتی تحقیق، برای آنها در دسترس باشد.
۲-دست کم از سال۱۳۸۵ در بورس پذیرفته شده و تا پایان دوره تحقیق در بورس فعال باشند. ]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*