پایان نامه رایگان با موضوع
دوره متوسطه، رشته های تحصیلی، دانش عمومی

پایان نامه رایگان با موضوع دوره متوسطه، رشته های تحصیلی، دانش عمومی

کلیاتی در مورد کشور ایران
جمهوری اسلامی ایران با مساحتی به طول195/648/1کیلومتر مربع در نیمکره شمالی ودر قاره آسیا ومنطقه خاورمیانه واقع شده است.طبق سرشماری سال 1996 جمعیت ایران بر شصت میلیون بالغ می گردد.که از این میزان 24/50 درصد جمعیت متعلق به زنان و 76/49 درصد جمعیت متعلق به مردان می باشد.گفتنی است که 31/61 درصد جمعیت در محیط های شهری و69/38 درصد در محیط های روستایی ساکن هستند.
نظام آموزش وپرورش ایران: آموزش وپرورش به سبك جديد در ايران با تاسيس مدرسه دارالفنون در سال 1228آغازشد.اين مدرسه به سبك اروپايي اداره مي شد.به دنبال تشكيل وزارت علوم در سال1232وسپس آغازحكومت مشروطه مدارس متعددي بوجود آمدند.مقاطع تحصيلي درايران شامل دوره ابتدايي،راهنمايي ومتوسطه است كه فراگيربعدازفارغ شدن ازاين مراحل وارد آموزش عالي مي شود.
اصول حاكم برنظام آموزش وپرورش:اصول آموزش وپرورش عبارتنداز:مفاهيم،نظريه هاوقواعد نسبتاً كلي كه دربيشترموارد صادق است وراهنماي معلمان،مربيان،مديران ووالدين دانش آموزان دركليه اعمال تربيتي است. اين اصول مبتني برتعاليم ديني وتحقيقات روانشناسي،جامعه شناسي،فرهنگي ونظريات مربيان بزرگ ودانشمندان تعليم وتربيت است.گزيده اي ازاين اصول كه درطرح تغييرنظام آموزش وپرورش مصوب 1368مطرح شدعبارتند از:1- محورقراردادن قرآن وسنت معصومين(ع)   2- تقدم تزكيه بر تعليم      3- همگاني بودن تعليم وتربيت و….
آموزش وپرورش درسال1369 طرح جديدآموزش متوسطه راپيشنهادكرد،دراين طرح ساختارآموزش وپرورش بدين شرح اعلام شد: دوره كودكستان(آمادگي)(2سال) – دوره دبستان(پنج سال) -دوره راهنمايي تحصيلي(سه سال) – دوره متوسطه عمومي،فني وحرفه اي،كارودانش(سه سال)          -دوره پيش دانشگاهي(يك سال)
تاريخچه آموزش پيش دبستان:درنيم قرن اخير،آموزش پيش دبستان دركشورما درنتيجه نيازها وتغييرات اجتماعي واقتصادي وبه علاوه آشنايي با تحقيقات ونظريات روانشناسان وعلماي آموزش وپرورش براهميت آن افزوده است.ازسال 1298درتهران وبعضي شهرهاي ايران مسيونرهاي مذهبي كودكستانهايي راتاسيس كردند.ازجمله خانم سروژيان درتهران كه این کودکستان را براي نگهداري ازاطفال وكودكان تاسيس گرديد.اولين كودكستان درسال 1303درشهرتبريزتوسط جبارباغچه بان(عسگرزاده)بنام(باغچه اطفال)تاسيس شد،كه كودكان خانواده هاي مرفه بخصوص كارمندان عالي رتبه دركودكستان مزبورشركت مي كردند,وشامل برنامه هايي چون:بازي هاي مرسوم،آموزش مقدماتي خواندن ونوشتن،نقاشي،عروسك بازي و…كه درجلب رضايت خانواده ها تلاش مي كردند. درسال1344دوره كودكستان به عنوان اولين دوره نظام آموزشي مطرح ودرسال 1368به عنوان اولين مرحله آموزش عمومي اعلام شد،كه مدت آن دوسال وگذراندن دوره براي همه نوآموزان پنجساله اجباري شد.
اصول آموزش پيش دبستان:اين اصول عبارتند از:1)-پرورش برآموزش مقدم گردد 2)-به سلامت تن وبهداشت رواني كودك توجه شود   3)-به تفاوت هاي فردي كودكان درپرورش وآموزش آنان توجه شود     4)-قوه ابتكار،تخيل كودكان وپرورش خلاقيت آنان موردتوجه قرارگيرد.
اهداف آموزش پيش دبستاني در کشورایران
 از جمله مهمترین اهداف مقطع آموزش پیش دبستانی می توان به موارد ذیل اشاره کرد .
1-رشد جسمانی،ذهنی ،عاطفی و اجتماعی کودکان بر پایه اصول اخلاقی و مذهبی.
2-افزایش سطح تواناییها و استعداد کودکان.
3-آماده سازی و تربیت کودکان جهت درک مفاهیم علمی و ذهنی.
4-رشد و پوشش زبان فارسی هم سطح با زبانهای محلی.
5-حمایت از خانواده های کم در آمد در روند تربیتی و تحصیلی فرزندان.
6-تربیت کودکان در جهت اجرای اصول اسلامی در زندگی شخصی و اجتماعی.
7-افزایش قدرت جسمی و ذهنی ،برقراری تعادل جسمی و افزایش مهارتهای پایه کودکان.
8-آموزش زبان فارسی در جهت تقویت ارتباطات و ابزارهای آموزشی کودکان اعم از خواندن نوشتن ،شنیدن و حرف زدن.
9-این مقطع حدود1.5 درصداز  بودجه نظام آموزش و پرورش را به خود اختصاص داده است. تاريخچه آموزش ابتدائي:آموزش ابتدايي درايران سابقه اي طولاني دارد.ابتدا اينگونه آموزش ها درخانه ها،مساجد ومكتب خانه هاصورت ميگرفت.هدف اساسي آموزش مكتب خانه هاعبارت بوداز:پرورش ديني واخلاقي-سوادآموزي ودانش اندوزي.فكرتاسيس مدارس ابتدايي با تاسيس وزارت علوم درسال1272ه.ق به تدريج گسترش يافت.درسال 1290شمسي قانون اساسي معارف ايران درموردهمگاني شدن آموزش ابتدائي به تصويب رسيد وبتدريج آموزش مكتب خانه اي به آموزش دبستان تبديل گرديد.اما دوره آموزش ابتدايي به طوررسمي ازسال1310 شكل همگاني گرفت وسن ورودبه مدارس هفت سال تعيين گرديدوتعليمات ابتدايي براي همه همگاني  والزامي گرديد.
ضرورت واهميت آموزش ابتدائي:دورا ن ابتدايي دررشدمعاني ومفاهيم اموري كه كودك در زندگي روزمره باآنها سروكارداردنقش مهمي ايفا مي كنددردبستان بين گروه همسالان خود،رشد،حالت استقلال شخصي وسازگاري اجتماعي اوامكان پذيرمي گردد.دراين دوران كودك طرز معاشرت با ديگران،انتخاب دوست ورشديك شخصيت اجتماعي راپشت سرمي گذارد وچنانچه دراين دوران امكانات صحيح ومحيط سالم فراهم گرددزمينه لازم براي شكوفايي استعدادهاي اوفراهم مي شودوبه ابزاراوليه زندگي وسازگاري اجتماعي مجهزخواهدگشت.
اهداف  آموزش ابتدایی ایران
 از جمله مهمترین اهداف مقطع ابتدایی می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
1-تربیت کودکان در جهت اجرای اصول اسلامی در زندگی شخصی و اجتماعی.
2-برقراری فضای مناسب آموزش جهت پیشرفت اخلاقی و اعتقادی دانش آموزان.
3-بهبود قدرت بدنی و جسمانی کودکان.
4-آموزش خواندن ،نوشتن ،محاسبه و برقراری معاشرت اجتماعی.
5-آموزش مسائل بهداشت فردی و گروهی.
6-این مقطع حدود37.5 درصداز  بودجه نظام آموزش و پرورش را به خود اختصاص داده است.
روشها وبرنامه درسي آموزش ابتدائي:هرآنچه كه دراين دوره آموزش داده مي شود جنبه عام داردوبه فراگيرندگان آمادگي زيست سالم دراجتماع را اعطا ميكند.محتواي درس بگونه اي است كه فراگيرندگان باتسلط بر‌آنها به تفاهم وتوافق اجتماعي دست يابند وفراگيرنده بتواند بدون زحمت براي خودتفهيم ودرفرايندزندگي ازآن بهره گيرد.دراين دوره شرط اساسي،تسلط فراگيرندگان برموضوعات درسي است.زمان تحصيل دراين دوره ازمهرماه آغاز تاپايان خردادماه ادامه داردوساعت درس ابتدائي 50دقيقه است.مواددرسي آن شامل فارسي،اخلاق،حساب وهندسه،نقاشي،كارهاي دستي،تاريخ وجغرافياو…ميباشد.
تاريخچه آموزش راهنمايي
دوره راهنمايي درايران تاريخچه اي طولاني دارد.راهنمايي به مفهوم خاص ابتدا با راهنمايي شغلي آغازگرديد.بعدها به علت احساس شديد زمينه هاي تحصيلي،اجتماعي،رواني وخانوادگي گسترش يافت.راهنمايي درايران مبتني برطرح ونقشه درسال 1322 شمسي به كمك وزارت كار وسازمان صنايع كشوروهيات عمران بين المللي براي انتخاب وانتصاب بسيج كارمندان آغازشد.تاسيس اين دوره درآموزش وپرورش به منظوركمك به دانش آموزان براي انتخاب رشته تحصيلي وآينده آنان ضروري شناخته شد.دردوازدهم بهمن سال1347شمسي دفترآموزش راهنمايي تحصيلي تاسيس شد وسرانجام  درمهرماه 1350 مدارس راهنمايي تحصيلي كارخودرابطوررسمي آغازكردند.
ضرورت واهميت دوره راهنمايي
جوامع پيش ازورودبه عصرصنعت ودنياي توليد انبوه فعاليت هاي شغلي ثبات خاصي داشتند ودرآن تغييرچنداني ملموس نبود.گسترش نيازها،افزون شدن به افراد جامعه سبب شدتا براي بهينه سازي شرايط وبرآورده كردن نيازفعاليت هايي صورت گيرد.بي شك انجام دادن كارهامستلزم بهره گيري ازنيروي انساني متعدد بوده است.بنابراين تلاش مي شودكه ازتوانايي همه افرادجامعه استفاده گرددبدين سبب به قوت مي توان به امرراهنمايي وهدايت تحصيلي وشغلي برنامه ريزي كردوافرادرامطابق برنامه هاي مدون كه برخاسته ازجامعه است رهنمون دارد.
اهداف آموزش راهنمایی ایران
از جمله اهداف مقطع آموزش راهنمایی می توان به موارد ذیل اشاره  کرد.
1)افزایش توانایی اخلاقی و ذهنی دانش آموزان.
2)افزایش تجربیات و دانش عمومی دانش آموزان.
3)شناسایی استعدادهای فردی و جهت دهی به چنین استعدادهایی از طریق تشویق جوانان با  حضور در مراکز آموزش متوسط.
4)این مقطع حدود 29.39  درصداز  بودجه نظام آموزش و پرورش را به خود اختصاص داده است.
روش آموزش راهنمايي تحصيلي
-روش آموزش وپرورش دردوره راهنمايي تحصيلي بايدبيش ازهردوره ديگرقابل انعطاف باشدتاجوانان بتواننداستعدادهاي خودرا به خوبي آشكارسازند.    
-روش آموزش دراين دوره بايدبيشترعملي وتجربي باشد. 
-برنامه تربيتي از اولين مرحله اجرا بايد با فعاليت روزمره خودكودكان همراه باشد ومربي منحصراً با نقش راهنمااقدام كند.
برنامه درسي دوره راهنمايي
ويژگي هاي خاص برنامه درسي دوره راهنمايي بدين گونه بايدباشد:
1-ادامه دوره تعليمات ابتدائي باشد.       
 2-خودآزمايي وخودشناسي دانش آموزراازسويي ومشاهده دقيق اورا ازسوي ديگرتوسط مربيانش ممكن مي سازد. 
3-اتخاذتدابيروپيش بيني برنامه ها كه درمجموع بتواندجوانان را با واقعيتهاي زندگي اجتماعي آشنا و سازگاري باآن راآسانتركند.
سيرتحول تاريخي آموزش متوسطه
تاسيس دارالفنون رادرسال1228بايدسرآغازمدرسه متوسطه به سبك جديددرايران دانست.كه ازالگوي فرانسه اقتباس شده بود. در سال1310پس ازدوره شش ساله ابتدائي،دوره متوسطه بصورت دوره اول ودوره دوم ومدت تحصيل درهردوره سه سال بود.درسال 1344 به دنبال تاسيس دوره راهنمايي تحصيلي،دوره متوسطه عمومي،فني وحرفه اي شامل چهارسال تحصيل رسمي دردوبخش نظري وفني وحرفه اي بود.طرح جديد آموزش متوسطه درسال 1370اجرايي شد.
اهميت وضرورت آموزش متوسطه
دوره متوسطه يكي ازحساس ترين ومهم ترين مراحل تحصيلات رسمي است.اهميت اين دوره رادربرخوردآن بابحرانهاي سن بلوغ در لزوم شكل گيري خط تخصصي تحصيلات هرفرد درهردوره ومسئوليتي بايدديد كه درارتباط با تامين نيازمندي هاي جامعه به نيروي انساني متوجه اين مرحله ازتحصيلات رسمي است.چون  اين دوره تحصيلي يكي ازحلقه هاي زنجيرآموزشي است كه آموزش عمومي رابه آموزش عالي پيوندميدهد،لذا ازهرنوع نارسايي وخلل درآن مستقيماًدرعملكردو كيفيت درحلقه ي قبل وبعدتاثيربسزايي خواهدداشت.
اهداف آموزش متوسطه ایران
از جمله اهداف آموزش متوسطه می توان به موارد ذیل اشاره کرد
1)شاخه نظری :ارتقاء دانش عمومی و فرهنگی ،شناسایی شایستگی های دانش آموزان و هدایت آنان به رشته های تحصیلی مورد علاقه در مراکز آموزشی متوسطه و آمادگی آنان جهت ورود به دانشگاه و مراکز آموزش عالی
2)شاخه فنی و حرفه ای :هدایت دانش آموزان به رشته های تحصیلی مربوط اعم از (صنایع و خدمات –کشاورزی و …
3)خدمات کارودانش :تربیت کادر ماهر و نیمه ماهر (استاد کار،سرپرست و سرکارگر) .
4- این مقطع حدود27.76 درصداز  بودجه نظام آموزش و پرورش را به خود اختصاص داده است.
برنامه درسي آموزش متوسطه:درطرح جديد آموزش متوسطه 1369سياست ها واصول كلي بر برنامه درسي اين دوره آمده است:
-با توجه به كم شدن يكسال دوره پيش دانشگاهي ازدوره سه ساله  سعي شده درسهايي كه محتواي آنها تا حدودي جنبه ي تخصصي داشته به دوره پيش دانشگاهي منتقل شود.
-به منظورتقويت بينش سياسي واجتماعي دانش آموزان درسهايي مانندتاريخ ،جغرافياو…درتمام شاخه هابه طورمشترك ارائه شده است
-به منظورفراهم كردن امكانات جهت هدايت تحصيلي سعي شده دروس سال اول مشترك درنظرگرفته]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*