پایان نامه :
صادراتی»

پایان نامه : صادراتی»

است مشتری
شناسایی و عقد قرارداد، … با شرکت بازرسی
حل و فصل دعاوی
آماره کای دو
0/370
4/818
4/477
0/823
2/676
5/144
درجه آزادی
2
2
2
2
2
2
سطح پوشش (P)
0/831
0/090
0/107
0/663
0/262
0/076
با توجه به دو جدول 4-10 و 4-11، در سطح معنی‌داری کمتر از 05% می‌توان گفت مانع‌گری دو فعالیت «دریافت کالا (توسط گمرک مرزی) و تطبیق محموله با پروانه صادر شده»، و در سطح کمتر از 1/0 همچنین «خروج کالا از کشور…»، «شرکت مخابرات»، «صدور گواهیها…» و «حل و فصل دعاوی» با افزایش سابقه‌ی صادراتی تغییر می‌کنند. جدول 4-10 این تغییرات را نشان میدهد.
4ـ2ـ4) بررسی فرضیه‌ی چهارم
این فرضیه مطابق فصل اول به صورت ذیل بیان شد:
«ماهیت و میزان موانع اداری ـ خدماتی بنگاه‌ها با تغییر اندازه‌ی بنگاه صادراتی، تفاوت می‌کند».
برای بررسی این فرضیه، تأثیر اندازه‌ی بنگاه صادراتی در دو گروه «کمتر از 30 نفر»، و «بیشتر از 30 نفر» بر میزان مانع‌گری هر یک از فعالیت‌های اداری ـ خدماتی صادراتی بررسی می‌گردد.
جدول 12.4. فراوانی اندازهی بنگاه صادراتی پاسخدهندگان
گروه ها
فراوانی
کمتر از 30 نفر
22
بیشتر از 30 نفر
13
جمع
35

با توجه به آنچه در فصل اول بیان شد، برای تعداد نمونه‌ی کمتر از 30 بایستی از آزمون ناپارامتریک استفاده گردد. بنابراین به منظور بررسی این فرضیه، آزمون «مان ـ ویتنی» را به کار می‌گیریم.
فرضیه‌های آزمون به صورت زیر مطرح می‌شوند:
تفاوت معناداری میان میانگین میزان ممانعت هر یک از دو گروه «اندازه‌ی بنگاه صادراتی» در فعالیت اداری ـ خدماتی صادراتی jام وجود ندارد.
میانگین میزان ممانعت گروه‌های «اندازه‌ی بنگاه صادراتی» در فعالیت اداری ـ خدماتی صادراتی jام، با یکدیگر متفاوت است.
که در ، (i=1,2,3) و i گروه iام ازدو گروه اندازه‌ی بنگاه صادراتی را نشان می‌دهد، که به ترتیب نشان‌دهنده‌ی بنگاه صادراتی «کمتر از 30 سال»، و «بیشتر از 30 سال» است؛ و (j=1,2,…,15) و j فعالیت اداری ـ خدماتی صادراتی jام را نشان می‌دهد. میانگین میزان ممانعت اداری ـ خدماتی گروه iام از فعالیت jام می‌باشد؛ و فرضیه‌ی H1 به صورت نقیض H0 تعریف می‌شود.

جدول4-13. فراوانی آمارههای توصیفی گروه های «اندازهی بنگاه صادراتی» پاسخدهندگان
جمع رتبه ها
میانگین رتبه
تعداد


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تعداد کارکنان
فعالیت اداری -خدماتی صادرات
384.00
17.45
22
X<30

 
 
تهیهی (تمدید) کارت بازرگانی
246.00
18.92
13
3035
کل
399.50
18.16
22
X<30
تهیه گواهی مبدأ
230.50
17.73
13
3035
کل
416.00
18.91
22
X<30
انتقال ارز توسط بانک
214.00
16.46
13
3035
کل
406.50
18.48
22
X<30
انتقال ارز به کمک صرافیها و ارتباطات شخصی
223.50
17.19
13
3035
کل
389.50
17.70
22
X<30
شناسایی و عقد قرارداد با شرکت حمل
240.50
18.50
13
3035
کل
388.50
17.66
22
X<30
(گمرک مبدأ) ارائه تقاضای ارزیابی کالا و …
241.50
18.58
13
3035
کل
388.50
17.66
22
X<30
(گمرک مبدأ) ارزیابی کالا، پلمپ وسیله¬ی حامل کالا و …
241.50
18.58
13
3035
کل
354.00
16.09
22
X<30
(گمرک مرزی) تطبیق محموله با پروانه صادر شده
276.00
21.23
13
3035
کل
444.50
20.20
22
X<30
(گمرک مرزی) خروج کالا از کشور
185.50
14.27
13
3035
کل
338.50
15.39
22
X<30
شرکت (های) پستی
291.50
22.42
13
3035
کل
359.00
16.32
22
X<30
شرکت مخابرات
271.00
20.85
13
3035
کل
362.50
16.48
22
X<30
صدور گواهی و استاندارد اجباری
267.50
20.58
13
3035
کل
392.50
17.84
22
X<30
صدور گواهیها و استانداردهای مورد درخواست مشتری
237.50
18.27
13
3035
کل
369.50

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*