پایان نامه رایگان درمورد
مقیاس سنجش، زایمان طبیعی، توسعه دانش، تحلیل داده

پایان نامه رایگان درمورد مقیاس سنجش، زایمان طبیعی، توسعه دانش، تحلیل داده

مقیاس (NAS) یا سنجش عددی درد این مقیاس شامل درجه بندی ازصفر تا 10می باشد که براساس پیدایش میزان درد امتیاز آن مشخص می شود.صفر نشان دهنده عدم درد و10 نشان دهنده درد غیر قابل تحمل می باشد(کمالی سروستانی، 91).
مقیاس سنجش هیپنوتیزم پذیری با استفاده از مقیاس CIS یا سنجش تخیلات بصری ،این مقیاس به طور فردی یا گروهی برای مقاصد بالینی یا تحقیقاتی به کار گرفته میشود.درمقایسه با تستهای دیگر به گونه ای طراحی شده است تا کمترآمرانه باشد وآزادی عمل بیشتری می دهد .ماهیت آن بسیار شناختی است.در مورد این مقیاس سوالی وجود دارد مبنی بر این که مقیاس فوق به طور عمده ظرفیت تخیل را اندازه گیری می کند ویا اینکه پاسخدهی به تلقینات را می سنجد،مورد سوال است وشامل 10 ماده است:
1-سنگینی دست 2-پرواز دست 3-بی حسی انگشت 4-توهم آب 5-توهم بویایی_چشایی 6-توهم موسیقی 7-توهم گرما 8-تحریف زمان 9-پسروی سنی 10-آرامیدگی ذهنی _ بدنی
مقیاسی است که شخص برای هر ماده از صفر تا 4 نمره می گیرد ودامنه آن صفر تا 40 است.پایایی آن 82است در این مقیاس القایی صورت نمی گیرد(هاموند،1998ترجمه فاضل،1388).
شیوه اجرای پژوهش
-با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر ،توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص (میزان اثربخشی هیپنوتراپی بر اضطراب ودرد مادران در هنگام زایمان در مراجعین به بیمارستان صارم )است ،پس این پژوهش از نظر هدف یک پژوهش کاربردی است.از نظر روش گردآوری داده ها(طرح پژوهش) این پژوهش ،یک پژوهش شبه آزمایشی یا نیمه آزمایشی می باشد . هدف از این روش بررسی تاثیرهیپنوتراپی برمیزان اضطراب دوران بارداری ودرد مادران درهنگام زایمان طبیعی است واین پژوهش را یک تحقیق شبه آزمایشی می نامند.کمپل118 واستانلی119به آزمایشهایی که فاقد تخصیص تصادفی اند،آزمایشهای شبه آزمایشی اطلاق می کنند.اگر این نوع آزمایش بدقت طراحی شود ،اطلاعات مفیدی از آن به دست می آید.با این حال باید نسبت به مشکلات خاصی که درصورت عدم تخصیص تصادفی افراد به گروهها پیش می آید وگامهایی که می توان برای رفع این مشکلات برداشت توجه نمود (مردیت گال 120، والتربورگ 121وجویس گال122،1942،ترجمه نصر وهمکاران، 1383جلد دوم ).
هیپنوتراپی برای افراد گروه آزمایش در جلسات 1 ساعته برگزار می گردید،در جلسه اول مصاحبه وشرح حال ،توضیح علم هیپنوتیزم وموارد استفاده آن به همراه انجام تست سنجش تصورات تخیلی (CIS) برای سنجش هیپنوتیزم پذیری افراد مورد استفاده قرار گرفت واز تکنیک ثبات چشم123 برای شروع هیپنوز استفاده گردیدو در جلسات بعدی پس از عمیق سازی بیمار ،شرطی سازی وی برای ورود سریع به آرامش عمیق در شروع انقباضات زایمانی،ایجاد بی حسی در نواحی کمر وشکم ،بی حسی دستکشی (ایجاد بی حسی در دست وانتقال آن به نواحی دیگر بدن)،ترشح آندورفین (نروترنسمیتر تسکین دهنده وآرام بخش )ودر جلسات آخر پس از عمیق سازی در هیپنوز ،زایمانی بسیار راحت ،با نشاط وشاد را برای بیمار تلقین کرده وانتظارآن را ایجاد می نمودیم.تعداد جلسات هیپنوتراپی برای هر بیمار حداقل 6 جلسه 1 ساعته تا 45 دقیقه ای بود.در زمان زایمان به محض اینکه انقباضات بیمار شروع می گردید در هر ساعتی از شبانه روز بیمار با اینجانب تماس تلفنی برقرار کرده و از ابتدای ورود به زایشگاه با ایشان وارد زایشگاه می شدم وپس از گذشت 1 ساعت اول تست اضطراب پنهان وآشکار از بیمار توسط تست اسپیل برگر گرفته می شد درحالیکه انقباضات رحمی از طریق دستگاه مانیتورینگ ثبت گردیده وهر 1 ساعت پرینت گرفته می شد.عدد درد در حین انقباض از 1 تا 10 از بیمار پرسیده شده وهر نیم ساعت یادداشت می گردید.
روش های تجزیه وتحلیل داده ها
داده های به دست آمده از طرح مقایسه ای گروه ایستا را می توان با انجام آزمون تی در مورد تفاوت نمره های میانگین گروهای گواه وآزمایش تجزیه وتحلیل کرد. در ابتدا از طريق آزمون مولموگروف – اسميرنف124 نرمال بودن مقادير متغير اضطراب مورد بررسي قرار گرفته است و به دليل تبعيت آن از توزيع نرمال، براي مقايسه ميزان اضطراب دو گروه از آزمون تی استفاده شده است. شاخص درد در زمان هاي مختلف قبل از زايمان و ميزان درد در زمان زايمان نيز به دليل كم بودن تعداد مقادير(كمتر از 15 در هر گروه) و عدم تبعيت برخي از توزيع ها از توزيع نرمال، توسط آزمون ناپرامتريك يو من – ويتني مورد بررسي و آزمون قرار گرفته اند. فصل چهارم
يافته هاي تحقيق
اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه تحقيق (آزمون اضطراب اسپيل برگر) و چك ليست معاينات باليني زنان در هنگام زايمان، با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 مورد تجزيه تحليل قرار گرفته و با استفاده از نمودار و جداول آماري ارائه شده است.
در ابتدا شاخص هاي آماري توصيفي هر يك از مقياس هاي اصلي تحقيق و همچنين ميزان درد گزارش شده زنان در زمان هاي مختلف قبل از زايمان به صورت جدول و نمودار گزارش شده است. سپس در بخش بررسي فرضيات پژوهش، بر اساس طرح تحقيق هر يك از شاخص ها در دو گروه آزمايش (زنان آموزش ديده …) و گروه كنترل، فرضيات تحقيق مورد آزمون قرار گرفته اند.
در ابتدا از طريق آزمون مولموگروف – اسميرنف نرمال بودن مقادير متغير اضطراب مورد بررسي قرار گرفته است و به دليل تبعيت آن از توزيع نرمال، براي مقايسه ميزان اضطراب دو گروه از آزمون تی استفاده شده است. شاخص درد در زمان هاي مختلف قبل از زايمان و ميزان درد در زمان زايمان نيز به دليل كم بودن تعداد مقادير(كمتر از 15 در هر گروه) و عدم تبعيت برخي از توزيع ها از توزيع نرمال، توسط آزمون ناپارامتريك يو من – ويتني مورد بررسي و آزمون قرار گرفته اند.
الف – اضطراب
با توجه به اينكه آزمون اضطراب اسپيل برگر داراي دو خرده مقياس است، در جدول 4-1- شاخص هاي آماري اضطراب هر يك از گروه ها براي هر يك از دو خرده مقياس اضطراب پنهان و اضطراب آشكار به طور مجزا ارائه شده است:
جدول 4-1- شاخص هاي آماري مربوط به ابعاد اضطراب
ابعاد اضطراب
گروه
تعداد
ميانگين
انحراف استاندارد
كمينه
بيشينه
اضطراب آشكار
آزمايش
13
42
10/654
27
66 كنترل
17
43
10/186
22
56
اضطراب پنهان
آزمايش
13
39
9/566
22
55 كنترل
17
41/76
7/049
33
58 در جدول بالا شاخص هاي آماري اضطراب آشكار و اضطراب پنهان نشان داده شده است. میانگین نمره بدست آمده از آزمون اسپيل برگر نشان مي دهد كه ميانگين اضطراب در گروه آزمايش كمي پائينتر از گروه ك
]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*