پایان نامه مدیریت درباره :
فناوری اطلاعات

پایان نامه مدیریت درباره : فناوری اطلاعات

های تشریح شده که بیانگر عامل های شناسایی شده می باشد .عواملی که مقدار ویژه آن بالاتر از یک بوده ، در تحلیل باقی می مانند و بقیه عوامل از تحلیل خارج می شوند .
-نمودار سنگریزه که به صورت گرافیکی به تشریح عوامل می پردازد و مقدار ویژه هر یک از عامل ها استخراج شده را نشان می دهد .
– جدول ماتریس چرخیده شده اجزا که شامل بار های عامل هر یک از متغیره ها در عوامل باقی مانده پس از چرخش است . هر چه قدر قدر مطلق ضرایب بیشتر باشد ، عامل مربوط نقش بیشتری در کل تغییرات (واریانس ) متغیر مورد نظر دارد .(همان )
نتایج حاصل از این تحلیل در جداول 3-3 ، 3-4 ، 3-5 و 3-6 و همین طور در نمودار 3-1 آمده است که در ادامه به تحلیل آن می پردازیم .

3-9 )بررسی نرمال بودن متغیرها :
جهت بررسی فرض نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف بهره می‌بریم.

آزمون کولموگروف – اسمیرنوف (Kolmogorov – smirnov (k-s) )

این آزمون برای تطابق توزیع متغیر مورد نظر با توزیع نرمال، احتمال تجمعی مقادیر داده‌های نمونه را با احتمال تجمعی توزیع نرمال مقایسه می‌کند. اگر اختلاف آن به قدر کافی بزرگ باشد، این آزمون نشان خواهد داد که داده‌های موجود با توزیع نرمال تطابق ندارد. آماره K-S بزرگترین اختلاف در احتمالهای تجمعی در طول بازه مقادیر است. اگر این مقدار از یک سطح آستانه فراتر رود این فرضیه صفر که نمونه از یک جامعه نرمال آمده است، رد می‌شود. پس در این آزمون فرضهای زیر بررسی می‌شوند :
فرض 0H : توزیع جامعه مورد بررسی نرمال است.
فرض 1H : توزیع جامعه مورد بررسی نرمال نیست.
چنانچه P ـ مقدار بدست آمده جهت آزمون از سطح خطای 05/0 بیشتر باشد فرض 0H رد می‌شود وگرنه دلیلی بر رد فرض 0 H وجود نخواهد داشت و می‌توان گفت توزیع آن متغیر در جامعه نرمال می‌باشد.
نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف در مورد توزیع مولفه های تحقیق
ردیف مولفه بیشترین مقادیر اختلاف بین دو توزیع آماره K-S P- مقدار

مثبت منفی

1 کاهش مراجعه حضوری 0/093 -0/178 1/871 0/002

 
 
2 کاهش هزینه های مالی 0/144 -0/207 2/182 0/000
3 کاهش خطای کاربران 0/189 -0/208 2/190 0/000
4 رضایتمندی ارباب رجوع 0/059 -0/065 0/682 0/740

با توجه به جدول فوق می توان دید که p- مقدار بدست آمده در تمام آزمونها بجز آزمون مربوط به «رضایتمندی ارباب رجوع» کوچکتر از سطح خطای 05/0 بوده است و توزیع مولفه های تحقیق تفاوت معنی داری با توزیع نرمال داشته است. به همین دلیل تنها جهت بررسی فرضیه چهار تحقیق می توان از روش پارامتری آزمون t تک نمونه ای استفاده نمود و جهت سه فرضیه دیگر از روش ناپارامتری آزمون دوجمله ای استفاده می شود.

3-10 )بررسی فرضیات تحقیق :

جهت بررسی فرضیات تحقیق و تعیین تأثیر ارسال لیست حق بیمه بصورت اینترنتی بر هریک از مولفه ها، از آزمون دو جمله ای (جهت سه فرضیه اول) و آزمون t تک نمونه‌ای (جهت فرضیه آخر) استفاده می‌کنیم.‌

– آزمون دو جمله ای (Binomial Test):

فرضیه های تحقیق گاهی نسبت پذیرند، فرضیه های مربوط به تحقیقات با مقیاس کیفی با بهره گرفتن از آزمون نسبت موفقیت مورد ادعا بررسی می شوند. نسبت موفقیت با p و شکست با q مشخص می شود. از آنجا که سوالات تحقیق طیف لیکرت با پنج گزینه می باشد لذا گزینه های 3 و کمتر به عنوان شکست و گزینه های بالاتر از 3 به عنوان موفقیت منظور می شود.
آزمون دوجمله ای برابری نسبت آزمودنیهایی که در مقوله ها یا سطوح یک متغیر دو سطحی قرار گرفته اند را با نسبت فرض شده ارزیابی می کند. اگر نسبتهای نمونه برای دو مقوله اختلاف زیادی با نسبتهای فرضیه داشته باشند و چنانچه اندازه نمونه بزرگ باشد، نتیجه آن با احتمال بیشتری معنی دار است. چنانچه نسبت موفقیت در جامعه بطور معنی داری بزرگتر از 6/0 باشد (یعنی بیش از 60 درصد افراد جامعه نظر مثبتی داشته باشند) می توان گفت وضعیت مولفه در جامعه مورد تحقیق مساعد است.در آزمون مورد نظر فرض‌های H0 و H1 برای بررسی وضعیت نسبت نظرات مثبت جامعه با بهره گرفتن از نمونه گرفته شده؛ بصورت زیر بیان می‌شوند.
H0 : p ≥ p0
H1 : p < p`
که با توجه به موارد ذکر شده 6/0 = p0 می‌باشد.
– آزمون t تک نمونه‌ای (One Sample T Test):

این آزمون برای تعیین معنی‌داری اختلاف بین میانگین یک متغیر با یک مقدار ثابت که مقدار آزمون (Test Value) نامیده‌ می‌شود،‌ به کار می‌رود. مهمترین نکته در استفاده از آزمون t یک نمونه‌ای، انتخاب مقدار آزمون است که باید یک نقطه وسط‌ را بیان کند.
در تحقیق حاضر با توجه به طیف درنظر گرفته‌ شده در پاسخ‌ها، مقدار آزمون برابر 3 در نظر گرفته شده است. چنانچه میانگین پاسخ‌ها در هر یک از متغیرها از عدد 3 بیشتر باشد وضعیت آن در جامعه مساعد خواهد بود در غیر این صورت از نظر جامعه مورد آزمون، متغیر بررسی شده وضعیت مساعدی نداشته و چالشی جهت امنیت فناوری اطلاعات خواهد بود.
در آزمون مورد نظر فرض‌های 0 H و 1H برای بررسی وضعیت میانگین نظرات جامعه با بهره گرفتن از نمونه گرفته شده؛ بصورت زیر بیان می‌شوند.

H0 : μx ≥ μ0
H1 : μx > μ`

که با توجه به موارد ذکر شده 3 = 0 μ می‌باشد.
در انجام این آزمون، با توجه به مؤلفه p ـ مقدار (P-Value) ارائه شده تصمیم‌گیری خواهد شد. چنانچه مقدار آن کمتر از سطح آزمون(α) باشد و کرانهای فاصله اطمینان «اختلاف میانگین با مقدار آزمون» مثبت باشد فرض 0 H رد می شود و گرنه دلیلی بر رد فرض 0 H وجود ندارد. سطح آزمون در این بررسی 05/0 در نظر گرفته شده است.

مقایسه و رتبه‌بندی مؤلفه های تحقیق:
برای مقایسه و رتبه‌بندی مؤلفه‌های تحقیق از جهت میزان تأثیر ارسال لیست حق بیمه بصورت اینترنتی بر آنها از آزمون فریدمن استفاده شده است.
آزمون فریدمن :
آزمون فریدمن برای مسائل طرح‌های اندازه‌های تکراری قابل استفاده است. با طرح‌های اندازه‌های تکراری، هر آزمودنی یک رکورد از پرونده داده‌‌‌ها است که دارای k متغیر می‌باشد. نمرات حاصله از k موقعیت یا فرصت در این متغیرها وارد می‌شود. محقق علاقه‌مند به تعیین تغییرات معنی‌دار آزمودنیها در تمام موقعیتها یا فرصتهای مورد اشاره است. به این منظور ، آزمون فریدمن به مقایسه میانه‌های متغیرها می‌پردازد و معنی دار بودن این تفاوتها را بررسی می‌کند. در این آزمون ، یافته‌‌های متغیرها در هر یک از کیس‌ها، رتبه گذاری می‌شود و با بهره گرفتن از میانگین رتبه‌های متغیر‌ها در نمونه، فرض برابری میانه‌ های متغیرها مورد آزمون قرار می‌گیرد. دربارهn متغیر مورد بررسی ، اگر مقدار آماره χ2 بدست آمده بزرگتر از ( α اندازه خطای آزمون و n-1 درجه آزادی) فرض H0 مبنی بر برابری میانه‌ها رد می‌شود یعنی حداقل یک متغیر وجود دارد که میانه آن تفاوت معنی داری با یکی دیگر از متغیرهای مورد آزمون دارد وگرنه دلیلی بر رد فرض H0 وجود ندارد و میانه‌های تمامی متغیرهای مورد آزمون برابر می‌باشد.در نرم افزار SPSS شاخصی به عنوان P – مقدار جهت بررسی آزمون ارائه می‌شود، چنانچه این مقدار از سطح خطا کمتر باشد فرض H0 رد می‌شود وگرنه دلیلی بر رد این فرض وجود ندارد. در صورتی که فرض H0 رد شود با بهره گرفتن از آزمونهای تکمیلی ویلککسون به بررسی دو به دوی مؤلفه‌ها می‌پردازیم .

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه
مرحله عملی و اصلی یک کار پژوهشی دستیابی به پاسخی است که محقق در بدو تحقیق در‌پی‌رسیدن به‌آن است. جهت رسیدن به‌این مهم، اطلاعات جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در مرحل
ه تجزیه و تحلیل نکته مهم این است که محقق باید اطلاعات و داده ها را در مسیر هدف تحقیق، پاسخگویی به سئوال یا سئوالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه های خود جهت داده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چند مرحلهای است که طی آن دادههایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمعآوری در نمونه(جامعه) آماری فراهم آمدهاند، خلاصه، کدبندی و دستهبندی و در نهایت پردازش میشوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین این داده ها فراهم آید. در‌این فرآیند داده ها هم‌از لحاظ مفهومی و هم‌از لحاظ تجربی پالایش میشوند و تکنیکهای گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاجها و تعمیمها برعهده دارند.
‌پس از جمع‌آوری داده‌ها بایستی این داده‌ها به اطلاعات قابل فهم تبدیل شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، و این کاری است که در این فصل به تفصیل به آن پرداخته شده است.
ابتدا با بهره گرفتن از جدولها و نمودارها به تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها پرداخته و سپس با بهره گرفتن از آمار استنباطی، سؤالات تحقیق مورد آزمون قرار می‌گیرند.

4-1) تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها

در این بخش با بهره گرفتن از جدولها و نمودارها به تحلیل توصیفی داده‌‌ها می‌پردازیم. ابتدا ویژگی‌های جمعیتى پاسخ‌دهندگان توصیف می‌شود این ویژگی‌ها شامل : جنسیت، وضعیت تأهل، سن، میزان تحصیلات، نوع پاسخ دهندگان و نوع کارگاه می‌باشد. در بخش دوم به مقایسه نظرات پاسخ‌دهندگان در خصوص مؤلفه‌های تحقیق با توجه به ویژگی های جمعیتی ایشان پرداخته شده است. لازم به ذکر است که برای ترسیم جدولها و نمودارها از نرم‌افزار SPSS و Word استفاده شده است.
ویژگی‌های جمعیت‌شناختی پاسخ‌دهندگان:
الف) جنسیت:

توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان برحسب جنسیت
جنسیت فراوانی درصد
مرد 96 86/49
زن 14 12/61
نامشخص 1 0/90
جمع 111 100


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نمودار درصد پاسخ‌دهندگان برحسب جنسیت
چنانکه در جدول و نمودار فوق دیده می شود، تعداد 96 نفر(49/86 درصد) از پاسخ‌دهندگان مرد و تعداد 14 نفر (61/12 درصد) ایشان زن بوده اند. همچنین یک نفر از پاسخ دهندگان جنسیت خود را اعلام نکرده است. به تعبیر دیگر تعداد مردان پاسخ دهنده بسیار بیشتر از زنان بوده و 86/6 برابر آنها می باشند.
ب) وضعیت تأهل:

توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان برحسب وضعیت تأهل
وضعیت تأهل فراوانی درصد
متأهل 99 89/19
مجرد 10 9/01
نامشخص 2 1/80
جمع 111 100

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*