پایان نامه با کلید واژه های جامعه آماری، علوم اجتماعی، ادبیات تحقیق، متغیر وابسته