پایان نامه با کلید واژه های
بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، سطح معنی داری، درصد تجمعی

پایان نامه با کلید واژه های بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، سطح معنی داری، درصد تجمعی

3 نتیجه حاصله: مقدار اماره ازمونtبرابربا۸.۲۳محاسبه شده است رد فرض H0درسطح معنی دار۰.۰۵نشانگر ان است که میانگین امتیازمتغیر میزان پذیرفته شدن شرکتها در بورساوراق بهادر بر ویژگی مربوط بودن اطلاعات در صورتهای مالی درجامعه هدف بزرگتراز۳(مقدار میانی دامنه مقادیرممکن-قابل اخذ-متغیرمورد بررسی)براورد میگردد.بنابراین تاثیرپذیرفته شدن شرکتها در بورس برویژگی مربوط بودن اطلاعات در صورتهای مالیدر سطح معنادار۰.۰۵تاییدمی گردد. ۲-۳-۳-۴ تحلیل استنباطی فرضیه شماره دو: فرضیه پژوهشی فرعی دوم : تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی قابلیت مقایسه اطلاعات در صورتهای مالی: آزمون تی -استودنت تک نمونه ای برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی قابلیت مقایسه اطلاعات در صورتهای مالی جدول ۲۱-۴ آزمون تی -استودنت تک نمونه ا ی در فرضیه فرعی دوم برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی قابلیت مقایسه اطلاعات در صورتهای مالی سطح معنی داری T مقدار آزمون انحراف استاندارد میانگین تعداد ۰.۰۰۰ ۵.۱۷ ۰.۱۱۱ ۳.۵۷۳ ۱۰۵ H0 : µ ? ۳ H1 : µ ]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*