پیغامهای، تایمر

پیغامهای، تایمر

(۳ – ۶ ) اگر گرهای تا به حال بهعنوان سرخوشه انتخاب نشده باشد مقدار ۱ را برای آن قرار میدهیم. این کار باعث میشود مشکل تقسیم بر صفر در فرمول از بین برود.
این اصل را به صورت یک قید به فرمول اضافه میکنیم.
(۳ – ۷) به این شکل چهار بخش فرمول تابع شایستگی (۳ – ۱) شرح داده شد که هر کدام از آنها به صفت خاصی که به نظر میرسد در انتخاب سرخوشه بهینه مفید هستند اشاره میکند.
۳-۲- مراحل الگوریتم
الگوریتم به شکلی است که درون خود الگوریتم کوچ پرندگان را برای انتخاب سرخوشه بهینه فراخوانی میکند. مراحل اجرای الگوریتم در شکل ۳-۲ نشان داده شدهاست.
پایهی الگوریتم بر اساس پیغامرسانی بین گرههای حسگر درون شبکه است. هر دوره زمانی الگوریتم به چهار بخش(فاز)۸۶ مختلف تقسیم میشود که در هر فاز زمانی، پیغامهای مربوط به همان فاز بین گرههای شبکه رد و بدل میشود.
چهار فاز زمانی را این گونه نامگذاری میکنیم.
۱- فاز آمادهسازی اولیه برای هر دور زمانی
۲- فاز آشنایی (پیغام سلام)
۳- فاز جمعآوری اطلاعات خوشه
۴- فاز انتخاب سرخوشه و تبادل داده
در ادامه به شرح مختصری از فعالیتها و پیغامدهی در هر کدام از فازهای زمانی پرداخته میشود.
۳-۲-۱- فاز اول
در این فاز زمانی، دو کار مهم انجام میشود.
۱- متغیرها و آرایههای دادهای که برای انجام الگوریتم در هر دوره از آنها استفاده می‌شود به روزرسانی می‌شود و به مقدار پیش فرض که برای شروع کار الگوریتم نیاز است تغییر می‌کند. شکل ‏۳۲: فلوچارت الگوریتم ۲- از طرف ایستگاه مرکزی گره‌هایی به صورت تصادفی به عنوان گره دستیار۸۷ انتخاب می شوند.
ساختار خوشه به صورتی طراحی شده است که برای هر خوشه یک گره دستیار تعیین می‌شود که وظیفه تشکیل اولیه خوشه، اجرای الگوریتم کوچ پرندگان و انتخاب سرخوشه را بر عهده دارد.
پیغامهایی که در این فاز زمانی بین گرههای حسگر رد و بدل می‌شود شامل پیغام تایمر اول و پیغام ایستگاه مبنا (سینک) جهت مشخص کردن گرههای دستیار اولیه است. شکل ۳-۳ نشان دهنده پیغامهای این فاز زمانی در الگوریتم است. شکل ‏۳۳: پیغام‌دهی در فاز اول الگوریتم ۳-۲-۲- فاز دوم
در این فاز زمانی، تمام گرههای شبکه به شناسایی محیط اطراف خود که به صورت تصادفی در آن قرار گرفتهاند، میپردازند. این فاز زمانی با پیغام تایمر دوم شروع میشود و گرههای حسگر شبکه هر کس به نوبه خود، پیغام سلام۸۸ ایجاد میکند و با شعاع ارسال محدود به محیط اطراف خود میفرستد. هر گره که پیغام سلام گرهی دیگری را دریافت میکند آن را با یک پیغام تصدیق۸۹ پاسخ میدهد. پیغام تصدیق نشاندهنده آن است که دو گره در محدوده نزدیک همدیگر قرار دارند. هر گرهای که پیغام تصدیق برای پیغام سلام خود دریافت کند؛ مقدار درجه پیوستگی در شبکه خود را یک واحد افزایش میدهد. در پایان متغیر درجه پیوستگی در شبکه برای هر گره در این فاز زمانی مشخص شده است.
پیغامهای این فاز زمانی شامل پیغام تایمر دوم، پیغام سلام و پیغام تصدیق سلام است که در شکل ۳-۴ ملاحظه میکنید. شکل ‏۳۴: پیغامدهی در فاز دوم الگوریتم]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*